Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0027-C0001
Номер на проект: 10-16-36/02.04.2012
Наименование: “Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Община Реджо Калабрия”
Бенефициент: Община Бобошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основата цел на проекта е да допринесе за подобряване капацитета в общинските администрации на общините Бобошево и Рила, чрез трайни партньорски взаимоотношения, съвместни действия и използването на опита и добрите практики на Община Реджо Калабрия, Италия, в областта на доброто административно управление.
Дейности: 1. Разработване на интернет платформа с виртуална мрежа за комуникации между партньорите;
2. Работно посещение между участниците в проекта за заздравяване на партньорските взаимоотношения;
3. Провеждане на тематични проучвания и анализи в областта на доброто управление по следните тематични области;
4. Обмяна на експерти и провеждане на квалификационни стажове за служителите на общинските администрации партньори в проекта.
5. Идентифициране и внедряване на добри практики и разработване на съвместни предложения за промяна на политики
6. Организиране и провеждане на тематични обучения със общински служители и представителите на общинските съвети;
7. Разработване и разпространение на наръчник „Добро управление на малките общини от селски тип”, съдържащ обобщителните доклади от направените проучвания и анализи, добрите практики, и предложенията за промяна на политики
8. Одит на проекта
9. Дейности за информираност и публичност.
Организация и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 548 BGN
Общ бюджет: 154 055 BGN
БФП: 154 055 BGN
Общо изплатени средства: 154 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 509 BGN
2013 70 465 BGN
2014 35 344 BGN
2015 - 2 263 BGN
154 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 933 BGN
2013 59 896 BGN
2014 30 042 BGN
2015 - 1 924 BGN
130 947 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 576 BGN
2013 10 570 BGN
2014 5 302 BGN
2015 - 339 BGN
23 108 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Създадена 1 бр. интернет платформа;
Индикатор 2 Дейност 1: 1бр. виртуална мрежа за комуникации
Индикатор 3 Дейност 1: 16 бр. експерти включени в виртуалните дискусии относно прилаганите практики за добро управление в администрациите в определени тематични области
Индикатор 4 Дейност 1: 100 регистрирани броя посетители на интернет платформата
Индикатор 5 Дейност 2: Проведено на 1 бр. работно посещение
Индикатор 6 Дейност 2: Представени 3 бр. детайлни доклади относно съществуващите практики свързани с доброто административно управление за всяка една от общинските администрации участнички в проекта
Индикатор 7 Дейност 2: 30бр. представители на трите общински администрации взели участие в работното посещение
Индикатор 8 Дейност 2: Изготвен 1 бр. проект на стратегически план за сътрудничество
Индикатор 9 Дейност 3: 4 бр. тематични проучвания и анализи за общинска администрация Бобошево;
Индикатор 10 Дейност 3: 4бр.обобщителни тематични доклада относно направените проучвания и анализи за общинска администрация Бобошево;
Индикатор 11 Дейност 3: 4 бр.тематични проучвания и анализи за общинска администрация Рила;
Индикатор 12 Дейност 3: 4бр. обобщителни тематични доклади относно направените проучвания и анализи за общинска администрация Рила;
Индикатор 13 Дейност 3: 3бр. тематични проучвания и анализи за общинска администрация Реджо Калабрия и други две италиански общини;
Индикатор 14 Дейност 3: 3 бр. обобщителни тематични
Индикатор 15 Дейност 4: 4 бр. тематични стажа;
Индикатор 16 Дейност 4: 1бр. обмен на експерти;
Индикатор 17 Дейност 4: 30бр. общински служители взели участие в проведените стажове;
Индикатор 18 Дейност 4: 4бр експерти от Италия участвали в обмяната на експерти;
Индикатор 19 Дейност 4: 34 служителя повишили своите професионални знания и опит
Индикатор 20 Дейност 5: 12 бр. идентифицирани практики;
Индикатор 21 Дейност 5: 1бр. предложение за внедряването на 8бр. добри практики;
Индикатор 22 Дейност 5: 4бр. добри практики внедрени в управлението на общинските администрации – Бобошево и Рила;
Индикатор 23 Дейност 5: 1бр. наръчник с правила за създаване на ПЧП;
Индикатор 24 Дейност 5: 4бр. ПЧП
Индикатор 25 Дейност 5: 1бр. наръчник с вътрешни административни организационни правила;
Индикатор 26 Дейност 5: 2бр предложения за промяна на политики;
Индикатор 27 Дейност 5: 1бр.наръчник с правила за обратна връзка;
Индикатор 28 Дейност 5: 1бр.наръчник с внедрените вътрешни правила за мониторинг на въведените добри практики
Индикатор 29 Дейност 6: 4 бр. тематични обучения;
Индикатор 30 Дейност 6: 30 общински служителя включени в тематичните обучения
Индикатор 31 Дейност 7: 160 бр. наръчника
Индикатор 32 Дейност 7: 1бр.публикация на интернет платформата
Индикатор 33 Дейност 7: 160 бр. общини от селски тип в Югозападна България и Италия повишили информираността си относно възможностите за внедряване на добри практики
Индикатор 34 Дейност 8 : Наличие на одит на проекта
Индикатор 35 Дейност 9: Презентационни материали;
Индикатор 36 Дейност 9: Информационни материали;
Индикатор 37 Дейност 9: Публикации в регионалните медии;
Индикатор 38 Дейност 9: Публикации на информационните бюлетини ;
Индикатор 39 Дейност 9: Излъчени информационни емисии по местните медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз