Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0405-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 11.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград посредством внедряване на иновантни подходи в учебния процес.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка. Доставка на специализирано оборудване и материали.
Дейност 3 Подготовка. Обучение на обучители
Дейност 4 Разработване на планове за училища и детски градини
Дейност 5 Внедряване на разработените планове.
Дейност 6* Включване на семейството.
Дейност 7 Подготовка. Създаване на клубове по интереси.
Дейност 8* Подготовка. Мултикултурен обмен.
Дейност 9* Подготовка. Информиране, публичност и визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 172 BGN
Общ бюджет: 349 275 BGN
БФП: 349 275 BGN
Общо изплатени средства: 349 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 75 034 BGN
2012 72 078 BGN
2013 202 101 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
349 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 296 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 63 779 BGN
2012 61 266 BGN
2013 171 786 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
296 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 255 BGN
2012 10 812 BGN
2013 30 315 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 382 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз