Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0032-C0001
Номер на проект: A10-13-32
Наименование: Община Козлодуй – към по-добро управление чрез изграждане на механизъм и капацитет за планиране и реализиране на общински политики за развитие в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 11.01.2012
Дата на приключване: 11.07.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие чрез осигуряване на партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 . Дейности по управление на проекта
Дейност 2 Анализ на социално-икономичес-кото състояние на Община Козлодуй и оценка на въздействието от изпълнението на общинските стратегии и програми
Дейност 3 Създаване на механизми за консултиране в процеса на разработване и осъществяване на общински политики
Дейност 4 Институциона-лизиране на механизма за консултиране, мониторинг и контрол в процеса на изработване и реализиране на общински политики
Дейност 5 Дейности по информация и публичност
Дейност 6 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 240 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Общинска администрация въвела правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 По Дейност 1 - Разработен анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Проучване
Индикатор 4 По Дейност 1 - Оценки
Индикатор 5 По Дейност 1 - Създадени и приети/ институционализирани механизми за: консултиране и за мониторинг и контрол на изпълнението
Индикатор 6 По Дейност 1 - Приложени добри практики от централна администрация
Индикатор 7 По Дейност 1 - Обществено обсъждане
Индикатор 8 По Дейност 1 - Дискусионни форума
Индикатор 9 По Дейност 1 - Проведена разяснителна кампания
Индикатор 10 По Дейност 1 - Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 11 По Дейност 1 - Брой обучени служители от общ. админ.
Индикатор 12 По Дейност 1 - Брой обучени представители от целевите групи извън администрацията (Общински съвет и структури на гражданското общество)
Индикатор 13 По Дейност 1 - Одобрени междинни и окончетелни финансови и технически доклади
Индикатор 14 По Дейност 1 - Усвояване в пълен размер на утвърдения бюджет на проекта
Индикатор 15 По Дейност 1 - Процент от бенефициентите от целевата група удовлетворени във висока и много висока степен от резултатите от проекта
Индикатор 16 По Дейност 2 - Анализ
Индикатор 17 По Дейност 2 - Оценки на въздействието
Индикатор 18 По Дейност 2 - Приложена добра практика на ниво община
Индикатор 19 По Дейност 3 - Обществено обсъждане
Индикатор 20 По Дейност 3 - Изследователски доклад
Индикатор 21 По Дейност 3 - Дискусионни форума
Индикатор 22 По Дейност 3 - Електронен дискусионен форум
Индикатор 23 По Дейност 3 - Електронен информационен бюлетин
Индикатор 24 По Дейност 3 - Участници от целевата група активно „въвлечени” в процеса на консултиране и разработване на политики
Индикатор 25 По Дейност 3 - Обучени служители от администрацията на общината
Индикатор 26 По Дейност 4 - Общинска администрация въвела правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 27 По Дейност 4 - Създадени и приети/ институционализирани механизми за: консултиране и за мониторинг и контрол на изпълнението
Индикатор 28 По Дейност 4 - Приложена добра практика
Индикатор 29 По Дейност 4 - Обучени представители от целевите групи по проекта
Индикатор 30 По Дейност 5 - Изработване на прес-пакети
Индикатор 31 По Дейност 5 - Изработване на дипляни, отразяващи съдържанието на прес-пакетите и разпространение на същите на обществени места, чакални: в автогара, лекарски и зъболекарски кабинети, читалища, кметства, община и др. съдържащи
Индикатор 32 По Дейност 5 - Осигуряване на публикации с изготвените материали, включени в прес-пакетите в местни, регионални и/ или национални медии
Индикатор 33 По Дейност 5 - Транспаранти/ плакати
Индикатор 34 По Дейност 5 - Мултимедийни презентациии
Индикатор 35 По Дейност 5 - Късометражен рекламно-информационен филм
Индикатор 36 По Дейност 5 - Репортажи
Индикатор 37 По Дейност 5 - Организиране и провеждане на пресконференции за до 25 участника
Индикатор 38 По Дейност 6 - Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз