Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Протегната ръка
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 14.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подобряване на жизнения стандарт на хора с увреждания, самотноживеещи и на семейства с деца с увреждания, като се оказва съдействие за решаване на битови нужди чрез домашен помощник и помощ при общуване и поддържане на социални контакти чрез социален асистент. Предоставяне на педагогически услуги за деца, подкрепа на работното място с цел превенция на институционализацията
Дейности: “Домашен помощник” 1.Текущо почистване/ подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/;-2 часа 2. 2. Основно почистване / измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др/;- 5 часа 3. 3.Поддържане на лична хигиена/ помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата/; 4. Хранене/ приготвяна не храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране/; - 1 час 4.Битови услуги/закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента;осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента;цепене , внасяне и палена на печка през зимния сезон; телефонна - подкрепа;дребни технически ремонти;др./ - 2 часа 5.Оказването на съдействие при решаване на различните битови нужди на обгрижваните лица предодвратява тяхната изолация , като им гарантира добри битови условия, приветлив вид, гарантира режим на хранене и редовен прием на лекарства. Редовното заплащане на различни 1. 1.Текущо почистване/ подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/;-2 часа 2. 2. Основно почистване / измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др/;- 5 часа 3. 3.Поддържане на лична хигиена/ помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата/; 4. Хранене/ приготвяна не храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране/; - 1 час 4.Битови услуги/закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента;осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента;цепене , внасяне и палена на печка през зимния сезон; телефонна - подкрепа;дребни технически ремонти;др./ - 2 часа 5.Оказването на съдействие при решаване на различните битови нужди на обгрижваните лица предодвратява тяхната изолация , като им гарантира добри битови условия, приветлив вид, гарантира режим на хранене и редовен прием на лекарства. Редовното заплащане на различни консумативи - 2 часа
“Социален асистент” 1. Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него/ организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психически комфорт на клиента, др./- 2 часа; 2. Административни услуги/съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др./- 2 часа; 3. Медицински услуги/ съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др./- 2 часа; 4. Педагогически услуги за деца/придружаване и подпомагане по време на учебните занимания в общообразователно училище/детска градина, подпомагане при подготовка на домашна работа, подпомагане чрез развиващи учебни и игрови дейности, др/- 2 часа; 5. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие на потенциала на детето- 2 часа; 6. Услуга “от и до работното място”- 1 час; 7. Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални увреждания – 2 часа;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 560 BGN
Общ бюджет: 69 108 BGN
БФП: 64 053 BGN
Общо изплатени средства: 64 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 512 BGN
2009 40 536 BGN
2010 10 005 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 485 BGN
2009 34 456 BGN
2010 8 505 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 027 BGN
2009 6 080 BGN
2010 1 501 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 608 BGN
Финансиране от бенефициента 7 843 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз