Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0182-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "За децата на град Куклен - равни възможности и равен шанс"
Бенефициент: Средно общообразователно училище „Отец Паисий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на нови форми на извънучилищна дейност за подобряване на междуетническия и междукултурния диалог като превенция на отпадане от училище, достъп до качествено образование и успешна интеграция
Дейности: Дейност 1 1. Подготовка на тръжна документация и провеждане на търг за извършване на СМР на колониадата 2. Ситуиране и подготовка на помещенията за проектните дейности. Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 2 Общородителска среща
Дейност 3* Работна среща на екипа - избор на Съвет за партньорство - разработване Етичен кодекс за поведение в училище - тримесечни отчети и насоки за успеха на проекта
Дейност 4* Информираност, публичност и визуализация - изработване, отпечатване и разпространение на визуални материали - анонсиране във в-к "Марица - медийни изяви в ТВ САТ - обучителен семинар с родители - тренинг с родители - презентации
Дейност 5 Подготовка и провеждане на извънкласни дейности 5.1. Информационен център - базови и специфични компютърни умения - дизайн - видео-операторски умения - фотография - мултимедийни продукти - конкурс за лого на Информационния център - отпечатване на училищен вестник - издаване на сборници - отпечатване на информационни материали - петдевен обучителен семинар - пролетна ваканция 5.2 Повече спорт - повече здраве за децата - авиомоделизъм - фитнес клуб - клуб Аеробика - оформяне кът "Постиженията в авиацията" - състезания 5.3. "От извора" - грънчарство - ковачество - танцов състав - фолклорни гласчета - клуб "Наследство" - Природа и изкуство 5.4. Крила на вдъхновение - подготовка на седенките Ден на прошка за нашето голямо семейство от три етноса Прощъпулник На седянка с врачката, Настрадин Ходжа и Хитър Петър
Дейност 6 Финализиране на проекта - подготовка - заключителна конференция - заключителен концерт - куклен театър - поощрителна екскурзия
Дейност 7 Административно управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 280 BGN
Общ бюджет: 53 529 BGN
БФП: 53 529 BGN
Общо изплатени средства: 53 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 456 BGN
2012 35 059 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 688 BGN
2012 29 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 488 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 768 BGN
2012 5 259 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 027 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз