Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.3.01-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.3-01/2010/001-01
Наименование: "Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на мецдусистемна газова връзка България - Сърбия"
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.03.2011
Начална дата: 15.04.2011
Дата на приключване: 05.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на представеното проектно предложение е подготовката и изготвянето на Пред-проектно проучване и подготвителни дейности за изграждането на междусистемна газова връзка България-Сърбия, в т.ч. да се проучи възможността за реализация, технически, икономически, екологични, пазарни и др. аспекти на ”Междусистемна газова връзка България – Сърбия”. По този начин се цели избор на най-добро инвестиционно решение, както и избор на най-добре подготвени експерти за изработване на необходимата документация. В процеса ще бъдат привлечени местни и общински власти, с което на практика се обезпечава административната подкрепа и обществената информираност на проекта. С осъществяването на междусистемна газова връзка България-Сърбия се цели повишаване на сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ за България и Сърбия.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител
дейност 3 Изготвяне на ПП за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия
дейност 4 Мерки за публичност и информираност по проекта
дейност 5 Извършване на независим финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГАЗТЕК БГ" АД
"Баланс - М" ЕООД
ЕТ „Комит – Славомир Йонев”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 953 190 BGN
Общ бюджет: 1 049 612 BGN
БФП: 1 049 612 BGN
Общо изплатени средства: 1 049 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 049 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 986 947 BGN
2013 62 665 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 049 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 892 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 838 905 BGN
2013 53 265 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
892 170 BGN
В т.ч. Национално финансиране 157 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 042 BGN
2013 9 400 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 442 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвено Пред-проектно проучване за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия
Индикатор 2 Изготвена Апликационна форма и пълен комплект документи за кандидатстване за голям проект, по смисъла на чл.39 на Регламент (ЕО) № 1083/2006
Индикатор 3 2@**2. Решение по ОВОС
Индикатор 4 ))*$$3. Изготвен Анализ „ползи-разходи”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз