Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0146-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социална активност за достоен живот
Бенефициент: Община Чипровци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Чипровци
Описание
Описание на проекта: Цели се да се подкрепи участието на хората с увреждания в обществения живот, в това число и за упражняване правото им на труд чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”; да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи и да се създаде реална възможност за реализиране на правото им да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.
Дейности: 1. Подготовка за изпълнение на дейностите по проекта Подготовка на проектния тим с разработване на конкретни задължения и детайлизиран план по дейности. Провеждане на предварителни срещи с представители на постоянно действащата Консултативна комисия по чл. 13 ал. 3 от ЗИХУ; Дирекция „Социално подпомагане” и кметствата в общината във връзка с целите на проекта. Подготовка на офиса – обзавеждане и оборудване и набавяне на необходимите канцеларски материали и документация.
2. Информационна кампания Разработване на информационни материали – двулицеви дипляни 150 броя, информационни листовки 300 броя и провеждане на кампания сред потенциалните потребители по схемата „Грижи в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” с обхвата на услугата”Социален асистент” и ред за нейното предоставяне ще започне непосредствено след стартирането на проекта. Екипът па организация и управление на проекта ще подготви 300 броя листовки с цялостна информация за проекта, неговите цели, реда и предоставянето на услугата „Социален асистент”, ще поръча информационни дипляни 150 броя и ще организира достигането им до всеки потенциален потребител. Представител от екипа за организация и управление на проекта, със съдействието на общинска администрация и кметствата по села организират срещи по населени места за разясняване и обсъждане на възможни казуси по право на ползване на услугата и помощ при написване на молбата за кандидатстване,както и приемането на молби от желаещите да работят като социални асистенти. Отдел „Проекти и програми ще информира всички партньори на общината за стартиралия проект и неговите цели. Поставянето на логото на европейския съюз в общината и информация за проекта ще се осъществи през втория месец.Провеждане на медийно събитие с цел популяризиране на проекта .
3. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги Дирекция „Социално подпомагане” след получаване на подадените молби при бенефициента от кандидат потребителите на услугата „Социален асистент” възлага на социалните работници да разработят индивидуални оценки на потребностите от социални услуги . Въз основа на направената оценка в плана за представяне на услугата разписват конкретни дейности за удоволетворяване индивидуалните потребности на конкретния потребител до средата на втория месец.
4. Подбор на потребителите на услугата „Социален асистент” и социалните асистенти В средата на втория месец ще заседава Постоянно действаща консултативна комисия на основание чл.13 ал3 от ЗИХУ в община Чипровци, която да разгледа молбите на желаещите социална услуга „Социален асистент”, оценките, направени от социалните работници и разписаните конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител и получените молби за работа като социален асистент и ще направи подбор на потребителите и техните социални асистенти.
6. Обучение на социалните асистенти В края на втория месец ще бъде извършено тридневно обучение на социалните асистенти за предоставяне на качествена услуга от избрана лицензирана фирма.
7. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Обучените социални асистенти предоставят качествено услугите въз основа планна за предоставяне на услугата и графика за предоставяне на услугата «Социален асистент» Ръководителя на проекта и представител на бенефициента извършва ежемесечен мониторинг
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 619 BGN
Общ бюджет: 47 481 BGN
БФП: 44 423 BGN
Общо изплатени средства: 43 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 124 BGN
2009 27 372 BGN
2010 7 467 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 755 BGN
2009 23 266 BGN
2010 6 347 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 369 BGN
2009 4 106 BGN
2010 1 120 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 594 BGN
Финансиране от бенефициента 3 142 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз