Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора в община Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Полагане на грижи за хора с увреждания и тежко болни самотни възрастни хора чрез предоставяне на услугата "Социален асистент" и „Домашен помощник” ; повишаване на уменията и мотивацията на социалните асистент и домашните помощници чрез организиране на обучения.
Дейности: Управление и координация на проекта Сформиране на екипа и среща с партньорите, които ще вземат участие в проекта; изготвяне на подробен план-график на дейностите, разпределяне на отговорностите между членовете на екипа, партньорите; Контактуване с целевата група и поддържане на обратна връзка; Изготвяне на отчети за извършените дейности от членовете на екипа; Изготвяне на ежемесечни финансови и технически отчети; Изготвяне на финален доклад за изпълнението на проекта;
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от услуги на кандидатите за потребители; Потенциалните потребители подават молби за ползване на услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”; Социален работник от Дирекция „Социално подпомагане” извършва оценка на състоянието и потребностите на потребителя; Ежемесечно се следи за запазване броя на потребителите. В случаи на отпадане на потребител са прави нова оценка.
Подбор на потребители на услугите ”Социален асистент” и „Домашен помощник”. След като се обобщят данните от оценките и броя на потенциалните потребители се прави анализ на резултатите. Подбират се лица подходящи за ползване на услугите. Ежемесечно се следи за запазване броя на потребителите. В случаи на отпадане на потребител са прави нова оценка и се избира друг.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Съвместно с Дирекция Бюро по труда, гр. Генерал Тошево се прави подбор на безработни лица. Желаещите подават молба в Дирекция Бюро по труда и се прави подбор чрез анкета и интервю в зависимост от опит, квалификация, образование и личностни качества.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Обучението ще се извърши в рамките на четири дни, Партньорът по проекта - ТО на НТС – Добрич ще осигури необходимите преподаватели, учебни програми и учебни зали за извършването на дейността.
Сключване на договори между доставчика и потребителя за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” На базата на направения подбор на потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и на лицата, които ще извършват тези услуги се сключват договори и се описват права и отговорности на прекия доставчик на социални услуги /социален асистент и домашен помощник/, видовете услуги, които ще ползва потребителя и честотата на предоставянето им, срока за изпълнение, разрешаване на спорни въпроси.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите ”Социален асистент” и „Домашен помощник” на всеки потребител; На база на сключените договори с потребителите, съобразно видовете услуги и необходимото време за предоставянето им се изготвя индивидуален времеви график за предоставяне на услугата на всеки потребител.
Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент”. За „Социален асистент” се предоставят следните услуги: осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане и др.); прием на лекарства и осъществяване на други дейности поддържащи здравето; приготвяне на храна и хранене; боравене с лични вещи и документи; ползване на баня и тоалетна. За „Домашен помощник” – текущо и основно почистване на жилището, поддържане на лична хигиена, помощ при ежедневен тоалет и обличане (при къпане, сресване, подстригване и др.), хранене, битови услуги.
Промоция на проекта и финансиращата програма Изготвяне и разпространение на цветни рекламни брошури и дипляни за целите, дейностите на проекта; рекламна табела на проекта; оповестяване в местните медии стартирането на проекта - неговите цели, регион на действие, целеви групи, конкретни дейности, очаквани резултати и източници на финансиране; изготвяне и разпространение на цветни дипляни с резултатите от проекта; публикуване на информация относно проекта на интернет страниците на Община Генерал Тошево и нейните партньори – цели, регион на действие, целеви групи, начало и край на дейностите, очаквани и постигнати резултати и финансираща организация.
Партньори
Партньори:
Териториална организация на научно-техническите съюзи
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 469 BGN
Общ бюджет: 79 193 BGN
БФП: 72 668 BGN
Общо изплатени средства: 71 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 694 BGN
2009 57 191 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 490 BGN
2009 48 612 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 102 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 204 BGN
2009 8 579 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 783 BGN
Финансиране от бенефициента 6 598 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз