Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0107-C0001
Номер на проект: Д01-285/29.08.2012
Наименование: Приятелството прави чудеса
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да създаде подходящи условия за подпомагане на образователния процес на децата и учениците със СОП, както и да стимулира развитие на интегрираното и включващото обучение чрез създаването на подкрепяща среда
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 – Управление на проекта, вкл. провеждане на встъпителна среща за организация и приемане на план-график на проектните дейности
Дейност 1 Управление на проекта, вкл. провеждане на встъпителна среща за организация и приемане на план-график на проектните дейности
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 – Обучение на учителите за работа с деца и ученици със СОП. Обмяна на опит и запознаване с добри практики у нас и в страни от ЕС. Специализирано обучение за 6 учители (по 2 за всяко учебно заведение) за работа с деца със СОП
Дейност 2 Обучение на учителите за работа с деца и ученици със СОП. Обмяна на опит и запознаване с добри практики у нас и в страни от ЕС. Специализирано обучение за 6 учители (по 2 за всяко учебно заведение) за работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 3 Обособяване и оборудване на кабинет за индивидуална работа с деца със СОП в ОДЗ „Здравец”
Дейност 3 Обособяване и оборудване на кабинет за индивидуална работа с деца със СОП в ОДЗ „Здравец”
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 – Закупуване на дидактични материали и разработване на специални софтуерни програми за деца със СОП, които ще подпомогнат процеса на тяхното подкрепящо и интегрирано обучение
Дейност 4 Закупуване на дидактични материали и разработване на специални софтуерни програми за деца със СОП, които ще подпомогнат процеса на тяхното подкрепящо и интегрирано обучение
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на Дейност 5 – Организиране на разяснителна кампания в професионалните гимназии в град Банско за предимствата и необходимостта от разкриване на професионални паралелки за обучение на деца от рискови групи със СОП, както и на такива, завършили помощни училища
Дейност 5 Организиране на разяснителна кампания в професионалните гимназии в град Банско за предимствата и необходимостта от разкриване на професионални паралелки за обучение на деца от рискови групи със СОП, както и на такива, завършили помощни училища
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 – Провеждане на лятно училище
Дейност 6 Провеждане на лятно училище
Подготовка на Дейност 7 Подготовка на Дейност 7 – Провеждане на заключителна кръгла маса на тема „Как да помогнем на различните от нас”
Дейност 7 Провеждане на заключителна кръгла маса на тема „Как да помогнем на различните от нас”
Подготовка на Дейност 8 Подготовка на Дейност 8 – Осигуряване на публичност относно изпълнението и постигнатите резултати по проекта
Дейност 8 Осигуряване на публичност относно изпълнението и постигнатите резултати по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 039 BGN
Общ бюджет: 156 116 BGN
БФП: 156 116 BGN
Общо изплатени средства: 156 116 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 207 BGN
2013 119 909 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 116 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 776 BGN
2013 101 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 431 BGN
2013 17 986 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз