Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ за по-добър живот
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гълъбово
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към осигуряване на качествени услуги - социален асистент и домашен помощник - в семейна среда на самотноживеещи хора и хора с увреждания, включително деца, за намаляване на броя на настанените в специализирани институции и предоставяне на възможност за професионално развитие на членовете на семействата; и към разширяване на териториалния обхват на социалните услуги.
Дейности: Разработване, отпечатване и разпространение на информационна брошура Разработване, отпечатване и разпространение на информационна брошура, за процеса на предоставяне на услугите, потребителски такси, права и задължения на страните
Разработване на индивидуални оценки на потребностите на потенциалните потребители на социални услуги Оценката се изработва от соц. работник от Дирекция “Соц. подпомагане” и вкл. преглед на определени характеристики и е абсолютно необходима за по следващото предоставяне на соц. услуги
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Соц. ас-т” и “Дом. п-к” Договорът се сключва писменно в 7 дневен срок от началото на предоставяне на услугата и се изготвя в 2 екземпляра
Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугите Индив. план се изготвя с участието на потребителя или негов законен представител. Планът се съобразява в максималана степен с начина на живот и индив. потребности на потребителя.
Подбор на изпълнители на услугите “Соц. асистент” и “Дом. п-к” Интервю с кандидатите за изпълнители, с цел установяване на мотивацията и нагласата за работа
Изготвяне досие на потребителя на соц. услуги Изготвя се досие (папка) за всеки потребител на соц. услуга, в която се съхраняват договорът, личния план, постояненен адрес, наследници, пълномощни и др. документи
Обучение на социалните асистенти и дом. помощници Провеждане на въвеждащо обучение , преди започване на работа в дома на потребителя, с минимална продължителност 3 дни и определена тематика
Предоставяне на соц. услуги “Соц. асистент” и “Дом. помощник” Потребителите получават гъвкава и надеждна услуга, съответстваща на индивидуалните им потребности
Осигуряване на консултации със специалисти по искания на соц. асистенти и дом. помощници Провеждане на консултативни срещи между соц. асистенти , дом. помощници и професионалисти в различни области – лекари,психолози,юристи, ппол. служители и др.
Мониторинг на услугите Посещение на потребителя от ръководния екип на прокта на място, оценяване и документиране качеството на предоставяната услуга -1 път месечно
Популязиране резултатите от работа по проекта чрез медиите Публикуване на статии в местния в-к “Гълъбовски вести” и излъчване на репортаж по КТВ Гълъбово
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 943 BGN
Общ бюджет: 76 731 BGN
БФП: 75 986 BGN
Общо изплатени средства: 70 292 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 788 BGN
2009 15 531 BGN
2010 36 973 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 292 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 120 BGN
2009 13 202 BGN
2010 31 427 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 668 BGN
2009 2 330 BGN
2010 5 546 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 544 BGN
Финансиране от бенефициента 871 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз