Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0101-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на социални услуги в общността - дейности Социален асистент и Домашен помощник
Бенефициент: Община Бобошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобошево
Описание
Описание на проекта: Обгрижване на инвалиди и възрастни самотни хора в семейна среда, подпомагането им за извършване на ежедневните дейности и поддържане на социалнаи контакти.
Дейности: Сформиране на работен екип Оборудване на офиса;информиране на заинтересованите страни/ползватели и предоставящи соц.услуги/за целите и очакваните резултати от проекта.
Набиране на документи от желаещи да ползват услугите “Социален асистент”и”Домашен помощник” Предоставяне на образци/молба и при- дружителни документи/ на желаещите ползватели с оглед определянето на конкретната численост и заявени часове
Набиране на документи от желаещите да предоставят соц.услуги Предоставяне на образци за кандидатстване.Разработване на проектен план-график.
Отправяне на искане към Дирекция”Соц.подпомагане”-Бобошево за извършване на оценка на потребностите за кандидатите. Изготвяне на поименен списък на кандидатите с необходимата информация ,представяне в ДСП с цел по-пълно съответствие между потребностите на хората и предоставяните услуги по време и вид.
Обучение на одобрените кандидати за соц.асистенти и домашни помощници Провеждане на еднодневен семинар в гр.Кюстендил от Координатора по проекта за Областта и оторизиран преподавател по соц.дейности
Подписване на договори с желаещите ползва тели и предоставящите соц.услуги Създаване на база-данни и досиета на целевата група ползва тели и работещите.
Разпределение на конкретните изпълнители към потребителите на соц.услуги и ежедневно предоставяне на услугите Разработване на план-график за посещенията по време и по часове и неговото изпълнение
Организиране на самостоятелна счет.отчетност при спазване принципите на Закона за счетоводство и всички действащи нормативни документи Окомплектоване на дневници при ползване на прилаганият в Общината програмен продукт ФСД и ТРЗ на МФ
Ежемесечно изготвяне на отчетите за работа по проекта,начисляване на работните заплати и осигуровки на предоставящите услугите и събиране на таксите от ползвателите на същите. Изготвяне на ведомости ,отчетни форми поименно за предоставените услуги и приходен дневник за дължимите и внесени такси.
Изготвяне на окончателен отчет по проекта Признаване на направените разходи ,с което ще се даде възможност за да се затвърди доверието във възможностите на Общината да управлява европейски фондове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 099 BGN
Общ бюджет: 72 566 BGN
БФП: 66 718 BGN
Общо изплатени средства: 60 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 000 BGN
2009 35 430 BGN
2010 9 548 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 600 BGN
2009 30 116 BGN
2010 8 116 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 400 BGN
2009 5 315 BGN
2010 1 432 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 147 BGN
Финансиране от бенефициента 7 022 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз