Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0001-C0001
Номер на проект: A10-13-1
Наименование: Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики
Бенефициент: Община Батак
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 22.02.2012
Дата на приключване: 22.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Батак
Описание
Описание на проекта: Създаване на набор от инструменти и механизми за повишаване капацитета на общинската администрация в процеса по разработване и актуализация на политики
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Събиране и анализиране на информация, необходима за разработване на политики в община Батак
Дейност 3 Повишаване на активността на целевите групи
Дейност 4 Консултиране на политики
Дейност 5 Разработване и въвеждане на нормативни документи
Дейност 6 Провеждане на съпътстващо обучение на общински служители на тема „Стратегическо планиране - взаимодействие, методи и добри практики”
Дейност 7 Дейности за информация и публичност
Дейност 8 Провеждане на одит за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Абилити консулт" ЕООД
"Трежър Травел" ООД
Аспексти 999
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 258 233 BGN
Общ бюджет: 223 720 BGN
БФП: 223 720 BGN
Общо изплатени средства: 220 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 647 BGN
2013 57 144 BGN
2014 111 617 BGN
2015 0 BGN
220 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 900 BGN
2013 48 572 BGN
2014 94 874 BGN
2015 0 BGN
187 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 747 BGN
2013 8 572 BGN
2014 16 743 BGN
2015 0 BGN
33 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой създадена процедура за работа
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой комплект от механизми за логистика и координация
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой изготвени документации, съгласно чл.2, ал.1, т.2 НВМОП
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изготвени процедури по НВМОП
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой събрани оферти за пряко възлагане на изпълнител за Дейности 3 и 8
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой изготвени междинни технически доклади по проекта, съгласувани с управляващия орган на ОПАК
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой изготвен годишен технически доклад по проекта, съгласуван с управляващия орган на ОПАК
Индикатор 9 По Дейност 1 - Брой изготвен окончателен технически доклад по проекта, съгласуван с управляващия орган на ОПАК
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой анкетирани представители на целевите групи
Индикатор 11 По Дейност 2 - Доклад съдържащ статистически, демографски и други данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и наличния кадровия потенциал за развитието им
Индикатор 12 По Дейност 2 - Изследване на прилаганите добри практики в общински администрации в Република България и аналогични структури в държави членки на ЕС
Индикатор 13 По Дейност 2 - Анализ на икономическото и социално състояние на община Батак в контекста на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой проведена разяснителна кампания
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой разработен и разпространен бюлетин
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой дискусионен форум
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой електронен форум за публична достъпност
Индикатор 18 По Дейност 4 - Брой Конференция за взаимодействие на целевите групи при актуализиране на политики, анонсирани проучени добри практики, промотиран реализиран проект по подприоритет 1.3
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой приети и подписани Общи принципи за работа
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой приет и подписан Меморандум за взаимодействие между целевите групи
Индикатор 21 По Дейност 5 - Брой наръчник за на общинските служители
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брой процедура за процеса на разработване и актуализация на политики и стратегически документи
Индикатор 23 По Дейност 5 - Брой инструкция за изпълнение на заложените политики в Община Батак
Индикатор 24 По Дейност 5 - Брой вътрешни правила за мониторинг и контрол по изпълнение на политики
Индикатор 25 По Дейност 5 - Брой индивидуални административни актове за въвеждане на разработените нормативни документи в община Кричим
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой обучени служители по Модул 1
Индикатор 27 По Дейност 6 - Брой обучени служители по Модул 2
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой тествани служители по модул 1 и модул 2
Индикатор 29 По Дейност 6 - Дискусия
Индикатор 30 По Дейност 7 - Брой организирани пресконференции по проекта
Индикатор 31 По Дейност 7 - Брой поканени и Брой присъстващи участници на пресконференциите
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой изработени рекламни банери по проекта
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой изработени рекламни материали по проекта
Индикатор 34 По Дейност 7 - Брой публикувани съобщения в печатни и електронни медии
Индикатор 35 По Дейност 7 - Брой копия от публикувана информация попроекта на интернет страницана на общината
Индикатор 36 По Дейност 8 - Брой одитен план по проекта
Индикатор 37 По Дейност 8 - Брой междинен одитен доклад по проекта
Индикатор 38 По Дейност 8 - Брой годишен доклад по проекта
Индикатор 39 По Дейност 8 - Брой окончателен одитен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз