Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0025-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-21/28.12.2011 г.
Наименование: "Внедряване на компютъризирана система и компютъризиран метод за управление на сгради, съоръжения и инсталации, създадени на базата на интеграция между фасилити мениджмънт система и технологията за триизмерно лазерно скениране"
Бенефициент: "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата главната цел на проекта е да се подпомогне развитието на едно конкурентоспособно иновативно предприятие – „Айкюволушон България” ЕООД посредством внедряването на иновативен процес, респ. предоставяне на иновативна услуга с висока добавена стойност и тяхната реализация на пазара за услуги в България. Постигането на тази цел е част от приоритетната бизнес-програма на дружеството, изразяваща се в осъществяване на успешен принос към трансфера на модерни технологии от най-ново поколение на националния пазар за високотехнологични услуги.
Дейности: Дейност 1 Администриране на проекта
Дейност 2 Консултантски и юридически услуги, свързани със закрилата на права върху индустриална собственост
Дейност 3 Оптимизиране на технологията за реализиране на иновативния процес, респ. на иновативната услуга от гл. т. на системите за управление на недвижими активи
Дейност 4 Оптимизиране на технологията за реализиране на иновативния процес, респ. на иновативната услуга от гл. т. на технологията триизмерно лазерно скениране
Дейност 5 Визуализация на проекта;
Дейност 6 Доставка на лиценз за специализиран FM-софтуер, свързан с внедряването на иновативния процес, респ. на иновативната услуга
Дейност 7 Разработване на бизнес план и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрения иновативен процес, респ. иновативна услуга;
Дейност 8 Разработване на съвкупност от уеб-базирано приложение и нов специализиран файлов формат
Дейност 9 Инженерно-техническа адаптация, свързана с процеса на внедряване на иновативния процес, респ. на иновативната услуга
Дейност 10 Доставка на компютърно оборудване
Дейност 11 Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 861 910 BGN
Общ бюджет: 1 285 330 BGN
БФП: 857 245 BGN
Общо изплатени средства: 857 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 857 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 172 382 BGN
2013 684 863 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
857 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 728 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 525 BGN
2013 582 133 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
728 658 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 857 BGN
2013 102 729 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 587 BGN
Финансиране от бенефициента 430 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Внедрен иновативен процес, респ. услуга в състояние за пазарна реализация
Индикатор 9 Осъществена инвестиция в компютърно оборудване
Индикатор 10 Осъществена инвестиция в Съвкупност от уеб-базирано приложение и нов специализиран файлов формат;
Индикатор 11 Осъществена инвестиция в програмно осигуряване, вкл. лиценз за специализиран FM-софтуер;
Индикатор 12 Осъществена инвестиция в услуга за оптимизиране на технологията за реализиране на иновативния процес, респ. на иновативната услуга от гл. т. на технологията триизмерно лазерно скениране
Индикатор 13 Осъществена инвестиция в услуга за оптимизиране на технологията за реализиране на иновативния процес, респ. на иновативната услуга от гл. т. на системите за управление на недвижими активи;
Индикатор 14 Осъществена инвестиция в услуга за инженерно-техническа адаптация, свързана с процеса на внедряване на иновативния процес, респ. на иновативната услуга
Индикатор 15 Осъществена инвестиция в услуга за разработване на бизнес план и маркетингова стратегия за реализация на внедрения иновативен процес, респ. иновативна услуга;
Индикатор 16 Осъществена инвестиция в услуга за визуализация на проекта
Индикатор 17 Осъществена инвестиция в услуга за одит на проекта
Индикатор 18 Степен на съответствие на внедрената иновация с нейните концептуалност и технически параметри
Индикатор 19 Степен на усвояване на всички компоненти на внедрената иновация от фирмения екип
Индикатор 20 Брой на собствениците, респ. операторите на инфраструктури, на които е предложена иновацията за период от 5 години
Индикатор 21 Оборот за период от 5 години
Индикатор 22 Чрез внедрената иновация е създадена база за по-нататъшна НИРД по нови иновационни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз