Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0008-C0001
Номер на проект: 0082-СО-1.2
Наименование: „Извършване на проверки „на място” от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2011
Начална дата: 01.07.2011
Дата на приключване: 01.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел подпомагане на СО за осъществяване на ефективното изпълнение на своите функции при извършване на проверки при бенефициенти в и извън страната.
Дейности: Дейност 1 Извършване на проверки при бенефициенти във връзка със сертифициране на разходите по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество, финансирани Описание на дейността: Реализацията на проекта ще подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган в частта извършване на проверки на място при бенефициенти извън гр. София. Предвижда се във всяка проверка „на място” да вземат участие по двама служители, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на контрола и сертификацията на средствата, отпускани по ОП от ЕСФ, ЕФРР и КФ и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество в съответствие с обекта и сложността на проверката. Предвижда се да бъдат извършени 65 проверки от служители на СО, които включват планирани и извънредни проверки „на място” при съмнение за установена нередност, по сигнал или при установяване на финансови или други рискове, които застрашават изпълнението на дейността. Планираната логистична подкрепа ще способства ефективното и ефикасно изпълнение на функциите, съкращаване на времето, подготовка и оптимизиране на използвания човешки ресурс.
Дейност 2 Извършване на проверки при бенефициенти във връзка със сертифициране на разходите по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество, финансирани със средства от ИПП, в чужбина Описание на дейността: Реализацията на проекта ще подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган в частта извършване на проверки на място при бенефициенти извън страната по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество. Предвижда се във всяка проверка „на място” да вземат участие по двама служители, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на контрола и сертификацията на средствата по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество в съответствие с обекта и сложността на проверката. Предвижда се да бъдат извършени 9 проверки от служители на СО, които включват планирани и извънредни проверки „на място” при съмнение за установена нередност, по сигнал или при установяване на финансови или други рискове, които застрашават изпълнението на дейността. Планираната логистична подкрепа ще способства ефективното и ефикасно изпълнение на функциите, съкращаване на времето, подготовка и оптимизиране на използвания човешки ресурс.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 530 BGN
Общ бюджет: 10 003 BGN
БФП: 10 003 BGN
Общо изплатени средства: 10 003 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 566 BGN
2012 4 823 BGN
2013 - 7 386 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 003 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 681 BGN
2012 4 099 BGN
2013 - 6 278 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 885 BGN
2012 723 BGN
2013 - 1 108 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 500 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени "проверки на място"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз