Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0565-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-09003
Наименование: Обучение по английски език на заети лица във фирми, членове на сдружение на предприемачите в град Панагюрище
Бенефициент: Сдружение на предприемачите в град Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 16.04.2008
Дата на приключване: 26.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на услугите в сферата на туризма. Възможност за получаване на по-богата информация, свързана с усъвършенстване на професионалните компетенции и за привличане на чужди инвестиции.
Дейности: подготовка за сформиране на екипа по проекта и целевата група проучване на опита в подобни инициативи на ВО; проучване на партньора; проучване на ОП"РЧР"; представяне на схемата "Квал. услуги за заети лица" пред членовете на Сдружението; проучване на интереса на членовете и готовността им да се включат в реализацията на проекта;
сформиране на екипа по проекта и целевата група разпределяне на конкретните задачи, дейсности и отговорности между ВО и Партньора, както и между членовете на екипа; сформиране на група от микро и малки предприятия за обучение по англ. език
подготовка на избор на преподаватели по проекта за обучение по англ.език, план за обучение и помещение за провеждането му. извършва се от ВО и Партньора по проекта; провеждане на търг за подизпълнител по проекта, който да осъществи обучениет
избори на преподаватели и помещение по проекта за обучение по англ. език и приемане на план за обучение събраната информация се обработва и оценява от екипа, ръководещ проекта
подготовка за избор на материали и консумативи, свързани с процеса на обучение и управление на проекти предоставя се информация от Партньора по проекта за пособията и оборудването, необходими за осъществяване на учебния процес; събиране на информация за необходимите консумативи
избор на учебните помагала и офис консумативи екипа, ръководещ проекта одобрява материалите и консумативите, свързани с обучението и управлението на проекта
подготовка за обучението изготвяне на присъствени списъци и анкетни карти за обратна връзка от оргатизатора по проекта
обучение и проверка на усвоените знания осъществява се от преподавателите с участието и ангажимента на целевата група; проверка; проверка на усвоените знания - от преподавателите
финансов контрол осъществява се през целия период на реализация на проекта от финансиста по проекта
отчитане на проекта осъществяване на одит след приключване на обучението от ВО; предаване на документацията, свързана с управлението на проекта
публичност на проекта за прозрачност на проекта, ръководителят на екипа периодично дава информация на: Сдружение на предприемачите в гр.Панагюрище, обществеността
Партньори
Партньори:
СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПАНАГЮРИЩЕ"
Изпълнители:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 250 BGN
Общ бюджет: 50 155 BGN
БФП: 50 155 BGN
Общо изплатени средства: 50 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 500 BGN
2009 31 242 BGN
2010 8 414 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 925 BGN
2009 26 555 BGN
2010 7 152 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 575 BGN
2009 4 686 BGN
2010 1 262 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз