Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на услугата "Социален асистент" в гр. Хасково и гр. Кърджали
Бенефициент: Фондация "Български център за джендър изследвания" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да окаже подкрепа за включване в обществения живот на хора с увреждания и възрастни самотни хора от гр. Хасково и гр. Кърджали; стимулиране на социалното включване на членовете на техните семейства; предотвратяване настаняването в специализирани институции чрез услугата СА.
Дейности: 1. Формиране на екип за организация и управление на проекта. Стартирането на проекта ще започне с формиране на екипа за управление на проекта през първия месец. В екипа на проекта ще бъдат включени опитни и компетентни специалисти с професионални възможности за успешното му реализиране. Екипът ще се състои от ръководител, координотор и счетоводител. За организация и управление на проекта на местно ниво по предоставяне на услугата ще бъдат включени и тримата консултант-отговорници–Хасково, Кърджали, София. През първия месец ще се провеждат периодични заседания и срещи за организирането и извършването на конкретни действия за стартиране на проекта. Ще се дооборудва офисът-приемна в Хасково със закупуване на необходимото оборудване и техника.
2. Разработване на информационни материали Разработване на информационни материали – брошури, дипляни, обяви, с които се заявява стартирането на проекта по предоставяне на услугата „Социален асистент” в гр. Хасково и гр. Кърджали. Брошурите ще съдържат информация за видовете предлагани услуги, условия за достъп до услугата на потребители и социални асистенти, период на действие, такси за услугата. Адрес, телефон, лице за контакти в гр. Хасково и гр. Кърджали. Дипляните ще съдържат информация за доставчика на услугата БЦДИ-структури, основни направления на работа, капацитетни възможности, потенциал за реализиране на проекта. Предвижда се да бъдат изработени и обяви, които ще бъдат разпространени в различни институции и структури в гр. Хасково и гр. Кърджали.
3. Провеждане на информационна кампания Информационната кампания ще обхване разпространение на подготвените материали-обяви, дипляни, брошури и провеждане на пресконференция. Материалите ще бъдат разпространени в гр. Хасково и гр. Кърджали в различни институции и структури на хора с увреждания. Ще бъде организирана пресконференция в гр. Хасково с медиите, за да бъде запозната обществеността с доставчика и възможностите на проекта -начало на дейността, условия за достъп, предлагани социални услуги.
4. Създаване и функциониране на Обществен съвет Дейността на Обществения съвет ще бъде насочена към наблюдение и контрол върху предоставяната услуга. В Обществения съвет може да се разглеждат също постъпили жалби и сигнали адресирани до него. Общественият съвет ще предоставя информация за всяко свое заседание на доставчика. Може да информира доставчика за възникнали проблеми по време на реализацията на проекта, както и да прави предложения за решаването им в рамките на проекта, законовата уредба и бюджета на проекта. Дейността на Обществения съвет ще бъде регламентирана с вътрешен правилник. В Обществения съвет се предвижда да бъдат включени представители на доставчика, общинската администрация, структури на хората с увреждания и други по преценка.
5. Закупуване на оборудване и техника за приемната в гр. Хасково. Приемната се намира в сграда общинска собственост в центъра на града. Наличното оборудване е недостатъчно за обслужване на проекта и за протичането на нормален работен процес. Необходимо е дооборудване на приемната, за да може да се осъществява приемът. Предвидено е закупуването на е 1 компютър с монитор и принтер, 1копирна машина, 1 бюро и 3 стола за приемната. Цялата необходима документация по реализиране на проекта ще се получава и обработва в приемната в гр. Хасково. В гр. Кърджали ще се приемат заявления и ще се подготвят справки и формуляри за обработване в гр. Хасково.
6. Организиране, разработване и отпечатване на формите за отчитане, оценка и контрол на дейността. Разработват се и се разпечатват всички форми: заявление за потребителите, заявление за социалните асистенти, декларация за поверителност на личните данни и информация за потребителя, декларация за доходите на потребителя, индивидуален план, месечен план – график, доклад до доставчика с предложение за подписване на договор с потребителя, форма за проверка на място, проект на трудов договор, проект на договор с потребителя, таблица за изчисляване на таксите, дневник на потребителя и други при необходимост или ако работата го изисква.
7. Разработване и отпечатване на документацията, регламентираща реда и начина на предоставяне на социалната услуга. Разработват се за социалната и финансова дейност правила, процедури и инструкции: 1. Правила за вътрешния ред на доставчика за предоставяне на услугата”Социален асистент”; 2. Правила за извършване на дейности, свързани с опазване на здравето на потребителя със придружаващи процедури: -получаване и изпълняване на рецепти. -закупуване на лекарства. -помощ при приемане на лекарства разпределение по приеми и вписването в дневника. -други дейности свързани с здравето, включени в индивидуалния план и съгласувани с личния лекар. 3. Правила за информиране и предприемане на действия при рискове. 4. Правила и процедури, свързани с опазване на имуществото и финансовите средства на потребителя -Процедура за достъп до дома на потребителя - Процедура за боравене с финансови средства 5. Правила и процедури за сигнализиране и компетентна намеса в случаи на злоупотреба. 6. Инструкция за изричните забрани за социалните асистенти. 7. Инструкция за безопасни условия на труд. 8. Длъжностна характеристика 9. Описание на конкретните дейности предназначени за извършване от социалните асистенти 10. Процедура за разглеждане на жалбите. 11. Правила за вътрешната финансова дейност.
8. Организиране и възлагане на оценката на риска на работното място и безопасни условия на труд на Служба по трудова медицина. Възлага се на Служба по трудова медицина в гр. Хасково и гр. Кърджали изработване на оценката на риска на всяко работно място.
9. Съставяне и водене на регистър за потребителите на социалната услуга и социалните асистенти и цялата входяща и изходяща кореспонденция по проекта. Регистърът се съставя и води в гр. Хасково за всички потребители и за тези от Кърджали. Регистърът дава възможност да се извършват конкретни справки и установяване на бърз контакт при необходимост. В регистъра е отразена цялата документация постъпила от потребителите и социалните асистенти и друга кореспонденция. Централният офис също разполага
10. Подбор на кандидат-потребители за социалната услуга Определянето на потребителите за услугата се извършва по реда на постъпване на заявленията. Постъпилите заявления от кандидат-потребители в Хасково и Кърджали се разглеждат от координатора в присъствието на консултант-отговорниците. По изключение може да бъде определен и потребител, когато е налице особено рискова ситуация или има нужда от предоставяне на краткосрочна услуга. Броят на потребителите се определя ат финансовите възможности на бюджета. Заявление на кандидати ще се приемат през целия период на действие на проекта, разглеждането ще се извършва всеки месец или периодично в зависимост от постъпилите заявления и ще се създаде резервен списък от чакащи за услугата.
11. Организиране и своевременно осигуряване на оценка на потребностите на кандидат-потребителите от Дирекции ”Социално подпомагане” Хасково и Кърджали. След определяне на потребителите цялата документация се изпраща с придружително писмо до Дирекция ”Социални дейности” в Хасково и Кърджали за извършване на оценка на потребностите. Оценката се извършва от професионалист от Дирекцията с участието на потребителя.
12. Изработване на индивидуални планове на потребителите за предоставяне на социалната услуга. Индивидуалните планове на потребителите се изработват на базата на получените оценки за потребностите от Дирекции ”Социално подпомагане”. Разписват точно и ясно всички конкретни дейности, които трябва да извършва социалния асистент. Неразделна част от индивидуалния план е оценката на рисковете. Разработва се план за намаляване на риска. Рисковете се формулират ясно. Индивидуалният план съдържа: цел на услугата, специфични потребности, конкретни договорени дейности, които ще се извършват, честота на предоставяните дейности, име и телефон на социалния асистент и на потребителя, специфични обстоятелства. Индивидуалният план се разработва в присъствието на потребителя, негов близък, роднина или законен представител. Изготвя се в два екземпляра и се подписва от доставчика и потребителя.
13. Изработване на индивидуални месечни план-графици След изработване на индивидуалните планове се разработват месечните план-графици.В тях се разписват конкретните дейности,които ще се извършват през месеца, обвързани по честотата -дата, часове и място на извършваните услуги,име и телефон на социалния асистент. Отбелязват се и някои специфични изисквания на потребителя,които не са записани в индивидуалния план. Месечният график се разработва най-късно до 30 или 31 число на предходния месец и започва да се изпълнява от 1 число на следващия месец. Графикът се изработва от консултант-отговорника в два екземпляра и се подписва от отговорника и социалния асистент.
14. Ежедневно водене на дневник на потребителя Дневникът на потребителя се попълва всеки ден от социалния асистент. Описват се всички дейности, които са извършени, а също така и инциденти, злополуки, излизания, финансови действия. Дневникът се води ясно и четливо и се съхранява в дома на потребителя. Дневникът се подписва всеки ден от потребителя и социалния асистент. Ако потребителят не е съгласен дневника да се съхранява в дома му, подписва декларация и той се съхранява при социалния асистент. След приключване на проекта, дневникът се предава на доставчика и се архивира.
15. Сключване на договор между доставчика и потребителите В договора са регламентирани правата и задълженията на доставчика и потребителя. Конкретните изисквания по съставяне на договора са разписани подробно в Методиката на доставчика в раздел IV т.3. Ще бъде разработен проект на договор, които ще се оформя за конкретния потребител. Договорът се съставя в два екземпляра и се подписва от доставчика, потребителя и социалния асистент. Договорите се подготвят отговорниците в Хасково и Кърджали и се подписват от доставчика.
16. Подбор и назначаване на социални асистенти Дейността включва два етапа подбор и назначаване а/ Подбор на кандидатите за социални асистенти -съобразен е с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Със заповед на доставчика се съставя комисия, която провежда интервюта с кандидатите за социални асистенти. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата,нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит, физическото и психично състояние. Одобрените от комисията кандидати, които са показали задоволителни резултати се предлагат на доставчика за назначаване. Наемането на социалните асистенти се извършва при осигуряване правото на личен избор на потребителя, ако предложеният кандидат за социален асистент отговаря на условията. Комисията се събира когато има достатъчно постъпили заявления от кандидати за социални асистенти. При невъзможност да бъдат назначени всички кандидати се съставя резервен списък, който се попълва периодично при назначаване и освобождаване на работно място. Кандидатите за социални асистенти може да бъдат безработни, учащи се и пенсионери в добро физическо и психично здраве. б/Назначаване на социалните асистенти Трудовият договор се сключва между доставчика и социалния асистент и е съставен съгласно изискванията на труда. Изготвя се в два екземпляра и се подписва от доставчика, счетоводителя и социалния асистент. Договорът може да бъде сключен за пълен работен ден или почасово в зависимост от договореностите. Социалният асистент подписва декларация за спазване на поверителност на личните данни на потребителя. Запознава се с длъжностната характеристика, инструкцията за безопасни условия на работа и всички правила разработени от доставчика, които регламентират извършването на социалните услуги.
17. Обучение на социалните асистенти. През периода на реализация се предвижда едно въвеждащи обучение и две поддържащи. Въвеждащото обучение ще се проведе със социалните асистенти в гр. Хасково в рамките на три дни. Поддържащите обучения ще се проведат в рамките на по два дни също в гр. Хасково. Обучението ще се извърши от двама обучители на партньора „Институт по социални дейности и практики”. Основните теми, които ще бъдат включени в обучението са в съответствие с раздел ”Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
18. Организиране и даване на консултации на социалните асистенти През целия период на реализация на проекта се провеждат консултиране на социалните асистенти, обмяна на опит между социалните асистенти. При необходимост се организират и провеждат срещи с всички социални асистенти за обмяна на опит.
19. Извършване на конкретни дейности от социалните асистенти в семейна среда Стартирането на конкретните дейности се предвижда да започне от началото на третия месец. Първите два месеца са подготвителни за подбор на кандидатите, извършване на оценка на потребностите, подписване на договор с потребителя, подбор и назначаване на асистенти. При краткосрочната услуга, подписването на договора може да стане и след стартиране на дейностите. Конкретните дейности, които ще извършват социалните асистенти са договорени и разписани в индивидуалния план и в месечния план-график. При специфични обстоятелства е възможно включването и на други дейности, които не са договорени.
20. Организиране и водене на задължителната документация Документите се създават и съхраняват в срокове, определени от българското законодателство. Всички документи се създават, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Цялата задължителна документация е описана подробно в раздел VI от Методиката на доставчика
21. Създаване и поддържане на система от лични данни за потребителите и социалните асистенти. Системата от лични данни обхваща: а/ за потребителите име, дата на раждане, адрес /постоянен или настоящ/, актуален телефон; семейно положение; име, постоянен или временен адрес на близък, роднина или законен представител; име, адрес, телефон на личния лекар. б/ за социалния асистент -име, адрес/постоянен или настоящ/, актуален телефон. Включени са и се поддържат актуални следните данни: срок на предоставяне на услугата, цели, специфични потребности, дата на преоценка на потребностите, описание на основните дейности, оценка на риска, платени такси и други обстоятелства. Доставчикът е длъжен да осигури достъп на потребителя или негов близък само до информацията касаеща потребителя. Поддържането на системата е в съответствие със Закона за защита на личните данни.
22. Организиране и извършване на периодични проверки на социалните асистенти и оценка на качеството на извършваните дейности и отчети за дейността. Доставчикът наблюдава непрекъснато работата на социалните асистенти в Хасково и Кърджали. Извършват се периодични проверки от консултант-ръководителите. Резултатите от извършените проверки се документират. Ежемесечно се представят доклади от Хасково и Кърджали с резултата от извършените проверки с оценка на качеството на предоставяната услуга и конкретните дейности, проблеми, трудности и мерки за преодоляването им. Контролът по извършване на дейностите обхваща: Трудова дисциплина; Спазване изискванията от длъжностната характеристика; Изпълнението на индивидуалния план и месечния план-график; Редовно водене на дневника на потребителя; Редовно заплащане на таксите; Отчитане на заложените индикатори; Организирани и проведени консултации на социалните асистенти; С отчетния доклад се представят събраните и обработени справки и формуляри. В края на всеки месец ръководителите от Хасково и Кърджали представят присъствена ведомост. Проверките се извършват периодично от ръководителя на проекта, координатора и отговорниците в Хасково и Кърджали. Ежемесечно координаторът изработва отчетен доклад за цялостната дейност по предоставянето на услугата в Хасково и Кърджали и заключителен отчет за изпълнението по предоставяне на услугата.
23. Организиране, водене и съхраняване на цялата финансова документация Счетоводителят организира цялата дейност по финансовите операции и водене на документацията. Цялата оригинална документация се съхранява от счетоводителя по време на реализацията на проекта, а след приключването му в законно определения срок.
Партньори
Партньори:
Сдружение Институт по социални дейности и практики
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 219 BGN
Общ бюджет: 81 744 BGN
БФП: 81 147 BGN
Общо изплатени средства: 77 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 529 BGN
2009 57 025 BGN
2010 16 575 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 999 BGN
2009 48 471 BGN
2010 14 089 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 529 BGN
2009 8 554 BGN
2010 2 486 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 569 BGN
Финансиране от бенефициента 650 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз