Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0047-C0001
Номер на проект: ESF-1107-04-06001
Наименование: Да вземеш живота си в своите ръце чрез обучение и интеграция на пазара на труда
Бенефициент: Фондация "Регионално развитие"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и интеграцията на уязвими, неактивни и обезкуражени лица на пазара на труда чрез повишаване на мотивацията им за трудова заетост, придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация, подобряване на уменията им и насърчаване за последващо включване в заетост.
Дейности: 1. Сформиране на екипа за управление и изпълнение на проекта. В началото на проекта кандидатът и партньорите ще проведат серия от срещи за сформиране на екипа и за разпределение на ролите между водещата организация и партньорите по проекта.
2. Провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. По време на проекта кандидатът ще организира процедури по възлагане на обществени поръчки на външни изпълнители.
3. Идентифициране на безработните лица, които ще бъдат включени в проекта. Изготвяне на методология и идентифициране на 50 безработни лица, които ще бъдат включени в проекта.
4. Провеждане на мотивационно обучение за идентифицираните обезкуражени лица. Мотивиране на идентифицираните 50 безработни лица да се включват в програми за обучение и осигуряване на заетост.
5. Подготовка и изпълнение - Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация „Хлебар-сладкар”, Специалност „Производство на сладкарски изделия”, 2-ра степен и в Ключова компетентност 5 Умение за учене – „Умения за работа в екип”. Обучаване и повишаване на квалификацията на 50 безработни лица, включени в проекта.
6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали през мотивационно обучение. Фондация „Регионално развитие” ще се свърже с Дирекция „Бюро по труда” – Тетевен, филиал Ябланица за предоставяне на посреднически услуги за осигуряване на стаж на лицата, завършили успешно мотивационното обучение.
7. Провеждане на производствен стаж на успешно завършилите курса на обучение. Организиране и провеждане на 3-месечен производствен стаж за успешно завършилите курса на обучение.
8. Организиране на семинар за представяне на резултатите по проекта. В края на проекта ще бъде организиран еднодневен семинар за представяне на резултатите.
9. Информиране и публичност на проекта. Популяризиране на проекта и осигуряване на публичност на финансовата подкрепа от ЕСФ и на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 329 BGN
Общ бюджет: 124 633 BGN
БФП: 124 633 BGN
Общо изплатени средства: 118 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 066 BGN
2013 66 821 BGN
2014 18 008 BGN
2015 0 BGN
118 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 956 BGN
2013 56 798 BGN
2014 15 306 BGN
2015 0 BGN
101 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 110 BGN
2013 10 023 BGN
2014 2 701 BGN
2015 0 BGN
17 834 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз