Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0084-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на нови услуги в малкото населено място - Социален асистент и Домашен помощник за подобряване начина на живот и грижа в семейна среда за лица с физически увреждания и самотноживеещи възрастни хора в с. Ряхово, общ. Сливо поле
Бенефициент: Сдружение с общественополезна полза "Воля"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Сливо поле
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието, като се създадат условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: Изпълнение на дейност 1. Обзавеждане на офиса с необходимата компютърна и копирна техника Необходимо е да се закупят лап-топ, копирна машина, които ще се ползва единствено и само за обслужване на хората в неравностойно положение.
Изготвяне на социални оценки за здравословното състояние и индивидуални потребности на хората, желаещи да ползват социални услуги “СА” и “ДП” Социално оценяване на здравословното състояние включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове, съгласно изискванията на оперативната програма.
Подбор на подходящите лица с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора в риск от институционализация в социално заведение, които ще ползват услуги на “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Оценяване на здравословното и социално състояние на кандидатите за ползватели на услугите за да се постигне възможно най-висока ефективност от дейността по проекта.
Подбор и назначаване на 3 души за “Социален асистент” и 14 души за “Домашен помощник”- подбор на подходящите лица за назначаване като “Социален асистент” и “Домашен помощник” Провеждане на интервю-разговор с всеки и оценка на личната мотивация на кандидатите за работа като СА и ДП.
Мотивационно обучение на хора за предоставяне на услугите в общността "Социален асистент "и "Домашен помощник " дейността се провежда като мотивационен тренинг в три обучителни сесии ( 6 учебни часа) . Обобособяват се две групи в тренинга, с които се провежда тренингът отделно. Едната група е за социални асистенти, а втората - за домашни помощници. Всяка група има отделен обучител.
Основно обучение на хора за предоставяне на услугите в общността "Социален асистент "и "Домашен помощник " Основното обучение се провежда отделно за двете групи- за социалните асистенти и за домашни помощници. Всяко от обучението е от 8 модула- общо 21 учебни сесии. Една учебна сесия е в 2 учебни часа. Следователно обучението на всяка от групите е 42 учебни часа, т.е. 7 учебни дни за една група ( един учебен ден включва 6 учебни часа).
Поддържащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници Дейността предвижда обучение за период от два месеца на всяка от четирите групи. Всяко двумесечно обучение е с продължителност 3 обучителни сесии ( т.е. 6 учебни час). Това обучение се провежда паралелно с предоставянето на услуги на потребителя, което дава възможност за обмяна на опит от реалните ситуации, с които се сблъскват обучените. Ситуационното обучение тематично е свързано с 8-те модула, по които е проведено основното обучение Всяка от групите има един и същ обучител по време на цялото поддържащо обучение.
Обучение на назначените СА и ДП Изпълнение на предварителните условия с Обучителна организация- ТДРЗ - Русе, партньор по проекта.
Сключване на договори с потребителите на социални услуги СА и ДП Сключване на договор и запознаване с условията по същия.
Анализ и съставяне на индивидуални графици за обслужване на ползвателите на социалните услуги Съставяне на индивидуални графици на обслужваните лица и часове на заетост на СА и ДП.
Стартиране на дейността по предоставяне на социалните услуги по проекта. Всеки СА ще обслужва потребителите по индивидуален график които ще ползват комплексно и услугите на ДП. Същите ще ползват СА по 1 час дневно и 3 часа – ДП, с оглед на това, че услугите се заплащат макар и по минимални тарифи. Всеки СА ще обслужва по 6 (шест) ползвателя, а ДП – по 2 (двама) ползвателя разпокъсано през двете половини на деня.
Извършване на проверки върху работата на СА и ДП от Социалния работник в екипа за управление и контрол. Ежеседмично следене на работата на всеки един потребител на социалните услуги по определени критерии за оценка на качествата на всеки един СА и ДП, индивидуални качества и справяне с работата;съвместимост на характерите и поносимост между обслужващите лица и ползвателите на услугите;съставяне на протоколи от извършената проверка
Своевременно подаване на междинна информация за извършените дейности и разходи по проекта. Междинно подаване на отчети за извършване на мониторинг и отчитане на ежемесечните разходи по проекта.
Издаване на брошура /100бр./ със снимки и информация за работата по проекта за осигуряване на мониторинг и огласяване сред обществеността Във връзка с изискванията в насоките по настоящото проектно предложение е необходимо да се огласи дейността на социалния асистент и дамашен помощник по настоящия проект.
Приключване и отчитане резултатите от проекта. Отчитане на разходите след приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 168 BGN
Общ бюджет: 80 958 BGN
БФП: 80 504 BGN
Общо изплатени средства: 74 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 21 265 BGN
2009 53 595 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 075 BGN
2009 45 555 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 630 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 190 BGN
2009 8 039 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 229 BGN
Финансиране от бенефициента 454 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сключени договори с преките потребители на услугата СА
Индикатор 2 брой сключени трудови договори с одобрените кандидати за извършване на услугата СА
Индикатор 3 брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата СА - брой проведени часове за обучение на одобрените социални асистенти
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Социален асистент”: - брой участници в информационните кампании.
Индикатор 5 Брой сключени договори с преките потребители на услугата ДП
Индикатор 6 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата “Домашен помощник”
Индикатор 7 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Домашен помощник”: - брой проведени часове за обучение на одобрените домашни помощници.
Индикатор 8 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Домашен помощник”
Индикатор 9 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Социален асистент”
Индикатор 10 Брой работни места за извършване на услугата “Социален асистент”/трудови договори
Индикатор 11 Брой лица, потребители на услугата „Социален асистент”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция.
Индикатор 12 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата „Социален асистент”.
Индикатор 13 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки.
Индикатор 14 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Социален асистент” и след приключване на проекта.
Индикатор 15 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Домашен помощник”
Индикатор 16 Брой лица, потребители на услугата “Домашен помощник”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта
Индикатор 17 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата “Домашен помощник”, отпаднали по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 18 Брой работни места за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови договори)
Индикатор 19 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата ‘’Домашен помощник’’
Индикатор 20 Брой лица, изведени от специализирана институция за лица с увреждания, потребители на услугата “Домашен помощник”.
Индикатор 21 Брой лица, потребители на услугата „Домашен помощник”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция.
Индикатор 22 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки - Сдружение Воля
Индикатор 23 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Домашен помощник” и след приключване на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз