Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за всеки
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Цели се създаване на условия за обслужване на болни, предимно самотноживеещи хора и деца с увреждания в семейна среда; удовлетворяване на нуждите им от организиране на свободното време, поддържане на социални контакти и развиване на социални умения у децата. За интегриране на децата и за социалризиране на членовете на семейството ще се предоставят психологически консултации.
Дейности: Информационна кампания Ръководителят на проекта сключва договор с местния и регионален печат за пуликуването на 6 обяви , с които текущо ще се информира местното население и всички заинтересовани страни за протичането на проекта. Ръководителят на проекта съвместно с партниращата организация ще посетят лично всеки един потенциален потребител, който лично ще бъде информиран за предлаганите социални дейности –социален асистент и домашен помощник . На базата на договор с рекламна фирма ще се изготвят и 1000 рекламно- информационни листовки и 10 рекламни плаката. По време на реализацията на всяка една дейност ще се прави и снимков материал.В разпространението на рекламните материали ще се включи партньора по проекта и 20 младежи от „Младежки парламент „-Брацигово.
Разработване на индивидуални оценки на потенциалните потребители и сключване на договори с тях. В рамките на тази дейност „отдел Социална закрила „ –гр.Брацигово ще изготви списък на потенциалните потребители и ще направи оценка на техните потребности. Възоснова на оценките на потребностите на крайните потребители се изготвят индивидуалните планове , който са насочени към задоволяването на спецефичните потребности на бенифициентите по проекта.
Разработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" на всеки потребител. Индивидуални графици са задължителни , тъй като те съдържат дейности съобразно ежедневни нужди и потребности на потребителите както и времето , което социалният асистент трябва да прекарва с потребителя. За тази цел преди разработване на графика всеки потенциален бенефициент ще се посети от един социален работник , административния секретар по проекта и партньора ,който ще проучат от какви услуги имат нужда ползвателите.На база на проучванията и направените оценки от страна на социалните работници се изработват индивидуалните графици за всеки един потребител на услугата „Социален асистент”. Всяка една дейност заложена в графика ще отговаря на определена потребност на бенифициента.
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници и тяхното назначаване. В подбора на 14 домашни помощника и 8 социални асистента ще се допуснат безработни лица и такива с лека степен на увреждане лица, пенсионери , студенти , заети лица желаещи да работят почасово. Подбора ще се извърши на база на публикувана обява в местния вестник „ Априлци „ и 3 обяви в местната кабелна телевизия.Желаещите да работят като социални асистенти и домашни помощници лица в 7 дневен срок от публикуването на обявата ще трябва да предоставят в офиса на проекта необходимият пакет от документи/молба, автобиография, диплома за завършено образование служебна бележка от БТ, свидетелство за съдимост и медецинско свидетелство и др.След набирането на необходимите документи в 7 дневен срок писменно се уведомяват допуснатите до интервюто кандидати. Интервюто се провежда в присъствие на ръководителя на проекта , специалистта „Социални дейности” иадминистративния секретар . Избраните кандидати възоснова на документите и интервюто се назначават на трудов договор , запознават се с длъжностната си характеристика и Правилника за вътрешния ред на доставчика.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Обучението ще се извърши от фирма лицензирана в обучаване на социални асистенти. .Ръководителя по проекта сключва договор с фирмата обучител , която ще обучава асистентите и домашните помощници по определена програма отговаряща на Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент „ в рамките на определен норматив от часове. Обучението ще се популяризира , чрез обява във местния вестник, чрез което обучаващите се лица ще бъдат информирани за предстоящия обучителен курс. Като кандидат по проекта Общината ще предостави помещение за провеждане на обучението , което ще бъде оборудвано с необходимата за целта техника. На всеки участник ще се осигурят необходимите помощни и учебни материали . Обучителния курс включва определени теми съгласно методиката за предоставяне на услугата в общонстта „Социален асистент”. В края на обучението ще се издадат съответните сертификати на преминалите курса на обучение лица.
Изготвяне на необходимите документи прилагани в работата на социалните асистенти и домашните помощници. Общината като доставчик на двете социални услуги ще изготви редица документи , правила, процедури, правелници , с който ще се регламентира работата на домашните помощници и социалните асистенти в рамките на проекта. Всички необходими документи като - план за намаляване на риска, дневник на потребителя, правила и процедури в защита правата и интересите на потребителите, процедура за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите .ще се изработят от двама социални работника от Отдел Социална Закрила –гр. Брацигово , административния секретар и партньора по проекта / социален работник от ДДЛРГ- „В. Петлешков” . В зависимост от вида на документа ще е необходимо и съгласието и становището на потребителя или законният му представител. Без наличието на тези нормативни документи не може да стартира предлагането на услугите социален асистнет и домашен помощник комплексно на потребителите. Всички тези документи са задължителни и се водят от доставчика на социалната услуга по време на реализация на проекта.
Предоставяне на социалните услуги "Домашен помощник" и "Социален асистент" комплексно на потребителите и контрол на тяхната дейност. В рамките на тази дейност след обучението и сключването на трудовите договори с 14 домашни помощника и 8 социални асистента ще започне предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник „ и „ Социален асистент „ комплексно на потребителите. На база на разработените индивидуални графици и планове на потребителите всеки един социален асистент и домашен помощник ще предоставя определени услуги взависимост от потребността и желанието на бенифициента. Услугите , който ще предоставя социалният асистент са помощ при подържане на социални контакти, развлечения, придружаване при разходка, съдействие при подаване на документи, при настаняване в болница, снабдяване с помощни средства и др. Домашния помощник ще може да предоставя предимно услуги свързани с почистване на дома, хранене на ползвателя, подържане на личната му хигиена, пазаруване, извършване на технически ремонти и др. Всеки един ползвател ще се обслужва от домашен помощник и социален асистент , който ще ги посещава по часови график взависимост от техните нужди съгласно предварително изготвени индивидуални графици на потребителите. По населени места социалните асистенти и домашните помощници ще обгрижват определен брой преки ползватели за гр. Брацигово са 41 обслужвани, с. Бяга 10 обслужвани лица, Розово, с.Равногор и Исперихово -36 обслужвани, с.Козарско-7, с. Жребичко -2 обслужвани.Преди да започнат да предоставят разписаните по часови график и дейности услуги предвидени в индивидуалният план и договорите социалните работници и домашните помощници ще се запознаят с правилника за вътрешния ред , процедурите за защита правата и интересите на потребителите и обезопасяването на дома им, плана за намаляване на риска и други правила и процедури при предоставяне на услугата в общността. За всяко свое посещение социалния асистент води потребителски дневник . Един път месечно специалистта по „социални дейности” от административния персонал по проекта съвместно с социален работик назначен от Отдел Социална Закрила – гр. Брацигово ще проверява качествено ли са извършвани комплексните услуги на потребителите .Резултатите от проверките на място ще се отбелязват в констативен протокол и за целта ще се води Регистрационен дневник на посетени потребители.
Психологическо консултиране на семейството на деца с увреждания Ръководителя на проекта ще наеме на граждански договор психолог , който ще посещава ежемесечно дома на болното дете с увреждане , където ще консултира родителите за начините и методите на възпитание и отглеждане на децата с определени умствени заболявания и подобряване на тяхното обгрижване за по лесното им социално интегриране в обществото.Психолога ще посещава семейството на детето с увреждане на база на подадена молба от родителите на детето , скоято те ще заявят искането за оказване на такъв тип помощ. На база на заявените молби от страна на родителите психолога ще изготвик график на посещенията на семействата .Преди да посети семействата и близките на детето на база на здравни документи и среща с родителите той ще се запознае с вида на заболяването ще окзва необходимата помощ на родителите за по –лесното им справяне с проблемите свързани с вида на заболяването и тяхното предотвратяване.
Преключване на проекта и обратна връзка с преките ползватели за измерване на степентта на тяхната удовлетвореност за резултатите от проекта В рамките на тази дейност ще се изготвят от административния секретар на проекта анкети за ефективността на извършените услуги в общоността социален асистент и домашен помощник. Анкетите ще се разпространат до потенциалните ползватели на социалните услуги спомоща на партниращата организация и административния секретар и специалистта „Социални дейности” по проекта. Резултатите от анкетното допитване ще се обработят и ще се изготви окончателен доклад за оценка на въздействието на проекта върху преките бенефициенти .
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 612 BGN
Общ бюджет: 79 429 BGN
БФП: 73 163 BGN
Общо изплатени средства: 70 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 919 BGN
2009 43 244 BGN
2010 - 2 574 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 25 431 BGN
2009 36 757 BGN
2010 - 2 188 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 001 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 488 BGN
2009 6 487 BGN
2010 - 386 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 588 BGN
Финансиране от бенефициента 9 842 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз