Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0011-C0001
Номер на проект: A10-13-11
Наименование: Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово
Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 19.12.2011
Дата на приключване: 19.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Маджарово
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността в дейността на администрацията чрез преглед на организационните процеси и въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Преглед, анализ и актуализиране на нормативната база, разработване и въвеждане на нормативни документи и други вътрешни документи
Дейност 3 Проучване на тенденциите и възможностите за развитие на региона, чрез набиране на статистически данни и анализ и оценка на Общинския план за развитие – 2007-2013 г.
Дейност 4 Въвеждане на механизми за консултиране на политики и създаване на инструмент за разгласяване на резултатите и т. н.
Дейност 5 Провеждане на съпътстващи обучения за развиване на умения за анализ, планиране и оценка на въздействието при изготвяне на политики
Дейност 6 Дейности за информация и публичност
Дейност 7 Провеждане на одит за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 641 BGN
Общ бюджет: 241 491 BGN
БФП: 241 491 BGN
Общо изплатени средства: 241 491 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 509 BGN
2013 119 982 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 491 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 103 283 BGN
2013 101 985 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 267 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 226 BGN
2013 17 997 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 224 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой изготвени документации, съгласно чл.2, ал. 1, т.2 НВМОП
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой процедури по НВМОП
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой изготвени междинни технически доклади
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изготвен годишен технически доклад
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой изготвен окончателен технически доклад
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой актуализирани вътрешни нормативни документи
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой изготвени вътрешни правила
Индикатор 9 По Дейност 2 - Изготвена методика за оценка на въздействието
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой изготвени процедури и инструкции
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой внедрени правила за механизми за външен и вътрешен мониторинг
Индикатор 12 По Дейност 3 - Изготвен анализ и оценка на събраната информация
Индикатор 13 По Дейност 3 - Изготвен анализ на събраните анкетни карти
Индикатор 14 По Дейност 3 - Набелязани мерки за корекция
Индикатор 15 По дейност 3 - Изготвен анализ и оценка на Общински план за развитие за развитие 2007-2013 г.
Индикатор 16 По Дейност 3 - Обобщен доклад за резултатите от дейността с изводи и препоръки
Индикатор 17 По Дейност 4 - Проведено работно заседание на Обществения съвет
Индикатор 18 По Дейност 4 - Представител-ност на заинтересованите страни
Индикатор 19 По Дейност 4 - Изготвени устройствен и функционален статут на Обществения съвет
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой изготвени и внедрени процедури за координация между целевите групи
Индикатор 21 По дейност 4 - Брой участници в семинара
Индикатор 22 По Дейност 4 - SWOT анализ и оценка на интернет страницата
Индикатор 23 По Дейност 4 - Изготвено задание за разширяване на функционалността на интернет страницата на община Маджарово
Индикатор 24 По Дейност 4 - Протокол и предложение за приемане на SWOT анализа
Индикатор 25 По дейност 5 - Брой обучени експерти от администрациите
Индикатор 26 По Дейност 5 - Брой изработени учебни материали и помагала
Индикатор 27 По Дейност 5 - Доклад за оценка на обучението
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой пресконференции
Индикатор 29 По Дейност 6 - Брой отразявания в медиите
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой информационни материали
Индикатор 31 По Дейност 6 - Брой рекламни материали
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой одитен план
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой междинен одитен доклад
Индикатор 34 По Дейност 7 - Брой годишен доклад
Индикатор 35 По Дейност 7 - Брой окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз