Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0452-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-09001
Наименование: Предоставяне на квалификационни и обучителни услуги на заети лица в микро/малки предприятия в областта на металообработването и машиностроенето
Бенефициент: "МАЙКРОМЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 28.03.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на професионално обучение на заети лица в предприятията "Майкромет" и "Енеркемикал" за покриване на съвременните изисквания към професионалните компетенции на работещите
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Сформиране на екип, запознаване с основните цели, задачи и структурата на проекта, очаквана ефективност, индивидуални задачи. Работни срещи на екипа
Дейност 2: Организиране и провеждане на мотивационен семинар в „Майкромет” Организиране и провеждане на мотивационен семинар с продължителност 6 часа за включване в обучителния процес на работещите в „Майкромет”. Подготовка на материали, анкетни карти, тест
Дейност 3:Подготовка и провеждане на мотивационен семинар в „Енеркемикал”ЕООД Организиране и провеждане на мотивационен семинар с продължителност 6 часа за работещите в „Енеркемикал” ЕООД. Подготовка на материали, анкетни карти, тест
Подготовка на Дейност 4: Организиране на конкурс за избор на подизпълнител за провеждане на обучителни квалификационни курсове Подготовка на задание за участие в конкурс и документацията
Изпълнение на Дейност 4: Възлагане и подписване на договор с подизпълнител за провеждането на обучителни квалификационни курсове Избор на подизпълнител. Възлагане и подписване на договор с подизпълнител за провеждането на обучителни квалификационни курсове
Подготовка на Дейност 5: Организиране на конкурс за избор на подизпълнител за провеждане на чуждоезиково обучение и обучение ИКТ Подготовка на задание за участие в конкурс и документацията
Изпълнение на Дейност 5: Възлагане и подписване на договор с подизпълнител за провеждането на чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ Избор на подизпълнител. Възлагане и подписване на договор с подизпълнител за провеждането на чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ
Дейност 6: Подготовка и изпълнение на въвеждащо обучение по професионално направление „Металообработване и машиностроене Обучението на 14 заети лица със завършено основно образование е с продължителност 150 часа, и ще завърши с изпитен тест
Дейност 7: Подготовка и изпълнение на провеждането на квалификационен курс за покриване на отраслова и специфична професионална подготовка по професионално направление „Металообработване и машиностроене” Подготовка и провеждането на квалификационен курс за покриване на отраслова и специфична професионална подготовка по професионално направление „Металообработване и машиностроене”. Целева група - заети със завършено средно общо/специално образование и ес продължителност между 180 и 220 учебни часа, и ще завърши с полагане на изпитен тест, разработен и проведен от Подизпълнителя.
Дейност 8: Подготовка и изпълнение курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия ”Машинен оператор” в професионално направление „Металообработване и машиностроене” Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия ”Машинен оператор” на 14 заети лица, завършили средно образование, с продължителност на обучението 280 учебни часа
Дейност 9: Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение - подготовка и изпълнение Обучение на заети лица с висше образование с продължителност 120 учебни часа. Провеждане на входни и изпитни тестове.
Дейност 10: Подготовка и изпълнение обучение по информационни и комуникационни технологии Обучение за заети лица на граждански договор и управленски екип. Обучаемите лица - с висше образование с продължитеност 120 учебни часа.
Дейност 11: Организиране и провеждане на обучение по ключови компетенции - Подготовка и изпълнение Организиране и провеждане на обучение по ключови компетенции на самоосигуряващи се лица и лица на граждански договор.Обучението ще се организира и проведе под формата на съботно/неделно семинарно обучение.
Дейност 13: Вътрешен и външен контрол Въпросник за оценка удовлетвореността от организацията и полезността от обучението, попълнен от участниците. Периодични отчети. В краяна проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности
Дейност 12: Информационно обслужване на проекта Информираност на ВО, ПО и целевите групи за целите и задачите на проекта. Публикации в местни и национални медии, публикации в интернет страници на ВО и ПО1, публикуване текуща информация. Заключителна среща
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 344 BGN
Общ бюджет: 4 457 BGN
БФП: 4 457 BGN
Общо изплатени средства: 4 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 269 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 11 812 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 828 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 10 040 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 440 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 772 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз