Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0014-C0001
Номер на проект: 5103020-7-650
Наименование: "Опазване и възстановяане на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол, BG0000239"
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 27.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на местообитания и видове в границите на ЗЗ „Обнова-Карамандол”
Дейности: Дейност 1: Предпроектно проучване и подготовка на проекта Отговорен за изпълнението на дейността: Дейността е възложена на изпълнител, избран по реда определен от /НВМОП. Дейността е възложена и изпълнена в периода Декември 2010 – Февруари 2011 г. Към момента на кандидатстване дейността е завършена и разплатена на Изпълнителя, като разходите са включени в бюджета на настоящия проект. Основни стъпки при реализация на дейността: • Оценка на актуалното състояние на природните местообитания и популациите на защитени видове в местностите Карамандол, Кесикору и Кривицата чрез преглед на наличните данни и събиране на допълнителна информация чрез теренно проучване; • Определяне на основните антропогенни въздействия и заплахи за доброто екологично състояние на видовете и местообитанията, обект на опазване; • Изготвяне на доклад с препоръки за възстановителни дейности; • Идентифициране на статута на терените, в които са предвидени дейности (собственост, предназначение) • Идеен проект за хидротехническите дейности за въсзтановяване на воден режим в стари речни корита; • Изготвяне на технически спецификации за проектирането до фаза технически проект, което е необходимо за предвидените структурни мерки; • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и бюджет по настоящата процедура към Ос 3 на ОПОС. Обособени са три подобекта – Карамандол, Кесикору и Мъртвицата (Кривицата), които са географски и хидравлично отделени един от друг. В периода на проектна подготовка и съгласуване на инвестиционното намерение, трите подобекта са съгласувани като отделни инвестиционни намерения поради комплексния им характер и възможните проблеми от административно естество поради големия брой засегнати поземлени имоти с различна собственост и предназначение.
Дейност 2: Проектиране на хидротехническите съоръжения, необходими за възстановителните дейност Отговорен за изпълнението на дейността: Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран по реда определен от НВМОП. Основни стъпки при реализация на дейността: • Подробно геодезическо заснемане на терените, върху които ще се извършват СМР • Проектиране на нови хидротехнически въоръжения и реконструкция на съществуващите на база на вариантните решения, предложени в идейния проект. • Съгласуване на техническия проект по реда на ЗУТ и издаване на разрешение за строеж
Дейност 3: Възстановяване на местообитания чрез хидротехнически мерки Отговорен за изпълнението на дейността: Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран по реда определен от НВМОП Основни стъпки при реализация на дейността: • Почистване на площадките и осигуряване на транспортен достъп на лека строителна техника до местата на СМР – ще бъде извършена с минималното технологически възможно въздействие върху терена и растителността. • Изкопни и насипни земни работи • Възстановяване на съществуващи ХТС съгласно техническия проект – отбивни съоръжения, саваци, подприщителни съоръжения и др. • Изграждане на нови съоръжения съгласно техническия проект – траншейно и безтраншейно полагане на тръбопроводи, мостови съоръжения и водостоци и др. • Възстановяване на нарушени терени и депониране на излични земни маси СМР за Подобект Карамандол: • Възстановяване на съществуващо стоманобетоново водоотбивно съоръжение (саваци 200/200см.); • Възстановяване на входно съоръжение (савак 80/80см.); Почистване на съществуващ облицован канал; • Безтраншейно полагане на тръбопроводи с обща дължина 155 м.; • Изграждане на защитна дига с дължина 100м.; • Траншейно полагане на тръбопроводи с обща дължина 400 м.; • Почистване, продълбочаване на участък с дължина 250м. от старо трасе на р. Ломя; СМР за Подобект Кесикору: • Оводняване на изолирания меандър чрез отбиване на води от извор находящ се югозападно от него и изграждане на изкуствен канал с дължина 155 м., • Изграждане на мостово съоръжение за земеделски път • Възстановяване на 3 бр. съществуващи подприщителни съоражения от земно-насипен тип с преливници (тръба), които се намират в общински отводнителни канали. • Почистване на отводнителните канали. СМР за Подобект Кривицата (Мъртвицата): • Възстановяване на хидравличната връзка между старото корито и корекцията на р. Осъм. чрез възстановяване експлоатационните характеристики на съществуващото съоръжение /савак/, между стария ръкав и р.Осъм. • Почистване на старото речно корито в близост до савака.
Дейност 4: Строителен надзор Отговорен за изпълнението на дейността: Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран по реда определен от НВМОП. Основни стъпки при реализация на дейността: • Текущ контрол на СМР Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности • Спазване на всички технолигични и административни изисквания според ЗУТ и съпътстващата нормативна база • Спазване на всички изисквания за безопасност и здравословни условия на труд съгласно ЗБУТ и съпътстващата нормативна база • Спазване на всички изисквания и добри практики за защита от вредното въздействие на водите
Дейност 5: Мерки за информация и публичност Отговорен за изпълнението на дейността: Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран по реда на НВМОП Основни стъпки при реализация на дейността: • Поставяне на 6 бр информационни табели на местата, където се извършват преките възстановителни работи. • 2 пресконференции – при стартирането и при завършването на проекта • Отпечатване на информационна брошура в тираж 1000 бр. • Публикуване на информация в интернет: резюме на проекта, доклади и брошура в електронен формат. • Информиране на медиите и на широката общественост чрез минимум 2 прессъобщения • Информационна среща със собственици и ползватели на земеделски и горски земи в ЗЗ Обнова-Караман дол; • Популяризиране и споделяне на резултатите от проекта чрез мултимедийни презентации по време на други семинари, срещи и събития; • Публикуването на всяка информация за проекта, кореспонденцията и докладите ще следват изискванията за публичност и визуална идентичност, приложими за проекти с финансовата подкрепа на ЕС/ ОПОС.
Дейност 6: Организация и управление на проекта Отговорен за изпълнението на дейността: Управлението на проекта ще бъде изпълнявано в голямата си част от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП. Основни стъпки при реализация на дейността: • Подготовка на процедури за възлагане на изпълнител. • Управление и координация на дейностите, • Счетоводство и финансов контрол на изпълнението • Отчитане на проекта. Дейността включва ежедневна координация на дейностите, подготовка на задания и документация за изпълнението, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители, изготвянето на доклади до УО. Всички етапи от управлението на проекта ще бъдат съгласувани с бенефициента. Ще се открие отделна банкова сметка, банковите транзакции ще се наблюдават ежедневно, счетоводството ще се води на отделни бланки, описани по дата и номер. Всички дълготрайни активи ще се заведат в отделно перо и ще имат инвентарен номер. Задължение на счетоводителя е изготвянето на междинни и финални финансови доклади. Ръководителят ще изготвя техническите доклади. Дейностите по проекта, под-договарянето, документооборота и разходите ще бъдат наблюдавани от ръководител проект. Подготовката и изпълнението на договорните процедури ще бъде съгласно ЗОП. Оперативната дейност по финансовото управление на разходите по проекта и изготвянето на документите ще е ежедневна.
Дейност 7: Одит на проекта Отговорен за изпълнението на дейността: Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран по реда на НВМОП. Основни стъпки при реализация на дейността: • Текущ одиторски контрол на изпълнението и разходите по проекта в съответствие с указанията на бенефициенти по ОПОС. • Финален одиторски доклад. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности • Избран лицензиран одитор или фирма • Предоставена цялата необходима информация по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БГ Инженеринг" ЕООД
"Геком М" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 689 482 BGN
Общ бюджет: 649 731 BGN
БФП: 649 731 BGN
Общо изплатени средства: 649 731 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 649 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 137 896 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 511 834 BGN
649 731 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 552 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 212 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 435 059 BGN
552 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 684 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 76 775 BGN
97 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности.
Индикатор 3 Географски обособени територии (подобекти), за които са изпълнени възстановителни мерки
Индикатор 4 Брой жители от целевите групи, чиято обществена информираност е повишена


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз