Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.09-0001-C0001
Номер на проект: DIR-5113024-1-48
Наименование: "Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза"
Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.11.2011
Начална дата: 13.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)
Дейности: Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Доставка на техническо оборудване За следните дейности е необходимо да се избере външен изпълнител: 3, 4, 5, 6 и 8.Процедурите се подготвят и провеждат съгласно Вътрешните правила за организиране и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчкии стриктно спазване изискванията на ЗОП и МЗ на ОПОС. Сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 7: Информация и публичност Целеви групи на дейностите по информация и публичност са (1) национални и регионални медии; (2) широката общественост; (3) национални и регионални държавни институции; (4) научна общност и природозащитни НПО. Практиките, които ще се използват за предаване на основните послания на проекта до целевите групи са: 1. Организиране на 2 прес конференции в началото и в края на проекта за представяне на целите и дейностите по проекта, респ. резултатите от проекта; 2. Организиране на минимум 3 информационни срещи с представители на неправителствени организации и на научни институти за запознаване в подробности с проекта, неговите цели, задачи и срокове, резултати; 3. Организиране на официална конференция при откриване на проекта; 4. Организиране на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта; 5. Подготвяне и изпращане на минимум 6 прес съобщения –за информиране на медиите за напредъка и изпълнението на проекта; 6. Организиране на минимум 4 информационни дни (регионални хепънинги) за популяризиране на резултатите от проекта и финансовата помощ на ЕС; 7. Регулярно публикуване на информация на Интернет страницата на ИАОС (минимум- веднъж месечно); 8. Поддържане на архив с всички публикации, свързани с проекта и други доказателства, необходими за изготвянето на докладите по напредъка. Архивът с публикации и съобщения е част от общия архив на проекта; 9. Изработване и отпечатване на информационни материали – папки, бележници, брандирани химикалки, брошури, листовки и др. за популяризиране на резултатите от проекта и финансовата помощ на ЕС; 10. Изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела, информационни табели (табели, стоящи банери, информационни стикери) за популяризиране на резултатите от проекта и финансовата помощ на ЕС. При осъществяването на всички дейности се спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност на ОПОС. Дейностите предварително се консултирани с МЗ на ОПОС. Изработването и отпечатването на информационни материали са на индикативна стойност, която не изисква провеждането на процедура по НВМОП. Разходите за наемане на зали, кетъринг и др., свързани с провеждането на информационни събития, са на индикативна стойност, която не изисква провеждането на процедура по НВМОП. Всички дейности се подготвят от експерт- публичност и информация, съгласуват с КП, РП, Изп.Директор на ИАОС и МЗ.
Дейност 5: Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България Гнездящите птици се групират в 3 групи, в зависимост от тяхното разпространение и биология (Приложение 6: Широко разпространени видове птици, Видове обитаващи типични местообитания, Редки видове птици и видове с ограничено разпространение). І. Подготвителна работа 1. Разписване на методики за наблюдение за всяка една от 3-те групи, съгласно изискванията на Наредба №2 за провеждане на мониторинг на БР, използвайки принципи и подходи, описани в доклади и проучвания. Определяне на видовете и местата за наблюдение; 2. Обучение на р-лите на екипи и членовете на екипите за прилагане на методиките; 3. Прецизиране на места за наблюдение; Определят се територии и площ (места, типове природни местообитания, урбанизирани, земеделски и природни територии) на национално ниво (в ха), като реални и потенциални места за гнездене на видовете птици – в зависимост от предварителни проучвания, ГИС моделиране, ортофото и теренни проучвания. Спазват се следните изисквания: 1. Широко разпространени видове птици – това са видове обитаващи минимум 200 квадратни километра на територията на България (20 квадрата 10 х 10 км за всеки вид) обхващащи различни типове природни местообитания от 10 метранадморска височина до 2000 – 2500 метра надморска височина. Типове природни местообитания- Природни, урбанизирани и земеделски райони. 2. Видове обитаващи типични местообитания: посещения на терен на най представителните територии, според тяхната биология и изисквания към природните местообитания - минимум 10 квадрата 10 х 10 км. 3. Редки видове птици и видове с ограничено разпространение – проучване на видовете в известните към момента находища – описание на местообитанията, откриване и доказване на гнездене и преброяване на двойките. Графикът за теренни наблюдения се одобрява от ЕУП- РП след съгласуване от КП и ръководител на Експертна група. ІI. Теренни наблюдения 1. Картиране на местата за теренни проучвания; 2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките. Теренните проучвания се извършват в 2 полеви сезона за календарна година . За всяка група гнездящи птици, в избраните квадрати 10 х 10 км се посещават два пъти годишно – в началото и в края на гнездовия период. За всяко наблюдение се попълва полевия формуляр, неразделна част от методиката. III. Камарална работа 1. Включване на данните в информационната система за БР- въвежда се информацията от полевите формуляри 2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни, вкл. и екстраполация 3. Оценка на състоянието на вида на национално ниво Предлага се комплексен показател със съответната скала за оценка на състоянието на вида (по аналогия на БПС). 4. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии. ІV. Оценка и контрол на данните Задължение на изпълнителя е да предвиди и включи механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните. Целият процес по осигуряване на контрол качеството на данните е описан в т.1.2.1. Контролът е три-степенен: 1-во ниво- извършва се от изпълнителя. 2-ро ниво- извършва се от Екипи за теренни проверки на място. За целта възложителя сключва договори с РИОСВ, ПП и НП за извършване на теренни проверки на място. 3- то ниво- извършва се от Експертна група.. V. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП С оглед на постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта, по време на теренната работа изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики за мониторинг след приключване на проекта.
Дейност 8: Одит на проекта Дейността се извършва в съответствие с „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС” и изисквания на УО/ МЗ по ОПОС. 1. Проверка и сертификация на разходи в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС; 2. Изготвяне на становища за извършени проверки и констатации относно отчетените разходи в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС; 3. Окончателен одитен доклад- след приключване на проекта в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС. Одиторът удостоверява, че отчетените разходи са: • верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи. • извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Одиторът проверява точността и допустимостта на разходите, заявени от дирекцията във финансовия доклад на проекта, както и ще представи на дирекцията доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури и се произнася със съответното становище. Становищата, изготвени от одитора, се прилагат към докладите за напредъка на проекта и исканията за плащане.
Дейност 4: Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис) І. Предварителен преглед и избор на методики (с приложен характер) за ДНК- анализ на едри хищници (кафява мечка, вълк, дива котка и рис) по вид, пол и индивид, подходящи за целите на НСМБР и техническото оборудване на „Лаборатория биологичен мониторинг” в ИАОС. Методики се разработват за всеки вид с цел установяване на видово специфични, полови и индивидуални генетични ДНК маркери. Съдържат: пробонабиране на образци за изследване (вкл. и теренни протоколи), транспортиране, съхранение/консервиране, изпитване и обработка на данните, методология за изготвяне на оценка на състоянието на вида. ІІ. Апробация на избраните методики (практическо изпитване на образци в лабораторни условия) 1. Пробонабиране на образци- мин. по 50 проби за всеки вид, подходящ период за полева работа: по време на размножителния период на съответния вид; 2. Изпитване на събраните образци- в лабораторията на избрания изпълнител; 3. Обработка на данните- оценка и интерпретация; 4. Обучение: - на експерти от РИОСВ, ПП, НП за събиране на образци за анализ; - на експерти от лабораторията на ИАОС за изпитване на образците; - на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП, НП за обработка на данните и изготвяне на оценка на състоянието на вида. ІІІ. Внедряване на генетични методи за изпитване в ИАОС лабораторията 1. Пробонабиране за внедряването в ИАОС (минимум по 20 образци от всеки вид. Пробонабирането може да се извърши едновременно с пробонабиране на образците за апробация на методиките и се съхранява в подходящи условия); 2. Внедряване на точни методи за видово, индивидово и полово определяне; Изпитване на събраните образци в лабораторията на ИАОС по определени генетични маркери. Изготвяне на протоколи от изпитването в съответствие със СК 3. Обработка и интерпретация на данните. Със Заповед на ИД на ИАОС (аналогично на екипа за ръководство на проекта) се определят до 3 служители от отдел „Лаборатория за биологичен мониторинг”, които да извършат дейностите по т.ІІІ.2, вкл. статистическа обработка, стандартни криви, протокол. ІІІ. Разработка на регистър на популациите на генетично ниво Регистърът представлява структурирана Базата данни, в която се включва информацията за приложените генетични методи за всеки вид, пол и индивид.
Дейност 3: Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници (без китоподобни), висши растения, мъхове и гъби. Ще се наблюдават видове, които са обект на НСМБР. В списъците са включени САМО видове и местата за тяхното наблюдение, които не са предмет на други проучвания, вкл. и по ОПОС. В зони по Натура 2000 ще се наблюдават видове, които не са от приложения 2 на ЗБР (т.е. видове от Списъка на НСМБР, част от които са от приложение 3 на ЗБР), а извън зоните ще наблюдават видове от приложение 2 на ЗБР и видове от Списъка на НСМБР. Видовете са групирани:1) безгръбначни животни, 2) риби, 3) земноводни и влечуги, 4) бозайници (без китоподобни), 5) висши растения, мъхове и гъби. I. Подготвителна работа 1. Разработка на методики и определяне на места за теренни наблюдения;2. Обучение на избраните екипи за теренна работа за всяка една от биологичните групи;3. Прецизиране на местата за теренните проучвания. II. Теренни проучвания-1. Картиране на местата за теренни проучвания за всеки вид от групите;2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките. III. Камарална работа-1. Включване на данните в информационната система към НСМБР- всички попълнени полеви формуляри от наблюденията се въвеждат в базата данни към НСМБР; 2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни; 3. Определяне на състоянието на вида на национално ниво; Оценка на състоянието се прави на база БПС. За видовете, за които има разработени методики за БПС- същите се използват, а за които няма- се предлага аналогичен на БПС комплексен показател със съответната скала за оценка. 4. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии. ІV. Оценка и контрол на даннитеV. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП
Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС, както и вътрешни правила за изпълнение на проекта, одобрени със заповед на Изп.директор (ИД) на ИАОС. Сформиране на екип на проекта: Определяне на членове на ЕУП; Избор на координатор на проекта (външен експерт); Избор на външните консултанти, членове на ЕУП. Сформиране на Експертна група; Сформиране на Екипи за теренни проверки; Сформиране на комисия/и по разглеждане, оценка и приемане на изпълнението; Организиране работата на екипа и офиса на проекта.
Дейност 6:: Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncates, Phocoena phocoena и Delphis в българската ИИЗ на Черно море І. Определяне и картиране на разпределение, численност и плътност на популациите на китоподобните 1. Предварителен преглед и избор на методология за теренни изследвания- комбиниран подход/ визуални (използване на авиационна техника и изследователски кораб) и акустични методи; 2. Апробация на избраната методологията, включва и обучение на екипите; 3. Теренни наблюдения (през 2-рия полеви сезон); 4. Обработка, анализи, оценка чрез използване на статистически програми и ГИС- методи. ІІ. Определяне и картиране на територии, значими за опазването на популациите на китоподобните 1. Предварителен преглед и избор на методология за теренни изследвания; 2. Апробация на избраната методологията, включва и обучение на екипите; 3. Теренни наблюдения (през 2-рия полеви сезон); 4. Обработка, анализи, оценка чрез използване на статистически програми и ГИС- методи. ІІІ. Оценка на въздействието на факторите на околната среда (антропогенни и природни фактори), върху популацията на китоподобните 1. Предварителен анализ и оценка за фактори на околната среда, влияещи върху състоянието на популацията и численост на китоподобните. Резултатът от тази дейност се използва за прецизиране на резултатите от т. І и ІІ; 2. Анализ на връзките между факторите на околната среда и разпространението, плътността, миграциите и поведението на китоподобните. Отчитане на трофичните взаимодействия и поведението във връзка с храненето, отглеждането на малките; 3. Анализ на антропогенните фактори; 4. Анализ и оценка (качествена оценка) на факторите на смъртност. ІV. Оценка на природозащитното състояние на китоподобните с нужната детайлност в българската ИИЗ на Черно море. Предложение за определяне на зони за защита 1. Разработка на хабитатен модел на разпределение, численост, плътност и миграция на популациите на видовете и стадата китоподобни в българската ИИЗ и основните местообитания, фактори и заплахи; 2. Апробиране на пространствен екосистемен модел (Ecospace) за анализ и оценка на взаимовръзките между китоподобните с трофичните фактори (стада риба) и риболов. Сценарии за защитени зони и степен на защита и ефектите от управлението на защитените зони върху екосистемата; 3. Оценка на природозащитното състояние на китоподобните (на база теренните изследвания и моделни анализи) и картиране на критични местообитания (подходящи или типични) за китоподобните – зони на хранене, отглеждане на малките, миграционни пътища (използвайки данните от теренните проучвания ). V. Предложение за програма за мониторинг на състоянието и численост на китоподобните в българската ИИЗ на Черно море 1. Изготвяне на предложение за програма за мониторинг на консервационния статус на китоподобните в българската ИИЗ на Черно море в съответствие с Наредба № 2 от 18 декември 2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.3 от 12 януари 2007г), в т.ч. финансова оценка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 886 792 BGN
Общ бюджет: 7 201 600 BGN
БФП: 7 201 600 BGN
Общо изплатени средства: 7 196 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 201 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 467 BGN
2013 1 383 146 BGN
2014 2 465 969 BGN
2015 3 286 093 BGN
7 196 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 121 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 247 BGN
2013 1 175 674 BGN
2014 2 096 073 BGN
2015 2 793 179 BGN
6 117 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 080 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 220 BGN
2013 207 472 BGN
2014 369 895 BGN
2015 492 914 BGN
1 079 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени методики за теренни наблюдения
Индикатор 2 Актуализирани методики за теренни наблюдения
Индикатор 3 Разработени генетични методи за установяване състоянието на видовете
Индикатор 4 Внедрени в ИАОС генетични методи за установяване състоянието на видовете
Индикатор 5 Извършени проучвания (7 биологични групи)
Индикатор 6 Видове, за които са извършени теренни проучвания
Индикатор 7 Разработени комплексни показатели за оценка на състоянието на видовете
Индикатор 8 Изготвени оценки за състоянието на видове на национално ниво
Индикатор 9 Апробирани и внедрени пространствени екосистемни модели за оценка и прогноза
Индикатор 10 Записи в БД / Инф система
Индикатор 11 Издадени листовки
Индикатор 12 Обучени експерти за провеждане на теренни наблюдения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз