Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социално предприятие - Обществена пералня"
Бенефициент: Община Алфатар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Алфатар
Описание
Описание на проекта: Управление, мониторинг и оценка на проекта. Публичност – същност на проекта, финансиращ орган, оперативната програма и популяризиране модела на социалното предприятие.Разработване на методология на социалното предприятие.Създаване и организиране дейността на социалното предприятие: ремонт, обзавеждане и оборудване на обществена пералня/избор на персонал за управление на социалното предприятие и на лица от рисковите групи. Провеждане на мотивационни обучения за хората в неравностойно положение в специализирана работна среда
Дейности: 1.Подготовка, организиране, мониторинг и реализация на проекта. Оборудване на офиса за управление на проекта;Регистър на лицата, Разработена система за вътрешен и външен мониторинг /система за финансово управление и контрол, процедура за подаване и разглеждане на жалби, вътрешни правила /външен одит/; Подготовка на индивидуалните планове за членовете на екипа по управление.Изготвяне на отчети ежемесечно. Календар на екипните срещи за разпределяне на текущите задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране и отчитане на направеното, изготвяне на протокол от срещите. Ритмични комуникации между представителите на екипа и други ангажирани лица в реализацията на проекта, с цел ефективно планиране, организация и управление. Набавяне на нормативна уредба, необходима по проекта /Закони,Наредби, Методически указания/. Текущо обработване и поддържане на документация. Изготвяне на междинни отчети,финален доклад.
2.Информационна кампания по популяризиране на ОП РЧР, на проектното предложение, разясняване спецификата на дейностите по създаване на социално предприятие, публичност. 1.Промоциране идеята, проектното предложение и старта на проекта. 1.1.Пресконференция с представители на медии, публикации за старт, цели, същност на проекта. 2.Изготвяне на информационни табели за офиса и самия обект, пресконференция с журналисти, конференция за информиране на представители на различни сектори, бизнес, общественост. Изготвяне на брошури, флайери, статии за медии.
3.Подготовка, организация, материално-техническо обезпечение на социалното предприятие- ремонт, обзавеждане, оборудване. 1.Подготовка на ремонтните дейности.1.1.Провеждане на тръжна процедура, в съответствие със ЗОП и подзаконовите нормативни актове за избор на изпълнител на ремонтните дейности; 1.2.Обособяване на съответните помещения-пералня,сушилни,складове,гишета,санитарни възли, стая за почивка /по нормативна уредба/. 2.Оборудване – изготвяне на тръжна документация, ел. уреди висок енергиен клас, избор на изпълнител и на доставчик на препарати. 3.Счетоводна програма, инструкции за работа в пералня, документация-инструктажи, трудова медицина. 4.Регистрация, осигуряване на всички разрешителни и лицензионни документи.
4.Подбор и оценка на персонала зает в социалното предприятие. Система за подбор и оценка на персонала. Обучение за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие 1.Изготвяне на длъжностно разписание-6 човека-управител, касиер-счетоводител, огняр-поддръжка, соц.работник, шофьор, домакин. 2.Длъжностни характеристики, правилник за ВТР; 3.Сключване на трудови договори, инструктажи по безопасност на труда. 4.Обучение на персонала по модули: Същност на социалното предприятие – обществена пералня, управление на ЧР, методика, нормативи 5.Обучение”Модул-Мотивация, оценка на готовността за стартиране на СП и оценка на риска”,методология на социалното предприятие. 6.Работна среща в гр. Златарица-социално предприятие –обществена пералня, в което заетите лица са хора от рисковите групи.
5.Подбор на лицата от целевите групи провеждане на мотивационни обучения и тренинги. Подбор и наемане на лица от рисковете групи -Провеждане на информационни срещи и интервюта с лица от рисковите групи /със съдействието на Бюро по труда, Д”СП”/ за включване в мотивационен тренинг - Мотивация за заетост и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда" – по модули . Изготвена обучителна програма; - Подбор на 12 лица за включване в проектните дейности-равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др., идентифициране на специфичните им потребности и възможности; - Изготвяне на индивидуална оценка и работна програма за мотивационна подкрепа . -Провеждане на мотивационни обучения в специализирана работна среда с лицата от целевите групи за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност чрез трудова заетост,/ издаване на съответни документи , удостоверяващи проведеното обучение/, разработена програма по модули; -Информация по нормативната уредба, касаеща съответната рискова група /хора с увреждания-права и възможности/, информация за дейността обществена пералня в специализирана работна среда-Наредба № 37; комуникативност. - сключване на трудови договори, с оглед осигуряване на защитената им заетост,длъжностни характеристики, планове за работа. Запознаване с работата в пералнята – подготовка, пране, химическо почистване, гладене/две гладачни за дрехи и покривки и чаршафи/, опаковане на чистото пране, разнасяне, поддържане и почистване на помещенията, препарати. Пране на потребителите на Домашен социален патронаж,трапезария, Дом за стари хора, ЦНСТ, Кризисен център. Ще се сменят на ротационен принцип, с цел овладяване всички умения и компетентности, в разнообразието ще се поддържа интереса.
6.Функциониране на социалното предприятие – обществена пералня Мотивиране в работна среда-подготовка за пране, пране, гладене, химическо почистване, запознаване с всички операции и технически средства в пералнята. Пране на нуждаещи се от услугите - Домашен социален патронаж в община Алфатар и съставни села на общината /лица определени от социалните служби и тяхно желание/. Обслужване по домовете на лицата, поддържане на хигиена в домовете им; -Услуга за лица от общинския център и съставните населени места. Междинна конференция. -Конференция-презентиране дейността,междинен отчет, дискусия, медийно отразяване. -Управление на отпадъците-разделно сметосъбиране.
7.Заключителна конференция – Мониторинг и отчитане социалния ефект от реализацията на проекта. Презентиране дейността на социалното предприятие –обществена пералня -изготвяне на презентационна брошура-15стр., цветна, гланцирана, снимков материал, адрес,страница, популяризиране на проектните резултати; -разпространение на брошурата-общественост, бизнес, близки на заетите, неправителствен сектор, социални предприемачи; -подготовка и провеждане на конференция-презентация на разработен модел на социалното предприятие след приключване на проекта,дискусия-анализ и оценка. Доклад –резултати от външния одит. Участие на представители от Община Чуканещ-Румъния, побратимена на община Алфатар. -Изготвяне на проектно предложение за осигуряване на заетост на всички лица от целевите групи след приключване на проекта, преминали мотивационния тренинг. -Презентиране на бизнес-план за осигуряване устойчивост на социалното предприятие –обществена пералня.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 951 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой лица, включени в обучение по време на заетост.
Индикатор 5 Реализирано социално предприятие
Индикатор 6 Брой успешно мотивирани лица.
Индикатор 7 Разработен бизнес-план за осигуряване устойчивост на социалното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз