Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"
Бенефициент: Община Мъглиж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Мъглиж
Описание
Описание на проекта: Целта е да се преодолее социалната изолация на деца с увреждания и на членовете на техните семейства, да се предостави възможност за професионална реализация на родителите; намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: Провеждане на информационна среща и старт на проекта Проектът ще стартира с информационна пресконференция на коятаще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне.Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинска администрация; наемане на офис за осъществяване на дейностите по проекта; осигуряване на необходимото оборудване
Набиране на желаещи да ползват социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители - Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите на “Социален асистент” или “Домашен помощник”. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите . Оценките се разработват от социален работник от Дирекция “Социално подпомагане”, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора-права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик- социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента-доставчик на социални услуги.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” на всеки потребител Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” на всеки потребител
Подбор на потребителите на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” Екипът на проекта разглежда всички подадени молби и направените индивидуални оценки на потребностите на кандидатите, след което извършва окончателен подбор и определя потребителите,на на които ще бъде предоставена социална услуга “Социален асистент” или”Домашен помощник”. Лицата се уведомяват за взетото решение.
Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби . Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници . Сключване на трудови договори с кандидатите.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашни помощници преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания , необходими за удовлетворяване на неговите потребности.
Предлагане на услугите „социален асистент” и „домашен помощник Ще се предлага услугата „социален асистент” и „домашен помощник” на територията на община Мъглиж.
Заключителна информационна среща за края на проекта и отчитане на ефекта от неговото реализиране Провеждане на заключителна среща за края на проекта , на коята ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение.Срещата ще се проведе в заседателната зала на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 035 BGN
Общ бюджет: 67 099 BGN
БФП: 63 933 BGN
Общо изплатени средства: 63 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 807 BGN
2009 29 964 BGN
2010 20 162 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 736 BGN
2009 25 469 BGN
2010 17 138 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 071 BGN
2009 4 495 BGN
2010 3 024 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 590 BGN
Финансиране от бенефициента 4 626 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз