Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Транснационално сътрудничество за ефективна интеграция на ромското малцинство
Бенефициент: Сдружение "Център за младежки дейности - София"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се подобри човешкия капитал в община Хасково и община Димитровград, чрез създаване на транснационална мрежа и база от знания между организации (национални и регионални) от Чешката република и България за борба с дискриминацията и интегрирането на ромското малцинство
Дейности: Дейност 1 Провеждане на изследване на тема "Политики на интеграция на ромското малцинство в Чешката република и приложимостта им в Р. България" Изследването ще бъде подготвено от двама външни експерти, наети на граждански договор – чешки експерт (Експерт 1) определен от г.с. „Ромодром” и български експерт (Експерт 2) определен от Кандидата. Двамата експерти ще бъдат наети на граждански договор от Кандидата. Контролът по изпълнението на дейността ще бъде осъщесвяван от ръководителя на проекта, а координатора на проекта ще предостави общите насоки за съдържанието и целта на изследването при наемането на експертите. Експерт 2 ще извърши цялостната редакция на изследването. Експерт 1 от Чехия ще разработи частта „Политики на интеграция на ромското малцинство в Чешката република”. Партньорската организация ще окаже необходимото съдействие и контрол за качественото и срочно изпънение на задачата от страна на експерта; Експерт 2 от България ще извърши втората част на изследването, на тема: „Приложимост в България на политиките на интеграция на ромите, идентифицирани в Чешката република” и цялостна редакция на научния труд. Цялостната организация и контрола по изпълнението на дейността ще се извършва от Кандидата. Изследването ще бъде подготвено чрез проучване на вторични документи и литературни източници. Ще се направи обобщаващ преглед на интеграционните политики стратегическите и оперативни документи приети и изпълнявани, както и местни нормативни и стратегически документи за целевата териториална единица, и ще се очертае съвременното развитие на интеграцията на ромите в Р.Чехия. Ще се изготви сравнителен анализ с Р.България и ще се представят препоръки на базата на констатираните позитиви. Материалът ще е предназначен за самообучение и ще бъде оформен в съответствие с тази цел. Необходимостта от изследването произтича от констатираната потребност за подобряване на знанията и уменията на основните участници в интеграционния процес в Р.България, както на национално, така и на местно ниво. Настоящото изследване е строго подчинено на методите на обмяна на добри практики и транснационално взаимо-действие в ЕС.
Дейност 2 Извършване на анализ на ромското малцинство в Хасково и Димитровград за установяване на факторите, които влияят при формирането на дискриминационното отношение, негативните стереотипи, нагласи и предразсъдъци спрямо ромите. Изготвяне на пл Кандидатът отговаря за цялостното организиране и изпълнение на дейността. Ще бъдат наети двама експерти на граждански договор, които ще подготвят научния продукт и плана за интеграция. За изготвянето на анализа ще се използват адекватни методи за набиране на статистическа информация, ограничено социологическо проучване сред компактни ромски общности в Димитровград и Хасково, както и вторични документи и литературни източници. Социологическото проучване ще включва: 1) Анонимано анкетно репрезентативно проучване на 440 роми (обособяване на генералната съвкупност и извадката; формиране на модел на извадката; подготвяне на специализиран въпросник); 2) Обработка на данните от въпросниците със специализиран иконометричен софтуер; 3) Агрегиране на резултатите и илюстриране графично и таблично с констатирани изводи и заключения; и 4) Извеждане на резултатите от проучването. На база изводите и препоръките на анализа ще се изготви План за интеграция на ромите в двете общини Хасково и Димитровград. Планът ще включва идентифицирани цели, мерки за постигането им – описани количествено и качествено и набор от индикатори за сравнение. Анализът ще бъде публикуван он-лайн на информациония сайт, изграден в рамките на проекта. Необходимостта от извършването на анализа и плана за интеграция на ромското малцинство в Хасково и Димитровград е продължение на логическата рамка на проекта за подобрено прилагане на хоризонталните политика на ЕС и резултатите от нея ще допринесат за подобряване на човешкия капитал в изброените общини.
Дейност 3 Проучване на добри практики в ЕС за формиране и осъществяване на обществени политики свързани с интеграцията на ромите. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, съобразно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. и посл. изм. Контролът по изпълнението и ще бъде извършван от ръководителя на проекта, а координатора на проекта ще предостави общите насоки за съдържанието и целта на проучването. Външният изпълнител следва да подготви текста на проучването и да извърши цялостна редакция на материала, като го предаде на ръководителя на проекта във вид готов за предпечатна подготовка. Изпълнителят следва да идентифицира минимум 10 добри практики в областта на интеграцията на ромите от страни членки на ЕС, на базата на първично проучване, да селектират случаи, подходящи за българските условия, както от гледна точка на сходство с проблемите, така и по отношение на иновативността на прилаганите подходи, мерки и стратегии. Целево подбрани добри практики ще илюстрират прилагането на интеграционните политики в страни членки на ЕС и ще подобри капацитета на участниците от целевата група по проекта при планирането и осъществяването на мерки, дейности и политики по интеграция на територията на община Хасково и община Димитровград. Необходимостта от дейността произтича от констатираната потребност за подобряване на знанията и уменията на основните участници в интеграционния процес както на национално, така и на местно ниво.
Дейност 4 Извършване на 2 еднодневни семинарни обучения с дискусии на тема „Опитът на Чешката република в преодоляване на негативните междуетнически нагласи и нагласите към интеграцията на ромското малцинство. Интеграция на ромското малцинство в Чеш Кандидатът ще извърши цялостната подготовка и реализация на обученията, като ще наеме лектор, посочен от Партньора за провеждане на две презентации на тема "Политики на интеграция на ромското малцинство в Чешката република” и „Добри интеграционни практики в Чешката република”. Лекторът от г.с. Ромодром ще подготви текстов материал в обем минимум 50 страници за посочените лекции, както и мултимедийни презентации в обем общо минимум 80 слайда. Кандидатът ще наеме и български лектор, който ще фасилитира обучението, ще изнасе лекция на тема „Приложимост на опита на Чехия в българските условия”, и ще представи изготвения анализ на ромското малцинство в Хасково и Димитровград и план за интеграцията на ромите. Кандидатът следва да подготви логистично обучението и да оказа пълно съдействие на лекторите, както и да организира превода и отпечатването на мултимедийните презентации и текстовия материал по обученията. Ще се проведат два обучителни еднодневни семинара в гр.Хасково и гр.Димитровград, като освен местни участници от целевите групи ще включва и такива от цялата страна. Чешката страна ще бъде представена от двама участници от г.с. Ромодром”. Залите ще бъдат наети след предварително проучване. Участниците ще бъдат подбирани при съотвествие с принципа на равнопоставеност и избягване на дискриминация. Екипът на проекта ще разработи анкетна карта, която ще бъде разпространена сред участниците. Резултатите от анкетата ще бъдат публикувани в информационната интернет на страницата изготвена в рамките на Дейност 10. Програмата на обучението ще има следната структура: - Последователност на три лекции с две кафе паузи - Дискусия; - Анкетно проучване Участниците ще бъдат насърчавани да дискутират засегнатите проблеми и да споделят своя опит, като по този начин ще се създадат максимално ползотворни условия за повишаване на информираността им и общия им професионален капацитет. Необходимостта от дейността произтича от констатираната потребност за подобряване на знанията и уменията на основните участници в интеграционния процес както на национално, така и на местно ниво.
Дейност 5 Извършване на преводачески услуги от и на български, английски и чешки език. Кандидатът отговаря за цялостното организиране и изпълнение на дейността, като ще възложи на Външен изпълнител, чрез договор за извършване на услугите, след изискване и одобрение на ценова оферта, съгласно ПМС 55. Устните преводи ще са от чешки на български език и обратно и ще бъдат необходими за Дейности 4, 6 и 7. Писмените преводи също ще са от чешки на български език и обратно и ще бъдат необходими за материалите по Дейности 1, 3, 4, 9 и 10. В процеса на реализирането на Дейности 1, 3, 4, 9 и 10. частично ще са необходими писмени преводи от и на английски език. Във връзка с осъществяването на планираните проектни дейности и съвместното участие с партньор от Р.Чехия е необходимо извършване на преводачески услуги на чешки език (в двете посоки) и на английски език (в двете посоки).
Дейност 6 Организиране на работно посещение в Прага, Р. Чехия и провеждане на 2 съвместни консултации между представители на партньорите и заинтересовани страни. Партньорът ще организира работното посещение в Прага, Р.Чехия, като осигури участие на експерта по проекта, членове от екипа си, представители на заинтересовани страни и помещение за срещите и консултациите. Кандидатът ще осигури участие на експерти по проекта, членове на екипа и на организацията, както и представители на други заинтересовани НПО при осъществяване на работното посещение в Прага и при провеждане на съвместните консултации. Кандидатът ще подготви логистично пътуването до Прага. На съвместните консултации ще се обменя опит, добри практики, ще се координират дейностите по изпълнение на проекта, вкл. съвместната работа на експертите по дейност 1). Извършването на тази дейност е необходимо да се извърши във връзка с планирането и осъществяването на дейност 1, дейност 9 и дейност 11, както и за развитие на транснационалното сътрудничество на НПО от България и Чехия, участващи в интеграционния процес на ромското малцинство.
Дейност 7 Организиране на две работни посещения в Р. България и провеждане на 3 съвместни консултации между представители на партньорите и заинтересовани страни. Кандидатът ще организира работните посещение в Р.България, като осигури участие на експерти по проекта, членове от екипа си, представители на заинтересовани страни и помещение за срещите и консултациите. Кандидатът ще осигури логистично пътуването до България и пребиваването на чешките представители. Партньорът ще определи трима свои представители (единият от които е експерта-обучителя по дейност 1) и дейност 4) за работните посещения и участие в съвместните консултации в Р.България. Първото работно посещение ще се проведе във връзка с осъществяването на дейност 1, която се осъществява съвместно от двама експерти (един експерт от Р.България и един експерт от Р.Чехия), и от необходимостта за осъществяване на съвместни консултации във връзка с нейното изпълнение. Второто работно посещение ще се проведе във връзка с осъществяването на дейност 4) и провеждането на 2 еднодневни семинарни обучения в гр.Хасково и гр.Димитровград, на които ще участва експерт обучител от Р.Чехия. След провеждането на обученията ще бъдат организирани и съвместни консултации между заинтересованите страни. Работните посещения ще се проведат в гр.София и гр.Хасково, като ще се дискутират проблемите на ромската общност, работата на терен с маргинализираните групи, дейност в която г.с. Ромодром притежава огромен опит. Консултациите ще се проведат в гр.София и гр. Хасково, като на тях местни ромски организации и други НПО участници в интеграционния процес и провеждащи интеграционни политики ще имат възможност да обменят опит с чешките си колеги. Извършването на тази дейност е необходимо да се извърши във връзка с планирането и осъществяването на дейност 1, дейност 4 и дейност 9, както и за развитие на транснационалното сътрудничество на НПО от България и Чехия, участващи в интеграционния процес на ромското малцинство
Дейност 8 Наблюдение на осъществяването на текущите национални и местни интеграционни политики и мерки от общините в Хасковска област. Изготвяне на доклад от наблюдението с препоръки Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, съобразно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. и посл. изм. Контролът по изпълнението и ще бъде извършван от ръководителя на проекта, а координатора на проекта ще предостави общите насоки за съдържанието и целта на изследването. Външният изпълнител следва да подготви текста на наблюдението и да извърши цялостна редакция на материала, като го предаде на ръководителя на проекта във вид готов за предпечатна подготовка. Изпълнителят следва да извърши документален преглед на изпълнението на „Национален план за действие по „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.” и „Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства” в област Хасково, както и вторични документални източници – доклади от изпълнени проекти, отчети по изпълнението на програми и стратегии и др., като идентифицира ключови документи по изпълнението на ромските интеграционни политики и основните заинтересовани страни в интеграционния процес на местно ниво (област Хасково). Това ще се извърши чрез консултации, интервюта, беседи, дискусии и документален анализ на количествена и качествена информация. Вторият етап на изследването ще бъде обобщаване и анализиране на информацията - изготвяне на препоръки към осъществяването на политиката за интеграция на ромите с цел подобряване на интеграционния процес. Необходимостта да се извърши тази дейност, кореспондира с прегледа и оценката на ефективността от текущите политики към ромското малцинство в област Хасково. Това наблюдение ще послужи за основа за планиране на бъдещи обществени, местни и национални политики, мерки и дейности насочени към ефективната интеграция на ромското малцинство в област Хасково.
Дейност 9 Създаване на транснационалната мрежа за сътрудничество между неправителствени организации от Р. България и Р. Чехия Транснационалната мрежа между неправител-ствени организации в България и Чехия ще бъде изграждана през време на изпълнение на всички дейности на проекта, чрез проучване, инициране и установяване на партньорства между заинтересованитее организации и обмена опит и съвети между тях. По настоящата дейност ще бъде синтезирана информацията за партньорите – контактна информация, сфери на действие, силни страни, експертен потенциал, добри практики и негативни примери, изпълнени проекти и др., която ще бъде направена общодостъпна в интенет пространството. ЦМД „София” ще бъде основният двигател на мрежата и ще инициира и поддържа връзките между партньорите. Ще бъде изготвено транснационално споразумение за установяване на контакти в областта на ромските интегационни политики между представителите на България и Чехия, което ще бъде предложено на всички идентифицирани заинтересовани организации за одобрение и подпис, идентифициращ съответната организация като член на мрежата. Информацията за транснационалната мрежа ще бъде достъпна на информационната интернет страница, изговена в рамите на Дейност 10. Съществен елемент от интернет страницата ще бъдат дискусионния форум и профилите на представените организации, които ще въплъщават идеята за интерактивност и организираност. Тази функционалност на интенет страницата ще бъде контролирана от администратор – длъжност, която ще се изпълнява от координатора на проекта. Чрез изпълнението на тази дейност ще се създаде своеобразно консултативно пространство и платформа за сътрудничество, които към момента на подаване на проекта липсват в България.
Дейност 10 Провеждане на дейности за информация и публичност с цел популяризиране на проекта. Изработването на информационни материали/информационни услуги ще бъде възложена на външен изпълнител, съобразно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. и посл. изм.:  Изготвяне на плакати (цветни, формат А2) – 500 бр.  Подготовка и печат на дипляни (цветни, формат А4) - 1500бр.  Публикации в местни и национални медии - 8 бр.  Информационна интернет страница с форум – 1 бр. Подбрани и публикувани материали предоставящи целева информация, подпомагаща и развиваща капацитета на целевите групи.  Изготвяне на информационни електронни носители - CD (включващ материалите) – 1000 бр. За популяризиране на целите и дейностите на проекта ще се реализират поредица от дейности за информация и публичност. Разпространението на информационните материали и другите съпътстващи дейности за популяризиране на проекта ще бъдат извършени от екипа на проекта. На партньора също ще бъдат предоставени информационни и др.материали за разпространение и популяризиране на проекта в Р.Чехия. За по- широка информираност на гражданското общество ще се използват и средствата на местните и национални медии, чрез извършване на 8 публикации. Текстовете на публикациите ще бъдат изготвени от Външния изпълнител и редактирани от Ръководителя на проекта. Обозначаването на всички информационни материали, брошури, плакат, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейности и на проекта като цяло ще се извършва съгласно насоките за визуална идентификация съдържащи се в „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР”, като се поставят - флага на ЕС, логото и слогана на ОП РЧР и логото и слогана на ЕСФ /в съответствие с описаните графични стандарти/. Информационните материали ще бъдат използвувани за работните срещи и обученията в рамките на проекта, като освен това ще бъдат раздадени на доброволците от НПО за безплатно разпространение и информиране на обществеността, както и на всички заинтересовани страни. На информационната интернет страница ще бъдат публикувани всички материали изготвени в рамките на проекта. Основното съдържание на интернет приложението ще бъде следното: - Новини и изявления; - Изследвания и анализи; - План действие; - Стратегически документи; - Добри практики; - Дискусионен форум; - Профили на основните участници в процеса на интеграция;  Изготвени цветни плакати – 500 бр.  Отпечатани дипляни - 1500бр.  Извършени публикации в местни и национални медии - 8 бр.  Изготвена и действаща информационна интернет страница с форум – 1 бр.  Изготвени информационни CD – 1000 бр.  Изградено положително обществено мнение и съпричастност към интеграционнте проблеми на ромите.  Популяризиране на проектните дейности в Република България и Република Чехия.
Дейност 11 Организация и управление на проекта. ЦМД „София” в качеството си на основен изпълнител, ще извършва следните основни дейности: Ще представлява Партньора пред Управляващия орган на ОП”РЧР” по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, в качеството му на Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ; Ще подготвя организационно всички дейности, ще следи за тяхното изпълнение или ще изпълнява съответните дейности; Ще организира подготовката и провеждането на избор на външни изпълнители по ПМС 55; Ще сключи договорите с експертите и външните изпълнители и ще контролира тяхното качественото и срочно изълнение на възложените дейности; Ще извършва всички разплащания по проекта и да следи за заноконосъобразно и целесъобразно финансово управление и счетоводно отчитане на получената безвъзмездна помощ; Ще съгласува с партньора предложенията за анекси към договора, преди представянето им пред Управляващия орган на ОП”РЧР”. Ще упражнява оперативен мониторинг по разходването на средствата по проекта; Ще изготвя междинните доклади за напредъка на проекта и финалните отчети за неговото изпълнение към финансиращия орган .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 277 BGN
Общ бюджет: 166 774 BGN
БФП: 166 774 BGN
Общо изплатени средства: 166 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 655 BGN
2013 132 119 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 457 BGN
2013 112 301 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 198 BGN
2013 19 818 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 016 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 брой създадени практики, мрежи партньорства
Индикатор 4 брой разработени анализи 0060
Индикатор 5 брой проведени проучввания, изследвания, оценки
Индикатор 6 брой конкретни добри практики, въведени от/съвместно с други държави-членки на ЕС
Индикатор 7 брой проведени съвместни консултаци
Индикатор 8 брой проведени работни посещения 0060
Индикатор 9 брой експерти, включени в посещенията 0060
Индикатор 10 брой разработени и приложени планове за действие
Индикатор 11 брой експерти, включени в мрежите 0060
Индикатор 12 брой организирани и проведени семинари, дискусии 0060
Индикатор 13 брой публикации 0060


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз