Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0456-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-07003
Наименование: Обучение за професионална квалификация професията "Шивачки" и ключови компетенции на 43 заети лица от гр.Луковит
Бенефициент: Национална асоциация за икономическа и социална интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 07.04.2008
Дата на приключване: 01.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда, адаптивността и конкурентноспособността на предприятията в шивашкия бранш от гр. Луковит, посредством развитие на човешкия капитал.
Дейности: Дейност 1 - Изготвени длъжностни характеристики и граждански договори на лицата от екипа Изготвяне на длъжностни характеристики и сключване на граждански договори с лицата от екипа
Дейност 2 - Изготвяне на материали за визуализация и популяризиране дейностите по проекта Изготвяне и издаване на информационни брошури и материали/плакати, листовки
Дейност 3 - Провеждане на информационен семинар Организиране и провеждане на семинар за популяризиране на проекта и ролята на донора
Дейност 4 - Извършване на организация за стартиране на предвиденото обучение Разделяне на обучаемите по групи и определяне графика за провеждане на обучението
Дейност 5 - Провеждане на среща с работодателите и лицата от техните предприятия, определени да участват в проекта Провеждане на среща. Сключване на двустранен договор между включените в обучение лица и техните работодатели
Дейност 6 - Осигуряване доставка на предвидените за теоретичното и практическото обучение материали Осигуряване на наръчници, методични материали, учебни помагала и пособия, платове, помощни материали, конци, игли и др
Дейност 7 - Стартиране на модулът от обучението за ключови умения, гъвкави умения, адаптация за работа на конкретно работно място Провеждане на сесиите за обучение по ключови умения
Дейност 8 - Провеждане на междинни тестове и изпълнение на самостоятелни теоретични и практически задачи. Провеждане на междинни тестове, самостоятелни теоретични и практически задачи
Дейност 9 - Стартиране на обучението за професионална квалификация по професията “Шивач” Обучението на 43 лица в 4 групи за професионална квалификация по професията “Шивач”
Дейност 10 - Изготвяне на междинни отчети и мониторинг на провежданото обучение Изготвяне междинни отчети и мониторинг на обучението
Дейност 11 - Провеждане на теоретични и практически изпити Организиране и провеждане на теоретични и практически изпити
Дейност 12 - Издаване на легитимни документи на успешно приключилите обучението курсисти Издаване на легитимни документи
Дейност 13 - Изготвяне на окончателните технически и финансови отчети и доклади Изготвяне на окончателните технически и финансови отчети и доклади
Дейност 14 - Провеждане на заключителен Информационен семинар. Организиране и провеждане на заключителен семинар
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 273 BGN
Общ бюджет: 20 150 BGN
БФП: 20 150 BGN
Общо изплатени средства: 19 101 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 255 BGN
2009 10 847 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 101 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 016 BGN
2009 9 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 238 BGN
2009 1 627 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 865 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз