Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0058-C0001
Номер на проект: Д03-67/24.02.2014 г.
Наименование: "България - извори и документи"
Бенефициент: ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за работа на докторанти и постдокторанти в ИИИ. Създаване на възможност за допълнителна квалификация, натрупване на знания, специфични умения и практически опит.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Разбор на целевата група. Допълнителна квалификация на младите изследователи от ИИИ чрез предоставяне на интерактивно обучение в три семинара
Изпълнение на дейност 1. Разбор на целевата група. Допълнителна квалификация на младите изследователи от ИИИ чрез предоставяне на интерактивно обучение в три семинара
Подготовка на дейност 2 Международна конференция, посветена на 100-годишнината от Балканските войни
Изпълнение на дейност 2 Международна конференция, посветена на 100-годишнината от Балканските войни
Изпълнение на дейност 3 Посещение на библиотеки и университети в страни от ЕС
Изпълнение на дейност 4 Абонамент за он-лайн база данни
Изпълнение на дейност 5 Закупуване на научна литература и периодични издания
Изпълнение на дейност 6 Предоставяне на стипендии за докторантите
Подготовка на дейност 7. Създаване на софтуерен продукт с включени събития, факти и дати от българската история. Поддръжка на сайта на ИИИ.
Изпълнение на дейност 7. Създаване на софтуерен продукт с включени събития, факти и дати от българската история.
Подготовка на дейност 8 Оборудване на помещение да техническо обезпечаване на дейностите по проекта. Закупуване на специализиран софтуер и хардуер
Изпълнение на дейност 8 Оборудване на помещение за техническо обезпечаване на дейностите по проекта
Подготовка на дейност 9 Изработка на документален филм "100 години балкански войни"
Изпълнение на дейност 9 Изработване на документален филм "100 години Балкански войни"
Подготовка на дейност 10 Дейности за информация и публичност
Изпълнение на дейност 10 Дейности за информация и публичност
Подготовка на дейност 11 Одит на проекта. Методика за вътрешно изпълнение на проекта
Изпълнение на дейност 11* Одит на проекта. Методика за вътрешна оценка по изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 087 BGN
Общ бюджет: 239 080 BGN
БФП: 239 080 BGN
Общо изплатени средства: 239 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 000 BGN
2013 63 048 BGN
2014 115 965 BGN
2015 1 067 BGN
239 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 150 BGN
2013 53 591 BGN
2014 98 571 BGN
2015 907 BGN
203 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 850 BGN
2013 9 457 BGN
2014 17 395 BGN
2015 160 BGN
35 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз