Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0010-C0001
Номер на проект: 0101-ОО-1.3
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 31.01.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се укрепи административния капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз посредством поддържане на оптимален брой квалифициран персонал за изпълнение на функциите му, заложени в Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006
Дейности: Финансиране на възнаграждението на 20 щатни бройки за одитори от Одитния орган, чиито функции са свързани изцяло с одита на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България - в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Финансиране на възнаграждението на 20 щатни бройки за одитори от Одитния орган, чиито функции са свързани изцяло с одита на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България - в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител, възнагражденията при ползване на платен годишен отпуск и разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски съгласно чл. 7, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г., и допълнителните възнаграждения по чл.6, ал.1 от ПМС № 67/2010 г. Финансиране на допълнителните възнаграждения по чл.6, ал.1 от ПМС № 67/2010 г. на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган, които през поне 50% от работното си време през отработените дни в рамките на съответния месец изпълняват функции по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 216 979 BGN
Общ бюджет: 573 064 BGN
БФП: 573 064 BGN
Общо изплатени средства: 573 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 573 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 573 064 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
573 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 487 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 487 104 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
487 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 960 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 960 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз