Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "С нови възможности отново на работа"
Бенефициент: Община Сатовча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: Предмет на проекта ще бъде създаването на социално предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община Сатовча. С помощта на ангажирани специалист-агроном в предприятието ще бъде създаден разсадник за трайни насаждения, производство на посадъчен материал и цветя-рязан цвят, луковични и саксийни. В социалното предприятие ще бъдат ангажирани 18 представители на целевата група: самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи и дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Сформиране на проектен екип и определяне начините за качествено планиране и реализиране управлението на проекта. Определянето на процедурата и начините за планиране, управление и изпълнение на проекта ще създаде условия за изпълнение на проекта в съответствие със заложените цели и предвидените дейности. Дейността включва определяне на задълженията на експертите от екипа за управление,изготвяне на подробен план за действие /включващ дейности, фази от дейности, отделни задачи, срокове и отговорници/, подготовка и подписване на договори за извънтрудово правоотношение на заетите експерти , запознаване със вътрешно-администартивните правила на работа в общинската администрация, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител, уточняване методите за комуникация.
ДЕЙНОСТ 2. Провеждане на информационна кампания Дейностите за информиране и публичност ще се извършват по време изпълнението на целия проект и при спазване изискванията за визуална идентификация. Ще бъде организирана стартираща информационна пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на всички регионални и местни електронни и печатни медии, местните власти, Агенцията по заетостта. Ще бъде изложена необходимостта от изпълнението на проектното предложение, целите и задачите, които си е поставил изпълнителят на проекта. С цел по-голяма публичност и по-добра информираност сред целевата група е предвидено изготвяне и дизайн на 4000 информационни брошури и 600 информационни постери, които ще съдържат подробна информация за всички дейности по проекта. Предвидени са и 4 публикации в регионалните вестници и 4 тв репортажа. Целта на публикациите е запознаването на заинтересованата общественост с целите и идеите на проекта, и хода на дейностите по неговото изпълнение. С цел популяризиране на проектните дейности и осигуряване на широка публичност ще бъде създадена интернет страница на новосъздаденото предприятие, където ще бъдат представени целите, идеите и дейностите на проекта. Ще бъдат изработени и монтирани две информационни табели. На финалния етап на проекта ще бъде организирана финална пресконференция обобщаваща реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта.
ДЕЙНОСТ 3. Доставка на оборудване и офис техника С цел управление на дейностите и осигуряване на функционирането на Социалното предприятие е необходимо предвидените помещения да бъдат обзаведени с мебели и оборудване.Предлагаме следната пространствена организация: 1)Едно офис помещение за извършване на дейности от административно-управленски характер обзаведено с шкаф за документи – 2 бр. офис бюро – 2 бр., офис стол – 2 бр., компютърна конфигурация – 2 бр., мултифункционално устройство, факс. ; 2)Едно помещение необходимо за работна зала за подкрепа на лица от уязвими групи и обособено като зала за обучение и за провеждане на практически занятия, обзаведени с работни бюра-маси – 4 бр., столове – 15 бр., шкафчета – 4 бр.
ДЕЙНОСТ 4. Извършване на подбор и определяне на конкретните лица от целевата група, които ще участват в проекта. Настоящата дейността включва извършавне на анализ на лицата от уязвими групи в общината, проучване на индивидуалните им потребности и възможности за трудова реализация, извършена индивидуална оценка, включваща общо физическо и психическо състояние на лицето, способността му за справяне с ежедневни дейности, социална активност и интереси, битови условия на живот, взаимоотношения със семейството му, допълнителни потребности, безопасност и рискове. Методиката за подбор на целевата група и определяне на индивидуалните потребности на лицата ще бъде изготвена от социалният работник ангажиран към социалното предприятие съвместно с ангажирания управител на предприятието. Извършения подбор има за цел определяне на конкретните лица от целевата група за участие в проекта. Извършването на индивидуални оценки ще се използва като добър опит. При подбора на потребителите ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация.
ДЕЙНОСТ 5. Създаване на Социално предприятие „Работилница за озеленяване и благоустройство” Дейността включва изпълнението на следните етапи: 1) Обособяване и обработка на земеделски терен за нуждите предприятието с обща площ 1,6 дк., доставка и монтиране на заграждения на терена, доставка и монтиране на оранжерийна конструкция с обща площ 200 кв.м., доставка и монтаж на поливна инсталация, доставка на материали и консумативи /семена, посадъчни материали, почвени добавки и субстанции, необходимия за обработката на терена инструментариум, работни облекла за целевата група/. Всички лица ще бъдат застраховани срещу трудова злополука и ще преминат през медицински преглед от Служба по трудова медицина. 2) Подбор и наемане на експертен външен персонал за работа в предприятието състоящ се от 6 души и включващ : Управител на предприятието, експерт маркетинг и продажби, финансист, социален работник, отговорник на целевата група, приложен специалист /агролесовъд/. Управителят на предприятието ще изготви правила за вътрешния ред в предприятието, ще следи за изпълнението на планираните дейности и ще подпомага работата за проектния екип. Експертът маркетинг – продажби и финансиста ще изготвят маркетинг анализ за реализация на специфични стоки, ще отговарят за пласирането и промотирането на предлаганите стоки и услуги на пазара. Отговорника нает в предприятието ще следи за осигуряването на безопасни условия на труд и почивка, ще провежда инструктажи /първоначални и периодични/ за безопасност. Социалният работник ще поддържа непрекъснат контакт със заетите лица и ще им предоставя необходимото им социално консултиране свързано с тяхната мотивация и желание за бъдеща реализация. Приложният специалист /агро-лесовъд/ ще консултира и провежда практически обучения на терен свързани с със спецификата на дейността като отглеждането на озеленителен материал /докоративни храсти, дървета, посадъчен материал, цветя/. 3)Провеждане на инструктажи за работа от отговорника в предприятието, провеждане на периодични инструктажи и практически обучения на терен от приложния специалист /агро-лесовъд/. 4) Изготвяне на маркетинг анализ за реализация на специфични стоки, включваща дейности по анализ на състоянието, стратегическо планиране, пазрно проучване, определяне модели за бъдеща устойчивост, моделиране на продукта, надграждане и развитие на други модели за производство на сппецифични стоки финансиста и експерт маркетинг и продажби. 5)Изготвяне на наръчник за управление на социалното предприятие, включващ правилник за дейността на социалното предприятие, включително и вътрешно административни документи в общинска администрация.
ДЕЙНОСТ 6. Провеждане на мотивационно обучение на лицата от целевата група Лицата от целевата група се намират в дълготрайна социална изолация, поради липсата на работа и заетост, липса на умения или загубени такива,с които да са конкурентоспособни на динамично развиващия се пазар.Участниците в обучението ще бъдат разделени на две групи от 9 души. Обучителните занимания ще бъдат проведени от социалния работник и ще продължат общо 3 дни, с дневна ангажираност по 5 часа. Обучението е насочено към повишаване мотивацията на лицата от уязвими групи към трудова реализация и включва дейности за придобиване на умения за активно поведение изграждане на ключови умения като комуникативност и работа в екип, компетентност и поведение на трудовия пазар;Спецификата на мотивационното обучение за лицата от уязвими групи налага изпълнението да се възлоожи на професионален експерт, соцеален работник, имащ опит в в дейности в социалната сфера.
ДЕЙНОСТ 7. Оперативна дейност – документиране, осчетоводяване и докладване Тази дейност ще има перманентен характер. Ще бъдат използвани следните полезни инструменти: Изготвяне на Индивидуален сметкоплан и Правила за съставяне, съхранение и архивиране на документите; Оповестяване на подходяща счетоводна политика; Съставяне на прогнозен паричен поток за добрия оперативен мениджмънт и стабилност на проекта; Обслужване на паричните средства от специална банкова сметка; Разпореждането с паричните средства ще се базира на принципа на “двойния подпис” / ръководител на проекта и счетоводител /, Изготвяне на месечни технически и финансови отчети за докладване на напредъка по проекта; информацията в тях ще бъде разбираема, уместна, достоверна и сравнима.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 024 BGN
Общ бюджет: 263 840 BGN
БФП: 263 840 BGN
Общо изплатени средства: 263 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 729 BGN
2013 57 292 BGN
2014 116 630 BGN
2015 0 BGN
263 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 224 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 269 BGN
2013 48 698 BGN
2014 99 135 BGN
2015 0 BGN
224 103 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 459 BGN
2013 8 594 BGN
2014 17 494 BGN
2015 0 BGN
39 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Проведено мотивационно обучение за лица от уязвимите групи
Индикатор 4 Брой лица добили мотивация и ключови умения-Сатовча
Индикатор 5 Брой на лицата информирани за постигнатите резултати и ефекта от изпълнението на настоящият проект-Сатовча


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз