Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0214-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Другостта е територия, която няма граници
Бенефициент: СОУ "Неофит Рилски" - гр. Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства
Дейности: Дейност 1 1. Подготовка. 2. Обучение на екипа по проекта и 29 учители от СОУ "Н. Рилски"
Дейност 2 Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Дейност 3 1. Подготовка. 2. Театрален състав "Различни, но заедно"
Дейност 4 1. Подготовка 2. Мажоретен състав
Дейност 5 1. Подготовка. 2. "Трудът краси човека"
Дейност 6 1. Подготовка. 2. Клуб "Млад екскурзовод"
Дейност 7 1. Подготовка. Избор на външен изпълнител за направата на документален филм по НВМОП 2. Празници и традиции на етносите в училището
Дейност 8 1. Подготовка. 2. "Другостта е територия, която няма граници" - Антоан дьо сент Екзюпери
Дейност 9 1. Подготовка. 2. Посещение и участие в детски ромски фестивал "Отворено сърце" - гр. В. Търново
Дейност 10 1. Подготовка. 2. Спортно състезание и спортно-масова дейност
Дейност 11 1. Подготовка. Избор на външен изпълнител по НВМОП 2. Организиране и осъществяване на кръгла маса за етническа толерантност в СОУ "Н. Рилски"
Дейност 12 1. Подготовка 2. Заключителна конференция и окончателен финансов отчет на проекта
Партньори
Партньори:
община Долна Баня
Изпълнители:
EТ "Дани-2000-Йордан Тошев"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 894 BGN
Общ бюджет: 114 545 BGN
БФП: 114 545 BGN
Общо изплатени средства: 114 543 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 579 BGN
2012 89 279 BGN
2013 - 315 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 543 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 742 BGN
2012 75 887 BGN
2013 - 267 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 837 BGN
2012 13 392 BGN
2013 - 47 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 181 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз