Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0043-C0001
Номер на проект: Входяш номер МИКСИ: 08-0010/ 27.02.2012 г.
Наименование: "Разкриване на социално предприятие - обществена трапезария на теритирията на гр. Якоруда"
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: В община Якоруда ще се създаде социално предприятие-обществена трапезария, в което ще бъдат подбрани и наети на работа 10 души от допустимите целеви групи. Дейностите, които ще осъществява социалното предприятие са приготвяне и доставяне по домовете на храна за обяд на 100 човека- жители на общината. Потенциалните потребители на услугата - приготвяне и доставяне на обяд - ще бъдат подбрани по утвърдени критерии-те ще са предимно възрасти и самотноживеещи хора, лица с ниски доходи и лица с доказана липса на доход. Социалният ефект от реализирането на дейностите по проекта може да бъде разглеждан в два аспекта: от една страна ще се осъществи общата цел, която си поставя проектът - да се окаже подкрепа за социално включване на уязвими групи на пазара на труда и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия им живот , и от друга страна ще се удоволетвори нуждата от подобен тип социална услуга, тъй като към момента на територията на общината тя е недостатъчно развита и
Дейности: 1.Организация и управление на проекта. Управлението на проекта включва следните поддейности:  администриране;  финансов мениджмънт;  счетоводство;  архивиране;  мониторинг;  изготвяне на мединни и финален отчетни доклади. В рамките на Дейност 1 ще бъде проведена начална среща на всички членове на екипа за уточняване на конкретните задължения, обсъждане на плана за действие, разясняване на методите за вътрешен контрол и оценка на риска. Работни срещи ще се провеждат ежеседмично, а при нужда и ежедневно. Те са особено важни, защото ще се обсъждат изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта, възникналите трудности и рискове и ще се предприемат възможни коригиращи действия. За осъществяването на тази дейност ще отговаря ръководителя на проекта. След приключване на предоставянето на услугите от социалното предприятие ще бъде изготвен финален отчетен доклад.
Подготовка и провеждане на процедура по НВМОП за извършване на строително ремонтни дейности Подготовката на документация за провеждане на тръжни процедури ще бъде извършена в съответствие с изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/. Процедура за избор на изпълнител се предвижда да бъде проведена след сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ, като времето на провеждането и и нейната продължителност са посочени в т 5.3: „Продължителност и план за действие”. Съгласно установените нормативни изисквания тръжната процедура ще бъде проведена при съблюдаването на основните принципи за възлагането на обществени поръчки:  Публичност и прозрачност;  Свободна и лоялна конкуренция;  Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
Извършване на ремонтни дейности, необходими за функционирането на социалното предприятие Поради липсата на достатъчен финансов ресурс, общината не разполага с подходящо ремонтирано и обурудвано помещение, в което социалното предприятие би могло да реализира дейността си. Поради тази причина ще бъде основно ремонтирано и оборудвано помещение в общинска сграда, намираща се в УПИ І, кв.70 по плана на град Якоруда. При извършване на строително-ремонтните дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на ЗУТ , както и всички санитаро-хигиенни изисквания, с които трябва да е съобразена дейността на социалното предприятие – обществена трапезария. Основните видове строително-монтажни работи, които се предвиждат са: -демонтажни работи; -зидарски работи; -полагане на мазилки и шпакловки по стените; -направа на изолация; - Доставка и монтаж на вътрешни врати от MDF; - Доставка и монтаж външни PVC врати и прозорци със стъклопакет. Ще бъде основно ремонтирано помещение от 70 кв.м. и ще бъдат оформени следните помещения: 3 склада, коридор, битово помещение с WC, топла кухня, 3 подготвителни помещения, умивалня, помещение за отпадъци
Закупуване на подходящо обзавеждане и оборудване За нормалното протичане на дейностите на социалното предприятие-обществена трапезария е необходимо то да бъде оборудвано с необходмите уреди. Със средства по проекта ще бъдат закупени: 1 електрическа печка с фурна; 1 абсорбатор; 1 хладилник; 1 фризер; 1 шкаф-мивка; 1 шкаф
Подбор на лица от целевите групи за работа в социалното предприятие За за се осигури подкрепа в реална работна среда, за работа в новосъздаденото социално предприятие ще бъдат подбрани 10 души от следните целеви групи- хора с трайни увреждания – 2 бр.;Самотни родители – 2 бр.;Многодетни майки – 1 бр.;Лица от малцинствени етнически групи – 2 бр.;Дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане – 3 бр. Подборът ще се извърши на базата на разработени от община Якоруда критерии за подбор. В тях ясно ще бъдат посочени изискванията и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Ясно ще бъдат определени процедурата и сроковете, както и комплекта от документи, който трябва да бъде подаден до кандидата. Ще се спазва принципа на равнопоставеност на пол и религия. С изявилите желани лица ще бъде проведено интервю от представители на община Якоруда с цел установяване степента на мотивацията и нагласите им за тази работа.
Провеждане на мотивационни обучения на подбраните лицата от целевата група Имайки в предвид, че представителите на избраните целеви групи са предимно хора с липса на мотивация, изгубили трудовите си навици и умения, община Якоруда ще осигури мотивационно обучение на предварително подбраните 10 бр. представители от целевите групи, преди да започнат работа в социалното предприятие-обществена трапезария. То ще трае 3 дни и ще бъде направено от нает за целта обучител в специализирана работна среда. На лицата, преминали успешно обучението, ще бъде издаден съответен документ, удостоверяващ проведеното обучение.
Подбор на персонал в новосъздаденото социално предприятие За да се осъществи качествено и успешно управление и изпълнение на дейностите на социалното предприятие-обществена трапезария, на базата на ясно разписани критерии ще се подбере и персонала на предприятието. Тяхното назначаване ще стане след предварително проведен конкурс, в съответстие с кодекса на труда. Ще бъдат разработени ясни критерии за заемане на всяка една от длъжностите в предприятието, на база на които ще бъде направен и подборът. Конкурсната процедура ще се състои от два етапа: - Документален, на който кандидатите ще бъдат оценявани съобразно образование и квалификация за заемане на длъжността, необходим професионален опит в сферата на социалните услуги, представена концепция и програма успешното управлене на социалното предприятие, други изисквания, съобразени с конкретнаа длъжност. - Събеседване с допуснатите кандидати, с цел да се установи тяхната мотивация за работа и социална ангажираност към проблемите и нуждите на представителите от уязвимите групи.
Назначаване на подбраните лица от целевите групи. Назначаване на персонал в социалното предприятие. След предварително извършения подбор и успешно преминато мотивационно обучение, ще бъдат назначени 10бр.представители на целевите групи за извършване на следните конкретни дейности в социалното предприятие: 1 главен готвач 2 помощник-готвачи 1 работник кухня 2 миячи 2 чистачи 2 общи работници Наемането на тези лица ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Лицата от целевата група ще бъдат назначени с трудов договор, на пълен работен ден. Ще бъдат изготвени длъжностни характеристики, от които ще им бъде предоставен екземпляр. Преминалите успешно двата етапа на подбор кандидати за персонал на социалното предприятие ще бъдат назначени на следните длъжности: 1 Директор 1 Счетоводител-домакин 1 Наставник работници 1 Социален работник 1 Шофьор Персоналът на предприятието също ще бъде назначен с трудови договори на пълен работен ден. Ще бъдат изготвени длъжностни характеристики, от които ще им бъде предоставен екземпляр.
Организиране на дейността и старт на социалното предприятие Наетите лица ще започнат работа.Основната дейност, която ще осъществява новосъздаденото социално предприятие-обществена трапезария е приготвяне и доствака по домовете на храна за обяд на 100 потребители, които ще бъдат подбрани въз основа на предварително направени проучвания за социално-икономическия им статус и потребността им от ползване на услугата. Причината за избор на конкретния тип социално предприятие е липсата на такива социални услуги на територията на общината и същевременно огромната нужда от предоставянето им. По данни на Дирекция “СП”- гр.Якоруда, броят на самотно живеещите лица, получаващи минимални пенсии, лицата на месечно подпомагане и лицата с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, които ще са преките ползватели на тези услуги, е значителен. Тези хора не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности. Разкривайки социално предприятие - обществена трапезария те ще бъдат стимулирани за активност, за жизнена адаптация и водене на самостоятелен начин на живот. Целта ни е в условията на задълбочаващата се икономическа криза да се осигури помощ и подкрепа за тези хора и да се подобри качеството им на живот.
Информиране и публичност В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани по европейски фондове, се предвижда осъществяването на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него. Тук се предвиждат следните действия в тази насока: 1. Организиране на три медийни изяви/радио или TV – при стартиране на проекта с цел запознаване на обществеността с целите на проекта, по време на изпълнение на заложените дейности и при неговото приключване, за да бъде отчетено изпълнението му и да се демонстрират постигнатите резултати. 2. Три публикации в печатни издания - ще бъдат публикувани периодични информационни съобщения в едно местно и в едно национално печатно издание. 3. Подготвяне и издаване на брошури с тираж от 150 броя, които ще представят постигнатите резултати от проекта и ще съдържат информация както за самата Оперативна програма, така и за дейностите, които ще се реализират. Те ще бъдат разпространени във всички населени места на територията на общината. 4. Монтиране на една постоянна разяснителна табела в близост до мястото, къцето ще се помещава социалното предприятие, с цел информиране на обществеността за целите и на резултатите от проекта, такава ще бъде поставена след приключване на всички дейности, предвидени по проекта и ще служи като постоянно визуализиращо средство.
Финално отчитане по проекта В обхвата на тази дейност се включва и изготвянето на финалните технически и финансов отчети, отчитащи изпълнението на отделните етапи на проекта и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 840 BGN
Общ бюджет: 153 865 BGN
БФП: 153 865 BGN
Общо изплатени средства: 151 346 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 968 BGN
2013 113 379 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 346 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 273 BGN
2013 96 372 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 695 BGN
2013 17 007 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 702 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой лица ангажирани в социалното предприятие.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз