Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0238-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училище за всички - алтернативни образователни услуги
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на благоприятни условия за образователна интеграция на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в училищата на град Раковски.
Дейности: Дейност 1* Подготовка.
Дейност 2* Дейност по визуализация и публичност
Дейност 3 Провеждане на квалификационни курсове за учители за работа в мултикултурна среда и интерактивни методи на преподаване в ДГ,училищата и обслужващите звена в системата на образованието.
Дейност 4 Подготовка. Подпомагане на училищата в град Раковски за повишаване качеството на образование в тях.
Дейност 5 Подготовка. Разработване и прилагане на извънкласни форми за задържане на ромските деца в училище.
Дейност 6* Подготовка. Активизиране на физическата активнокт у учениците от първи до осми клас и възпитаване на спортсменски дух у подрастващите.Работа с родители за промяна на нагласи и повишаване на мотивацията им да пращат децата си на училище и да преминават в по-горна степен.
Дейност 7* Подготовка. Организиране на зелено училище.
Дейност 8 Подготовка. Организиране на допълнителни занятия с ромски деца от първи до четвърти клас за намаляване на дефицити в знанията им и предотвратяване на отпадането им от училище.
Дейност 9* Подготовка. Общностна работа за повишаване на числеността на ромските деца за обучение в детските градини и обхващане на децата подлежащи за обучение в подготвителни групи и първи клас.
Дейност 10 Подготовка. Организиране на допълнителни занятия с ромски деца от пети до осми клас за намаляване на дефицити в знанията им и предотвратяване на отпадането им от училище.
Дейност 11 Подготовка. Лятно училище за деца от ромски произход.
Дейност 12* Подготовка. Отчетни дейности контрол.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 853 BGN
Общ бюджет: 27 339 BGN
БФП: 27 339 BGN
Общо изплатени средства: 33 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 571 BGN
2012 13 762 BGN
2013 - 2 559 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 185 BGN
2012 11 698 BGN
2013 - 2 175 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 386 BGN
2012 2 064 BGN
2013 - 384 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 066 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз