Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0381-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Равен старт за всички"
Бенефициент: ОДЗ №9 "Слънце" гр. Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за подобряване на интегрирането на децата от ромския етнос чрез разработване на интерактивен модел на обучение и възпитание за осигуряване привличането и задържането им в образователните институции от най-ранна възраст
Дейности: Дейност 1 Подготовка стартирането на проекта
Дейност 2 Провеждане на първа конференция за запознаване със същността на ОП РЧР, операция "Интегриране на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" и проекта
Дейност 3 1. Подготовка. 2. Ремонт и оборудване на адаптационен детски център
Дейност 4 Създаване на ателиета по: Фолклор, Грънчарство, Театър и провеждане на занимания
Дейност 5 Обучение на педагогически персонал за работа в мултикултурна среда
Дейност 6 Работа с родителите
Дейност 7 Провеждане на водещи събития извън институциите
Дейност 8 Провеждане на конференция за осведомяване на обществеността за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи
Дейност 9 Информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 310 332 BGN
Общ бюджет: 159 816 BGN
БФП: 159 816 BGN
Общо изплатени средства: 164 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 62 067 BGN
2012 102 654 BGN
2013 - 389 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 757 BGN
2012 87 256 BGN
2013 - 331 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 310 BGN
2012 15 398 BGN
2013 - 58 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 650 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз