Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0119-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Чрез социални услуги - за достоен живот
Бенефициент: Сдружение МОСТ - Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Обгрижване на 15 души с увреждания и 25 самотни възрастни хора и насърчаването им да участват активно в обществения живот и да повишават независимостта си.
Дейности: Информационна кампания Разработване на рекламни брошури, плакати, публикации в пресата, изяви в медиите – кабелна телевизия и местни радиопредавания; организиране на пресконференции в началото и в края на проекта.Дейностите са необходими, за да се постигне информиране на обществеността, на заинтересованите от проекта групи и изграждане на доверие между тях.
Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители Изготвянето на индивидуалните социални оценки на потребностите на подалите заявление потребители се извършва от професионалист на Дирекция „ Социално подпомагане” и потенциалния потребител. Дейността е необходима, за да се отговори на реалните нужди на потребителите.
Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник Подборът се извършва на база подадено заявление от нуждаещите се лица и оценката на потребността от услуги. Подборът и оценката са основата за конкретните дейности, които ще доведат до задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Подборът се извършва на база CV,мотивационно писмо и събеседване
Сключване на договори със социалните асистенти/СА/, домашните помощници /ДП/ и потребителите на услуги. Договорите се сключват писмено в 7 дневен срок .В длъжностни характеристики се описват конкретните задължения на страните.
Провеждане на тръжни процедури Изпращане на покани до съответните външни изпълнители, събиране и оценяване на оферти, избор на най-оптималните оферти и сключване на договор с подъзпълнители
Провеждане на първоначално и поддържащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници Въвеждаща обучителна програма от обучен СА или ДП .Поддържащо обучение, съответващо на нововъзникнали потребности в хода на изпълнение на проекта. Обмяна на опит Изготвяне на правила и процедури за защита на правата и интересите на потребителите
Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и на индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници; оценка на рисковете за потребителите на социални услуги Изготвя се с участието на потребителя и СА или ДП . Включва оценка на рисковете за здравето и безопасността . Стриктно се спазва договорения период от време и извършването на услугите
Предоставяне на социалните услуги – “социален асистент” и “домашен помощник” – комплексно или поотделно от наетите за целта лица с поддейности, съгласно Методика за предоставяне на услугата “Социален асистент”. Социалните услуги се осъществяват съгласно индивидуалните планове на потребителите и индивидуалните работни програми на СА и ДП
Мониторинг на услугите Периодични посещения на място по домовете на потребителите и анкетни проучвания за оценка степента на удовлетвореност от услугите по проекта.
Социално консултиране Разработване на социално-психологични и терапевтични програма. Дейности , свързани с опазване на здравето, закрила на личността, защита на имуществото и финансовите средства, рискове, безопасни условия на труд, поверителност на личната информация и данни
Финансово-счетоводна дейност Прозрачни и ясни процедури и практики за ефективно осъществяване на дейността.
Организационно-управленска дейност, контрол и отчетност Периодични заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, мотивиране на екипа за постигане на оптимални резултати.
Партньори
Партньори:
Община Враца
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 500 BGN
Общ бюджет: 85 812 BGN
БФП: 79 299 BGN
Общо изплатени средства: 78 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 28 811 BGN
2009 49 864 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 490 BGN
2009 42 384 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 322 BGN
2009 7 480 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 801 BGN
Финансиране от бенефициента 7 022 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз