Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер на иновативни техники за развитието и управлението на човешките ресурси в малкия бизнес
Бенефициент: Български икономически форум
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 02.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия пероект е да изгради платформа, която да позволи на партньорите и целевата група по проекта да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областите на заетостта и доброто управление на проекти и програми.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Подсигуряване на точното, ефективното и ефикасното изпълнение на проекта чрез мключените дейности, правилното разходване и отчитане на разходваните средства.
2. Визуализация на проекта Осигуряване на визуализация и публичност в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна помощ
3. Изследване на техниките за управление на човешките ресурси в България в компании с чуждестранно участие и в малкия бизнес Да се изследват техниките за управление на човешките ресурси при представителите на целевата група в България
4. Изследване на италианския опит и добри практики в използването на средства от Европейския социален фонд за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес Да се изследва италианския опит и добри практики в използването на средства от Европейския социален фонд с цел предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес
5. Посещения на българи от целевата група в Италия за обмен на опит Две групи българи да посетят Италия и в сътрудничество с италианските партньори да обменят опит и добри практики
6. Посещение на италианци от целевата група в България за предаване на опит Група от италианци, представители на целевата група да посети България с цел предаване на техния опит във връзка с проблемните сфери
7. Разработване на Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България Да се разработи и отпечата Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България
8. Провеждане на обучения в България Провеждане на обучения в България за представяне на иновативни подходи в предоставянето на интегрирана подкрепа за бизнеса
9. Организиране на конференция за представяне на идентифицираните добри практики и техники по проекта Да се организира конференция за представяне идентифицираните добри практики и техники по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 965 BGN
Общ бюджет: 182 315 BGN
БФП: 182 315 BGN
Общо изплатени средства: 182 315 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 393 BGN
2013 144 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 315 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 784 BGN
2013 123 184 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 968 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 609 BGN
2013 21 738 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 347 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой лица, участвали в обучения
Индикатор 5 Представители на целевата група от България, пътували в Италия
Индикатор 6 Представители на целевата група от Италия, пътували в България
Индикатор 7 Брой лица участвали в обучения и конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз