Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0535-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11011
Наименование: Квалификация и адаптация на заетите лица в "Унифарм" АД
Бенефициент: Унифарм АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 10.04.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Посредством повишаване на включването и предоставяне на обучения на заетите лица в "Унифарм" АД да се развият, подновят и обновят настоящите им ключови компетенции и чрез обучение да се придобият нови специфични умения необходими за развитието на "Унифарм" АД
Дейности: Дейност 1: Чуждоезиково обучение 1.1.Подготовка 1.1.1.Избор на подизпълнител за чуждоезиково обучение, съгласно процедурата по ПМС 55/12.03.2007 г. 1.1.2.Подписване на договор с подизпълнител за извършване на чуждоезиково обучение. Подготовка на чуждоезиковото обучение – английски език, според специфичните нужди на „Унифарм” АД. 1.2.Изпълнение 1.2.1.Подбор на 25 заети лица от общо 57-те в списъка на приложение Д3 на „Унифарм” АД, за участие в обучението по английски език и провеждане на входящ тест, за определяне на нивото на знанията. 1.2.2.Подписване на декларация за съгласие за участие в проекта на заетите лица и за спазване на минималните изисквания за запазване на заетостта от 1 година. 1.2.3.Провеждане на обучение, съгласно одобрен учебен план. 1.2.4.Изпит и завършване на чуждоезиковото обучение, с издаване на сертификат за завършено ниво на владеене на английски език.
Дейност 2: ИКТ 2.1. Подготовка 2.1.1.Избор на подизпълнител, за обучение по ИКТ, съгласно процедурата по ПМС555/12.03.2007 г. 2.1.2. Подписване на договор с подизпълнител за извършване на ИКТ обучение. 2.1.3. Избраният подизпълнител за провеждане на ИКТ обучение подготвя програма за обучение по английски език, според специфичните нужди на „Унифарм” АД, декларирани в ДЗ. 2.2. Изпълнение 2.2.1. подбор на 14 заети лица от общо 57-те в списъка на приложение Д3 на „Унифарм” АД, за участие в ИКТ обучение и провеждане на входящ тест, за определяне на нивото на знанията им. 2.2.2. Подписване на декларация за участие в проекта на заетите лица и „Унифарм” АД, и за спазване на минималните изисквания за запазване на заетостта за срок от 1 година. 2.2.3. Провеждане на ИКТ обучение, съгласно одобрен учебен план. 2.2.4. Изпит и завършване на ИКТ обучение, с издаване на сертификат за завършено ниво на владеене на ИКТ.
Дейност 3: Фармация за нефармацевти (ФНФ). 3.1. Подготовка 3.1.1. Избор на подизпълнител, за ключови компетенции - Фармация за нефармацевти (ФНФ). 3.1.2. Подписване на договор с подизпълнител за извършване на обучение по ключови компетенции - Фармация за нефармацевти 3.1.3. Избраният подизпълнител за провеждане на обучение по ключови компетенции - Фармация за нефармацевти, подготвя програма за обучение по английски език, според специфичните нужди на „Унифарм” АД, декларирани в ДЗ. 3.2. Изпълнение 3.2.1. Подбор на 15 заети лица от общо 57-те в списъка на приложение Д3 на „Унифарм” АД, за участие в обучение по ключови компетенции – Фармация за нефармацевти. 3.2.2. Подписване на декларация за участие в проекта на заетите лица и „Унифарм” АД, и за спазване на минималните изисквания за запазване на заетостта за срок от 1 година. 3.2.3. Провеждане на обучение по ключови компетенции - Фармация за нефармацевти (ФНФ), съгласно одобрен учебен план. 3.2.4. Изпит и завършване на обучение по ключови компетенции - Фармация за нефармацевти (ФНФ), с издаване на сертификат за притежаване на ключови компетенции в сферата на Фармацевтика за нефармацевти.
Дейност 4: Развитие на компетентности и умения по управление на персонала и фармацевтичен маркетинг. 4.1. Подготовка 4.1.1. Подбор на 15 заети лица от общо 57-те в списъка на приложение Д3 на „Унифарм” АД, за участие в обучение „Развитие на компетентности и умения по управление на персонала и фармацевтичен маркетинг”, провеждано от партньора. 4.2.2. Изпит и завършване на обучение „Развитие на компетентности и умения по управление на персонала и фармацевтичен маркетинг”, с издаване на сертификати за 1. компетентности и умения в управление на персонала и 2. фармацевтичен маркетинг.
Дейност 5: Административна дейност. Дейности, свързани с доказване на капацитета на фирмата да управлява средствата и да работи по проекти, финансирани от Европейската общност. 5.1. Подготовка 5.1.1. Определяне на екипа по проекта – Подбор на лицата и запознаване с техните длъжностни характеристики по проекта. Разпределение на персоналните задачи и запознаване със сроковете на тяхното изпълнение. 5.1.2. Разработване на вътрешната документация. Създаване на архив и база данни с информация от проекта. 5.2. Изпълнение 5.2.1. Сключване на договори – Сключване на договори – с екипа по проекта, партньори, подизпълнители. 5.2.2. Отчитане на резултатите от проекта, изготвяне на отчетни документи. 5.2.3.Изготвяне на окончателен технически отчет – детайлно описание на реализацията на проекта. 5.2.4. Изготвяне на окончателен финансов отчет – попълване на отчетни форми, предоставени от възложителя, справки за присъствени дни, хонорари.
Дейност 6: Информационно-рекламна дейност Управляващият екип, съвместно с партньора изготвя реклама за рекламно обезпечаване ва проекта. 6.1.1. Материали – изработване на лого, бележници(100) броя, химикалки-100 броя. 6.1.2. Информационни табели3 бр. 6.1.3. Интернет презентация.
Партньори
Партньори:
Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 639 BGN
Общ бюджет: 37 769 BGN
БФП: 26 438 BGN
Общо изплатени средства: 26 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 328 BGN
2009 1 008 BGN
2010 20 077 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 529 BGN
2009 857 BGN
2010 17 065 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 451 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 799 BGN
2009 151 BGN
2010 3 011 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 962 BGN
Финансиране от бенефициента 11 417 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз