Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0108-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-8
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на „ГРАФОБАЛ България” АД чрез внедряване на иновативни производствени машини”
Бенефициент: “ГРАФОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постиaгне на дългосрочен и стабилен растеж в дейността на "Графобал България" АД, който да отразява пазарните, екологичните, социалните и технологични реалности в икономиката на ЕС в контекста на максимизиране на благосъстоянието на акционерите и европейската общност като цяло.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Подготовка за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители за доставка на ДМА
Изготвяне на Приложения Л и М за искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер от 20% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ и предоставянето на банкова гаранция от страна на бенефициента
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители за доставка на ДМА
Сключване на договори с избраните изпълнители и поръчка на оборудването
Доставка на оборудването
Инсталиране на оборудването и въвеждането му в режим на пълно натоварване
Визуализация на дейностите по проекта
Одит на дейностите по проекта
Подготовка и представяне на финален технически и финансов доклад за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 628 002 BGN
Общ бюджет: 3 987 456 BGN
БФП: 1 993 728 BGN
Общо изплатени средства: 1 993 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 993 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 500 000 BGN
2012 953 750 BGN
2013 539 845 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 993 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 694 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 425 000 BGN
2012 810 688 BGN
2013 458 868 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 694 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 75 000 BGN
2012 143 063 BGN
2013 80 977 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 039 BGN
Финансиране от бенефициента 2 628 002 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Разработени технически спецификации и минимални изисквания за доставка на оборудване за всяка обособена позиция;
Индикатор 9 Разработени критерии за оценка на оферти за доставка
Индикатор 10 Получени оферти за доставка
Индикатор 11 Сключени договори за доставка на оборудване за всяка обособена позиция
Индикатор 12 Извършени плащания
Индикатор 13 Завършени дейности по проекта
Индикатор 14 Степен на постигане на целите на проекта
Индикатор 15 Верифицирани допустими разходи по проекта
Индикатор 16 Визуализирани дейности по проекта
Индикатор 17 Увеличаване на приходите от продажби на продукция
Индикатор 18 Увеличаване на маржа на печалбата
Индикатор 19 Намаляване на производствените разходи
Индикатор 20 Разпределение на отговорностите и задълженията за изпълнение на проекта между членовете на екипа.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз