Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0567-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-11001
Наименование: Повишаване на чуждоезиковите компетенции на служители от "ЕВН България Електроразпределение" АД
Бенефициент: "ЕВН България Електроразпределение" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 08.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите лица, чрез предоставяне на чуждоезиково обучение, необходимо за изпълнение на длъжностните задължения; усъвършенстване на системата за обучение и развитие на човешките ресурси в "ЕВН България Електроразпределение" АД; повишаване адаптивността на заетите по-възрастните работници, които се нуждаят от придобиване на чуждоезикови знания и повишаване на тяхната конкурентноспособност; привличане на вниманието и повишаване на информираността на Ръководството на фирмата относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда; подпомагане развитието на ЕВН Академия за провеждане на специализирани обучения, изграждане на мрежи, обмен на добри практики, издаване и разпространение на образователни материали и др.; Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот; включване на 284 служители и работници на "ЕВН България Електроразпределние" АД.
Дейности: подготовка на дейност 1 - създаване на екип за реализиране на управление на проекта
изпълнение на дейност 1 - създаване на екип за реализиране на управление на проекта създаване на екип по проекта - ръководител, счетоводител, координатор, техн. асистент
подготовка на дейност 2 - техн. подготовка за ефективно провеждане на обучението
изпълнение на дейност 2 - техн. подготовка за ефективно провеждане на обучението ще се осъществява рекламно - оповестителна дейност за набиране на бенефициенти; подбор и организиране на бенефициентите; организиране на материално-техн. база за провеждане на обучението; създаване на уч. графици
подготовка на дейност 3 - организационно - методически дейности за провеждане на ефективен обучителен курс
изпълнение на дейност 3 - организационно - методически дейности за провеждане на ефективен обучителен курс създаване на съвременна методика за обучение; създаване и утвърждаване на уч. програми; подбор и подготовка на уч. материали за съответните програми по нива;осигур. на висококвал. лектори по местопровеждане на курса; осигур. на дедактични средства за повиш. ефективността на обучението и реалното усвояване на англ. и немски език
подготовка на дейност 4 - провеждане на обучението
изпълнение на дейност 4 - провеждане на обучението провеждане на обучения по англ. и немски език. англ. език - 185 л по утвърдена програма от първо до трето ниво. в обучението по немски език ще се включат 99 лица, които ще бъдат включени в обучение в три последователни модула.
подготовка на дейност 5 - оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в ПП. дейността не се осъществява в месеците 9, 10, 13, 14 месец
изпълнение на дейност 5 - оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в ПП. извършване на междинна вътрешна проверка на степента на обучението; крайна обобщаваща проверка на придобитите знания; издаване на удоствоверения за проведено чуждоезиково обучение; анализ на резултатите от проведеното обучение. дейността се провежда само през месеците 8, 12 и 16.
подготовка на дейност 6 - Рекламни и заключителни дейности
изпълнение на дейност 6 - Рекламни и заключителни дейности ще бъдат издадени 300 брошури, 20 плаката и 2 мидийни изяви; отчитане на дейностите, финансово приключване на договорните отношения
Партньори
Партньори:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 639 BGN
Общ бюджет: 99 970 BGN
БФП: 69 979 BGN
Общо изплатени средства: 69 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 26 000 BGN
2009 0 BGN
2010 43 979 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 100 BGN
2009 0 BGN
2010 37 382 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 900 BGN
2009 0 BGN
2010 6 597 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 497 BGN
Финансиране от бенефициента 46 683 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз