Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0646-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-05006
Наименование: Повишаване на адаптивността на заетите лица - начин за развитие на конкурентноспособна икономика
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 11.04.2008
Дата на приключване: 01.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; подобряване на адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието; повишаване на професионалната квалификация на 45 заети лица. повишаване капацитета на партниращите си организации за управление на проекти, финансирани от структурни фондове на ЕС; популяризиране на проекта.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 – Сформиране на екип по проекта Екипът ще бъде сформиран от квалифицирани и мотивирани специалисти с богат практически опит при управление на проекти с подобна насоченост. Това ще бъде направено още при стартирането на проекта. Екипът ще се състои от: Ръководител на проекта, координатор на проекта и счетоводител.
Дейност 2 – Доставка на материали и средства за визуализация на проекта За визуализация на изпълняваните дейности по проекта, постигане на заложените резултати, запознаване на обществеността с финансовата помощ от ЕС, както и спазването на всички изисквания за визуализация на проекти, финансирани от чужди източници ще се отпечатат следните материали за визуална идентификация: 1 табло 200 броя информационни листовки
Дейност 2 – Доставка на материали и средства за визуализация на проекта
Дейност 3 - Провеждане на две информационни срещи за откриване и за закриване на проекта С цел популяризиране на дейностите по проекта и постигнатите резултати се предвижда провеждането на две информационни срещи – една при стартиране на дейностите по проекта и една при приключване на дейностите по проекта.
Дейност 3 - Провеждане на две информационни срещи за откриване и за закриване на проекта
Дейност 4 – Публикации в местни медии Популяризирането на проекта ще се постигне и чрез 2 публикации в местни медии – ще се отрази изпълнение на ключови дейности за успешната реализация на проекта. Резултат: oПубликации в местни медии – 2 броя;
Дейност 5– Сформиране на преподавателски екип За обучението на бенефициентите ще се сформира преподавателски екип от високо квалифицирани специалисти. Преподавателите ще имат необходимия опит и квалификация в съответната област, необходимост за едно качествено обучение. Резултат: oСключени договори с преподаватели – 3 броя
Дейност 5– Сформиране на преподавателски екип
Дейност 6 – Закупуване на учебни материали за бенефициентите За провеждане на обучението на бенефициентите ще бъдат закупени учебни материали – химикалки, тетрадки и всички други необходими материали за провеждане на качествено обучение. Учебните материали ще бъдат раздадени на бенефициентите и ще останат за тях.
Дейност 6 – Закупуване на учебни материали за бенефициентите.
Подготовка на Дейност 7 – Закупуване на материали за практическото обучение на бенефициентите Проучване на фирми за закупуване на материали.
Изпълнение на Дейност 7 – Закупуване на материали за практическото обучение на бенефициентите Закупени материали за практическо обучение.
Подготовка на Дейност 8 – Професионално обучение на 15 заети лица от фирма „Еврострой” ЕООД в специалност „Мазилки и шпакловки”, професия „Строител” Сформиране на група с обучаеми лица.
Изпълнение на Дейност 8 – Професионално обучение на 15 заети лица от фирма „Еврострой” ЕООД в специалност „Мазилки и шпакловки”, професия „Строител” Извършване на обучение по Рамковата програма Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията „Строител”, специалност „Мазилки и шпакловки”.
Подготовка на Дейност 9 – Професионална квалификация на 14 заети лица от фирма „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД в специалност „Заваряване”, професия „Заварчик” Сформиране на група от заети лица от „ВРЗ ВОЛА ЕКО”
Изпълнение на Дейност 9 – Професионална квалификация на 14 заети лица от фирма „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД в специалност „Заваряване”, професия „Заварчик” Обучението ще се извърши по Рамковата програма А за придобиване на квалификация първа степен, по част от професията „Заварчик”, специалност „Заварчици и резачи на метали”.
Дейност 10 – Професионално обучение на 16 заети лица в специалност „Мазилки и шпакловки”, професия „Строител” Обучението ще се извърши по Рамковата програма Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията „Строител”, специалност „Мазилки и шпакловки”.
Дейност 11 - Мониторинг За навременното изпълнение на дейностите по проекта се предвижда ежемесечно да се извършва вътрешен мониторинг по проекта от екипа, като ще се следи за както за правилното и навременно изпълнение на дейностите по проекта така и за присъствието и успеваемост на бенефициентите при провеждане на обучението.
Партньори
Партньори:
"Еврострой" ООД
"ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 450 BGN
Общ бюджет: 25 332 BGN
БФП: 25 332 BGN
Общо изплатени средства: 25 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 889 BGN
2009 17 438 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 706 BGN
2009 14 823 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 183 BGN
2009 2 616 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 799 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз