Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0011-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-11-29
Наименование: 'Доизграждане на канализационната система и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Дулово"
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.01.2012
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
Описание
Описание на проекта: Доизграждане на I етап на биологично стъпало на ПСОВ - Дулово, доизграждане на канализационната мрежа в гр.Дулово (20 км.) и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Дулово (20 км.)
Дейности: Дейност 6: Одит 6.1 Одит на първи етап на проекта
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление ма първи етап на проекта; 5.2 Публичност на първи етап на проекта
Дейнсот 1:Проучване и проектиране 1.1 Разработване на ПИП; 1.2 Издаване на необходимите административни решения и разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР; 1.3 Изготвяне на идеен проект за доизграждане на I етап на биологично стъпало на ПСОВ-Дулово; 1.4. Изготвяне на работни проекти за линейна инфраструктура; 1.5 Изготвяне на доклади за оценка на съответствието; 1.6 Изготвяне на ФА с анализ на риска; 1.7 Изготвяне на Програма за управление на утайките от ПСОВ-Дулово; 1.8 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки; 1.9 Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на първи етап на инвестиционния проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 211 606 BGN
Общ бюджет: 742 219 BGN
БФП: 742 219 BGN
Общо изплатени средства: 742 219 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 742 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 185 324 BGN
2015 556 895 BGN
742 219 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 593 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 148 259 BGN
2015 445 516 BGN
593 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 065 BGN
2015 111 379 BGN
148 444 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.';'


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз