Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0053-C0001
Номер на проект: Д01-261/22.11.2011 г.
Наименование: Светът е еднакъв за всички деца
Бенефициент: Обединено детско заведение №59 "Елхица" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.11.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване на подкрепяща и толерантна среда в детските градини за обучение, социализация и интеграция на децата със специални образователни потребности
Дейности: Дейност 1 Провеждане на начална среща
Дейност 2* Провеждане на обучения за разширяване на компетенциите
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Разработване на интерактивен образователен софтуер за работа с деца със СОП и разпространението му
Дейност 3 Разработване на интерактивен образователен софтуер за работа с деца със СОП и разпространението му
Подготовка на дейност 4 Подготовка на дейност 4 - Доставка на материали, консумативи и оборудване
Дейност 4 Доставка на материали, консумативи и оборудване
Дейност 5* Работа в ОДЗ 59 за приемане на различието
Дейност 6 Прилагане на новопридобитите знания и умения в практиката чрез индивидуална и групова работа с деца със СОП
Дейност 7* Управление и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 127 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 425 BGN
2012 - 28 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 162 BGN
2012 - 24 162 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 264 BGN
2012 - 4 264 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз