Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0031-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/23
Наименование: Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии (Разработване на технология за студентски практики по журналистика)
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Създаване на ново поколение медийни специалисти чрез разработване на съвместни програми между БСУ и регионални медии за практически обучение на студенти от спец. „Журналистика” в реална работна среда
Дейности: 1. Разработване на учебни програми за практическото обучение на студентите
2.Проучване на нагласите и предпочитанията на студентите за практика в определен вид медия и за практикуване на определен тип журналистика
3. Срещи с партньорските организации за разпределяне на отговорностите и уточняване на сроковете за съвместна дейност
4. Кръгла маса с участие на преподаватели от Университета, представители от практиката и студенти.
5. Разработване на график за разпределянето на студентите по медии
6. Разработване на методика за провеждане и отчитане на студентските практики
7.Запознаване на студентите и обсъждане с тях на разработените методически материали
8.* Въвеждане в работното поле
9. * Провеждане и мониторинг на практиката
10.Проучване на степента на удовлетвореност на студентите и на партньорските организации от проведената практика в регионалните медии
11.Семинар за отчитане на резултатите от практиката и връчване на сертификат за успешно проведена практика
12.Организиране и провеждане на научно-практическа конференция на тема „Университет, практика, професия”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 350 BGN
Общ бюджет: 60 869 BGN
БФП: 60 869 BGN
Общо изплатени средства: 60 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 400 BGN
2009 16 543 BGN
2010 31 919 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 540 BGN
2009 14 062 BGN
2010 27 131 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 733 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 860 BGN
2009 2 482 BGN
2010 4 788 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 129 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз