Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0347-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: От сегрегация към интеграция
Бенефициент: Община Сухиндол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се постигне цялостна и успешна интеграция и десегрегация на деца и младежи от етническите малцинства на територията на община Сухиндол
Дейности: Дейност 1 1. Подготовка 2. Създаване на организационна структура по проекта
Дейност 2 1. Подготовка 2. Дейности, свързани с подобряване на вътрешната и външната среда в партньорските организации по проекта
Дейност 3 1. Подготовка 2. Дейности, свързани с адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици.
Дейност 4 1. Подготовка 2. Дейности, насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Дейност 5* Дейности, сворзани с информация и публичност
Дейност 6 Дейности, свързани цялостното управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 032 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 606 BGN
2012 - 25 606 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 765 BGN
2012 - 21 765 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 841 BGN
2012 - 3 841 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз