Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ---
Бенефициент: Аркотрейд ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне „Аркотрейд” ЕООД в преодоляването на негативните последици от световната икономическа криза и конкурентния натиск в полиграфическия сектор, като едновременно с това даде възможност на кандидата да заеме стабилни позиции на външния пазар, чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на производствените процеси.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане търг и избор на доставчик на машина за цепене и пренавиване на самозалепващи и несамозалепващи материали
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и доставка на машина за цепене и пренавиване на самозалепващи и несамозалепващи материали
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инсталиране и въвеждане в експлоатация на машина за цепене и пренавиване на самозалепващи и несамозалепващи материали
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Осигуряване на отчетност и *одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Осигуряване на информираност и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
"ЕКС-ПРЕС" ООД
Сома ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 343 447 BGN
БФП: 199 823 BGN
Общо изплатени средства: 199 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 199 823 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 169 849 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 973 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 973 BGN
Финансиране от бенефициента 143 752 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой изготвени тръжни документации
Индикатор 9 Брой сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 10 Брой изплатени и доставени в срок дълготрайни материални активи
Индикатор 11 Брой успешно инсталирани и въведени в експлоатация активи
Индикатор 12 Брой успешно изпълнени и отчетени проекти
Индикатор 13 Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 14 Брой монтирани обозначителни табели за визуализация
Индикатор 15 Брой стикери на активите с визуализация
Индикатор 16 Публикувана информация в уеб-сайта на компанията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз