Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0164-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Независимост и достоен живот за хора с увреждания и самотноживеещи хора на територията на община Мизия
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Социализиране на хора с увреждания и самотни възрастни хора, създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, социално включване и на труд; намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: Информационна кампания по проекта За постигане на поставените цели ще бъдат изработени информационни материали - 500 бр. дипляни; 6 бр. табели за визуализация, поставени в кметствата, където се изпълнява проекта, в офиса на проекта в град Мизия и в офиса на АРИР-Враца. Ще се създаде и поддържа портал към Интернет страницата на общината, който ще съдържа необходимата информация за ОП „РЧР”, за приоритетно направление 5, информация за целите и основните дейности на проекта, потребителите на услугата СА/ДП, партньорите по проекта, източниците на финансиране, приноса на водещата организация и на договарящия орган; използвана методология; анализи, изготвени от общината, касаещи дейностите СА и ДП.
Ремонт, обновяване и оборудване на помещението, предвидено за офис на проекта Тази дейност предвижда ремонт на помещение, предвидено за офис на проекта, който ще включва: демонтаж дървени плоскости, стъргане постна боя по стени, направа окачен таван, боядисване стени и тавани с латекс, гипсова шпакловка, бл. боя по дървена дограма и направа на рампа. За нормалнота функциониране на офиса ще се закупи климатик за отопление през зимните месеци и за охлаждане през летните и компютър за реализиране на предвидените дейности.
Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Подборът на потребителите на услугите СА/ДП ще се извърши чрез допитване (пряка анкета) до хората, нуждаещи се от обгрижване в домашна среда; придобиване на умения и навици за самостоятелен, независим живот; съдействие за социално включване и преодоляване на социалната изолация; грижи за здравето им. Подборът ще се извърши от комисия - отдел «Социална закрила», гр.Мизия и община Мизия.
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. За съответните дейности подборът ще се извършва между безработни лица, пенсионери и други търсещи работа лица; между желаещите да работят допълнително; както и между лица, членове на семействата на обслужваните. Подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извърши чрез интервю от комисия - отдел «Социална закрила», гр.Мизия; Дирекция Бюро по труда – Оряхово и община Мизия.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на 58 бр. потребители от община Мизия. Оценките ще се разработват от социални работници на Дирекция “Социално подпомагане” - Оряхово, отдел «Социална закрила», гр.Мизия. Те ще включват оценка на общото физическо и психическо състояние на всеки потенциален потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Организиране на 2 бр. работни срещи с 58 бр. потребители и 21 бр. преки доставчици (8 бр. СА и 13 бр. ДП) за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуален договор за всеки потребител, взависимост от неговите потребности от социални услуги. Подписване на изготвените договори от заинтересованите страни.
Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Индивидуалните планове ще се изготвят с участието на потребителите и ще бъдат съобразени с начина им на живот и предпочитания. Ще се изготвят на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Ще съдържат описание на дейностите по часове, които ще бъдат извършвани. Индивидуалните планове ще включват оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и на прекия доставчик на услугите.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Предвижда се обучението да бъде проведено от лектор специалист в областта на социалните услуги от организацията партньор по проекта-АРИР, гр.Враца. То ще бъде:  Въвеждащо В рамките на 5 дневен курс, социалните асистенти ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на самотноживеещите и хората с увреждания; и да оказват подкрепа за социалното им включване, реинтеграция и преодоляване на социалната изолация. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Домашните помощници също в рамките на 5 дневен курс ще бъдат обучени за организирането на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо Предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение разделно на социалните асистенти и на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” Социалните асистенти ще предоставят следните услуги:  помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него -организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература , придружаване при разходка и посещение на църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента;  административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.;  медицински услуги - съдействие при настаняване в болница, при необходимост грижи в болницата, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства. Домашните помощници ще предоставят следните услуги:  текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение;  основно почистване - измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.;  поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата;  хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране;  битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др. Всеки социален асистент и домашен помощник ще води редовно дневник –на потребителя за своите посещения, в който ще записва важни ежедневни дейности, които е извършил при предоставяне на услугата.
Актуализация на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалните планове На 6-ия месец от реализацията на проекта ще се извърши актуализация на индивидуалната оценка на потребностите на потребителите, поради възможността от настъпили промени в нуждите им. Оценките ще се разработват от социални работници на Дирекция “Социално подпомагане” - Оряхово, отдел «Социална закрила», гр.Мизия. Това ще доведе и до промяна в плана за предоставяне на социалните услуги.
Мониториране на представяните услуги и на изпълнението на проекта Разработване на анкети, анализи и оценки за дейността на социалните асистенти и домашни помощници – 6 – ия и 12-ия месец. Месечни посещение за проверка качеството на предоставяните услуги и превенция на риска. Изготвяне на ежемесечни отчети от екипа на проекта за отчитане на извършените дейности.
Партньори
Партньори:
Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 057 BGN
Общ бюджет: 79 677 BGN
БФП: 74 556 BGN
Общо изплатени средства: 74 556 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 211 BGN
2009 35 477 BGN
2010 22 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 556 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 780 BGN
2009 30 156 BGN
2010 19 437 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 432 BGN
2009 5 322 BGN
2010 3 430 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 183 BGN
Финансиране от бенефициента 8 393 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз