Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/040-03
Наименование: Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на "Старата лимонадена фабрика" до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, община Петрич - първи етап
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: ”ИЗГРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ НА Р.ЛУДА МАРА В НАЙ-ЮЖНАТА Й ЧАСТ ОТ МОСТА НА ”СТАРАТА ЛИМОНАДЕНА ФАБРИКА” ДО ГРАНИЦАТА НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.ПЕТРИЧ,ОБЩИНА ПЕТРИЧ – първи етап”
Дейности: дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
дейност 2 Избор на фирма-изпълнител и подготовка на тръжна документация
дейност 3 Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 4 Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р.Луда Мара в най-южната й част от моста на „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр.Петрич,община Петрич - първи етап
дейност 5 Избор на изпълнители за упражняване на строителен и авторски надзор върху изпълнение-то на строително-монтажни работи по изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р.Луда Мара в най-южната й част от моста на „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр.Петрич,община Петрич - първи
дейност 6 Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р.Луда Мара в най-южната й част от моста на „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр.Петрич,община Петрич - първи
дейност 7 Осъществяване на строителен надзор,авторски надзор и инвеститорски контрол върху Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р.Луда Мара в най-южната й част от моста на „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр.Петрич,община Петрич - първи
дейност 8 Приемане на обекта,предмет на проектните интервенции
дейност 9 Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 10 Осъществяване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 847 023 BGN
Общ бюджет: 787 804 BGN
БФП: 785 353 BGN
Общо изплатени средства: 746 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 785 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 746 085 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
746 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 667 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 667 550 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
667 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 535 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 535 BGN
Финансиране от бенефициента 2 451 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз