Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0553-C0001
Номер на проект: ESF-2101-18-15001
Наименование: Повишаване адаптивността на работниците и служителите в "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД, чрез обучение на работното място и интегрирано обучние
Бенефициент: "Център за управление и професионално обучение" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 08.04.2008
Дата на приключване: 08.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Придобиване и повишаване на професионална квалификация от работниците в "Елаците-мед АД". Подобряване качеството на труд на работниците.
Дейности: Дейност 1. Представяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Огняр", специалност "Огнярство" 31 лица са включени в обучение с продължителност 300 учебни часа
Дейност 2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионална квалификация 36 лица в обучение по специалност "Заваряване", професия "Заварчик".65 лица в обучение по професия "Оператор в минната промишленост", специалност "Обогатяване на полезни изкопаеми".38 лица в обучение по професия "Оператор в минна промишленост", специалност "Подземен и открит добив на полезни изкопаеми". 51 лица в обучение по професия "Монтьор на транспортна техника", специалност "Пътно-строителна техника". 51 лица в обучение по професия "Монтьор на транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника"
Дейност 3. Предоставяне на чуждоезиково и обучение по ИКТ на висш и среден мениджърски персонал Обучението включва 2 модула - езиково обучение - 30 лица, 120 часа и обучение по ИКТ - 30 лица, 30 часа.
Дейност 4. Текущ контрол Следи се за стриктното спазване на учебните графици и планове, учебното съдържание и качествата на учебната дейност
Дейност 5. Издаване на документ за преминало обучение (удостоверение, свидетелство за правоспособност или сертификат) На успешно завършилите обученията са издава документ
Партньори
Партньори:
Акционерно дружество с фирма "Елаците-мед" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 549 BGN
Общ бюджет: 110 574 BGN
БФП: 77 321 BGN
Общо изплатени средства: 66 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 910 BGN
2009 0 BGN
2010 66 824 BGN
2011 - 28 446 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 723 BGN
2009 0 BGN
2010 56 801 BGN
2011 - 24 179 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 345 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 186 BGN
2009 0 BGN
2010 10 024 BGN
2011 - 4 267 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 943 BGN
Финансиране от бенефициента 59 807 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз