Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0167-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ръка за ръка - напред в бъдещето"
Бенефициент: ОУ"Христо Ботев" с. Лудогорци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за интегриране на деца от малцинствени етнически групи в училище
Дейности: Дейност 1 Събиране на екипа за уточняване и разпределяне на задачите, съгласно плана за действие
Дейност 2 Подготовка. Избор на обучаващ орган за учители.
Дейност 3 Формиране на групи за обучение на учители за работа в интеркултурна среда
Дейност 4 Ангажиране на учениците в полуинтернатните групи с цел задоволяване на техните интереси и потребности
Дейност 5 Сформиране на групи по свободноизбираема подготовка: български език, информационни технологии, математика, майчин език
Дейност 6 Подпомагане на деца в неравностойно положение
Дейност 7 Подготовка. Сформиране на извънкласни и извънучилищни форми
Дейност 8 Провеждане на ден на толерантността (равните възможности)
Дейност 9 Организиране на дискусия на тема "Празниците на етносите"
Дейност 10 Организиране на събирателна дейност, свързана с фолклора и традициите на различните етноси и обявяване на конкурс на тема "Какво знаем за нашите обичаи"
Дейност 11 Уреждане на етнографски кът
Дейност 12 Разширяване достъпа до информация за запознаване на родителската общност относно дейностите
Дейност 13 Отразяване на провеждането на културно-просветни програми и чествания на празници на етническите малцинства от медиите
Дейност 14 Модернизиране на материално-техническата база и обурудване на нов компютърен кабинет
Дейност 15 Запознаване на родителите с ритуализацията и традициите в училище
Дейност 16 Подготовка. Дейностите по проекта да бъдат системно отразявани - изработване на плакати, информационни табла, медийни изяви
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 039 BGN
Общ бюджет: 41 400 BGN
БФП: 41 400 BGN
Общо изплатени средства: 40 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 208 BGN
2012 42 635 BGN
2013 - 19 518 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 627 BGN
2012 36 240 BGN
2013 - 16 590 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 581 BGN
2012 6 395 BGN
2013 - 2 928 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 049 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз