Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0111-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Да осигурим достоен и независим живот
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Обгрижване на възрастни хора със специфични заболявания и самотноживеещи в гр. Дупница, чрез предоставяне на ежедневни услуги от Домашен помощник.
Дейности: Изготвяне работен план за изпълнение на проекта от Екипа за управление Екипът за управление на проекта се събира на работна среща в пълен състав, изготвя и приема план за действие с фиксирани срокове за изпълнение на задачите и отчитане на резултатите. Разпределят се задълженията и отговорностите между членовете на Екипа по изпълнение на предвидените дейности. Уточняват се възможните точки на забавяне и начините за тяхното преодоляване, процедурите за избор на обучител и подготовката им .
Запознаване на обществеността със същността на ОП”Развитие на човешките ресурси” и проект ”Да осигурим достоен и независим живот” Организиране на пресконференция, на която екипът за управление на проекта представя неговата същност, цели, графика за изпълнение, очакваните резултати и полученото финансиране
Избор на изпълнител за обучение на домашни помощници Изборът ще бъде осъществен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и при спазване на следните критерии: най-добра цена, гаранции за качество на обучението, време за изпълнение
Подбор на домашни помощници Публикуване на обяви в местните медии за набиране на молби от потенциалните кандидати. Селекцията ще се извърши от Община Дупница по следните критерии: безработни лица, образование в сферата на социалните дейности или опит в изпълнението на такива, комуникативност, отговорност, изпълнителност, добро физическо и психическо състояние, неосъждани, недопускане на дискриминация. Интервюиране на кандидатите от нарочно сформирана комисия от доставчика с цел установяване мотивацията и нагласите за работа. Сключване на договор с избраните кандидати по реда и условията на Кодекса на труда
Едномесечно обучение на подбраните домашни помощници Обучението ще се извърши под формата на курс за професионално обучение в рамките на 63 учебни часа, според Методиката за предоставяне на услугата в общността на АСП по следните теми: общи познания за домашната грижа и необходимите умения на домашния помощник, основни задължения на домашния помощник, специфика на грижите за болни и самотни хора, методика за предоставяне на услугата, етични стандарти на домашния помощник, здравословни и безопасни условия на труд, въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт, процедури за осигуряване качеството на услугите и за мониторинг
Подбор на потребителите на социалната услуга „Домашен помощник” Подборът ще се осъществи на база подадените в Община Дупница молби от целевата група въз основа на следните критерии: възраст, процент неработоспособност, липса на роднини или близки, които да полагат необходимите грижи, вид заболяване и доходи.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социалната услуга „Домашен помощник” на кандидатите за потребители Оценките ще се разработят от социален работник на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Дупница за общото физическо и психическо състояние, способността за справяне с ежедневните дейности, социална активност и интереси, взаимоотношения със семейството и близката социална среда, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности на индивидуалния потребител на услугата, включително оценка за безопасност и рискове.
Сключване на договори с потребителите на социалната услуга „Домашен помощник” Договорът ще бъде сключен в писмена форма, съгласно българското законодателство, в два еднообразни екземпляра – по един за страните.Съгласно договора ще бъдат определени и индивидуалните такси за ползване на услугата “Домашен помощник
Изработване индивидуалните графици за предоставяне на услугата „Домашен помощник” за всеки потребител Изготвяне на графиците съвместно с потребителите и съобразяване с предпочитанията и начина им на живот. В графика ще се заложат оценки за възможности относно здравето и безопасността на отделния потребител
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” на 60 самотни болни възрастни хора от гр.Дупница Предвижда се осъществяването на следните основни почасови ежедневни услуги : почистване на жилището, поддържане на личната хигиена на обгрижваните лица, хранене, придружаване, битови услуги.Всеки домашен помощник ще обслужва 3 възрастни хора по 2.5 часа дневно (с 30 минути общо време за придвижване между обгрижваните лица).
Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта Изготвяне и представяне на цялата необходима финансова и техническа информация за изпълнението на проекта пред Управляващия орган и междинното звено за изпълнение на проекта. ЕУП ще представи постигнатите резултати на специална пресконференция в края на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 476 BGN
Общ бюджет: 53 107 BGN
БФП: 48 822 BGN
Общо изплатени средства: 47 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 295 BGN
2009 11 052 BGN
2010 24 037 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 451 BGN
2009 9 394 BGN
2010 20 432 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 844 BGN
2009 1 658 BGN
2010 3 606 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 108 BGN
Финансиране от бенефициента 5 400 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз